58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Trwa przetwarzanie danych...

Pakiet Ochronny NNW

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Zapewnia świadczenie na wypadek mojej śmierci, nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu oraz dostęp do świadczeń assistance w przypadku NW;
  • Jest ubezpieczeniem ze składką regularną;
  • Nie jest ubezpieczeniem inwestycyjnym;

Oświadczam, że wnioskowany przeze mnie zakres ochrony i jej warunki odpowiadają moim potrzebom i wymaganiom.

Przyjąłem do wiadomości, ze obiektywne informacje o produkcie oraz dokumenty i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod poniższym linkiem.

1Adres email Ubezpieczającego będącego Ubezpieczonym

?

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

2Dane Ubezpieczającego będącego Ubezpieczonym

?

Pod wskazany wyżej numer telefonu/adres e-mail wysyłana będzie wszelka korespondencja dotycząca ubezpieczenia, w tym m.in. informacje o powstaniu niedopłaty lub braku wpływu składki.

?

Kod Opiekuna to pięciocyfrowy kod, którego użycie automatycznie przypisuje Klientowi jego dedykowanego Opiekuna. Głównym zadaniem Opiekuna jest pomoc i wsparcie w obsłudze umowy ubezpieczenia. W przypadku braku kodu, zaznacz opcję Nie znam kodu Opiekuna

?

Wybierz rodzaj dokumentu, którym się posługujesz.

3Adres zamieszkania

4Pakiet NNW

Wybierz jeden z wariantów.

5Dane uposażonego

?

Suma procentowych udziałów w świadczeniu musi wynosić 100%. W przypadku braku tej informacji przyjmuje się, że procentowy udział w świadczeniu przyznawany jest po równo.

Uposażony 1

?

?

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem, dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, dokument Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6Upoważnienie

Upoważnienia dla Towarzystwa oraz poniżej wskazanych podmiotów
Wyrażam zgodę na wystąpienie przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (AXA) oraz Partnera Medycznego AXA do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, o informacje lub dokumentację medyczną o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfi kacją podanych przeze mnie danych o stanie zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia. Zakres informacji o stanie zdrowia lub dokumentacji medycznej obejmuje:
1) przyczyny hospitalizacji, wykonane w jej trakcie badania diagnostyczne i ich wyniki, inne udzielone świadczenia zdrowotne, wyniki leczenia i rokowania oraz wyniki sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona;
2) przyczyny leczenia ambulatoryjnego, wykonane w jego trakcie badania diagnostyczne i ich wyniki, inne udzielone świadczenia zdrowotne, wyniki leczenia i rokowania;
3) wyniki przeprowadzonych konsultacji;
4) przyczynę mojej śmierci.Informacje, o których mowa powyżej, udzielane są z wyłączeniem wyników badań genetycznych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie AXA i Partnerowi Medycznemu AXA ww. danych i dokumentacji. Wyrażam zgodę na przekazywanie AXA i Partnerowi Medycznemu AXA przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym, będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności AXA oraz wysokości świadczenia. Upoważniam AXA i Partnera Medycznego AXA do zasięgania informacji w:
1) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności AXA;
2) innych zakładach ubezpieczeń, w których jestem lub byłem(am) ubezpieczony(a) lub w których złożony został wniosek o zawarcie lub przystąpienie do umowy ubezpieczenia w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przez Ubezpieczonego danych oraz ustalenia prawa Ubezpieczonego do świadczenia z umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych przez te zakłady ubezpieczeń informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości.
Powyższe oświadczenia, upoważnienia i zgody pozostają w mocy także po mojej śmierci.

Niezależnie od powyższego, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bezpieczny.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Goplańska 56, moich danych osobowych o stanie zdrowia, wskazanych w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach i oświadczeniach przekazanych Towarzystwu, w celu wykonania umowy ubezpieczenia oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na trwały nośnik i komunikację elektroniczną
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących umowy ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i po jej zawarciu, na trwałym nośniku oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności na podany przeze mnie adres e-mail. Wnoszę o przesyłanie mi odpowiedzi na zgłaszane przeze mnie reklamacje na podany w niniejszym wniosku adres e-mail.

7Oświadczenia

8Pozostałe oświadczenia

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie:
Czy wykonuje Pan/Pani jeden z niżej wymienionych zawodów: pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości (powyżej 6 m), pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku, operator dźwigów lub suwnic, artysta cyrkowiec, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, marynarz i rybak, ratownik górski, wodny lub lotniczy, funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej, kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną, policjant, strażak, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport), przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000 V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, sportowiec, kierowca wyścigowy i rajdowy, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach?

Oświadczenie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
Oświadczam, że ja Ubezpieczający będący Ubezpieczonym jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

?

Zgodnie z definicją w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, za takie osoby uznaje się w szczególności: (a) osoby pełniące istotne funkcje publiczne, np.: ministrów, posłów, senatorów, ambasadorów, dyrektorów przedsiębiorstw i urzędów państwowych, członków najwyższych organów sądowych, oraz (b) osoby znane jako bliscy współpracownicy takich osób; (c) członków najbliższej rodziny takich osób (rodziców, dzieci, współmałżonków).

7Zgody marketingowe

10Podsumowanie

Jan Kowalski 850505122565

Twój wybór

Pakiet Ochronny NNW

Wybrany wariant

Wariant 2 - 44 PLN

Uposażeni

Jan Kowalski - 60%

Janina Kowalska - 40%

Twoja miesięczna składka:44 PLN

11Płatność

WAŻNA INFORMACJA - dotycząca rachunku bankowego, z którego należy opłacić pierwszą składkę

Informujemy, że w przypadku, gdy pierwsza składka z tytułu zawieranej umowy ubezpieczenia nie zostanie opłacona z rachunku bankowego Ubezpieczającego, AXA Życie TU S.A. odmówi zawarcia tej umowy.

Powyższe wynika ze spoczywającego na AXA Życie TU S.A. obowiązku identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Twój wybór

Pakiet Ochronny NNW

Wybrany wariant

Wariant 2 - 44 PLN

Uposażeni

Jan Kowalski - 60%

Janina Kowalska - 40%

Twoja miesięczna składka:44 PLN

Do góry