58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

NNW Student / Słuchacz

bezpieczny

NNW Student / Słuchacz

1Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Studenta / Doktoranta / Słuchacza / Pracownika placówki

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: 600123456

?

Kod opiekuna z ulotki lub kod Politechniki Śląskiej, uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

2Adres do korespondencji

3Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz jeden z wariantów.
Wybierz opcję poniżej.
Wybierz jedną z odpowiedzi.
Wybierz wariant OC

5Upoważnienie

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający warunki ubezpieczenia NNW Szkolne oraz OC.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51; 00-867 Warszawa moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia w tym w szczególności obsługą zgłoszonego roszczenia. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych.

Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych osobowych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania tych danych.

Oświadczam, iż przesłane przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami, które posiadam. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż w przypadku podania informacji nieprawdziwych lub zatajenia informacji prawdziwych AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. może odmówić wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, ogólnych warunkach ubezpieczenia i kodeksie cywilnym. Ponadto oświadczam, iż wiem, że podrobienie lub przerobienie dokumentu lub posłużenie się takim dokumentem jako autentycznym jest występkiem w rozumieniu kodeksu karnego.

6Oświadczenia

7Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i AXA Polska S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51; 00-867 Warszawa w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie tych danych powstałym spółkom z Grupy AXA oraz Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym przesyłanych przez Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 56.

8Informacje dodatkowe

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

9Podsumowanie

Jan Kowalski 850505122565

Twój wybór

NNW Student / Słuchacz

Wybarny wariant

-

OC

-

Twoja składka

Składka przed rabatem- PLN

Rabat-

Składka z uwzględnieniem rabatu:- PLN

10Płatność

Twój wybór

NNW Student / Słuchacz

Wybarny wariant

-

OC

-

Twoja składka

Składka przed rabatem- PLN

Rabat-

Składka z uwzględnieniem rabatu:- PLN

Do góry