58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

NNW Student / Słuchacz

bezpieczny

NNW Student / Słuchacz

1Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Studenta / Doktoranta / Słuchacza / Pracownika placówki

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: 600123456

?

Kod opiekuna z ulotki lub kod Politechniki Śląskiej, uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

2Adres do korespondencji

3Wybór wariantu ubezpieczenia

Wybierz jeden z wariantów.
Wybierz opcję poniżej.
Wybierz jedną z odpowiedzi.
Wybierz wariant OC

5Upoważnienie

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający warunki ubezpieczenia NNW Szkolne.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

1. Oświadczam, że zostały mi doręczone Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl przed zawarciem umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w warszawie przy ul. Chłodnej 51 (dalej: „Towarzystwo”), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykonywania zawartej umowy. Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że Towarzystwo jest administratorem moich danych osobowych.

3. Jestem świadomy(a), że niezależnie od powyższego administratorem moich danych osobowych jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-178), przy ul. Goplańskiej 56. Dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonywania zawartej umowy.

4. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

4. Oświadczam, że posiadam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte osoby małoletnie - dodatkowo oświadczam, iż pozostają one pod moją władzą rodzicielską i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

6Oświadczenia

7Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i AXA Polska S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51; 00-867 Warszawa w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie tych danych powstałym spółkom z Grupy AXA.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. iA XA Polska S.A. oraz pozostałe spółki z GrupyA XA w celach marketingu bezpośredniego.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich / mojego dziecka danych osobowych w celach marketingowych podmiotowi: Bezpieczny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Goplańskiej 56. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolnej formie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Goplańskiej 56. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolnej formie.

8Informacje dodatkowe

Do podmiotów Grupy AXA należą: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51. Udostępnienie danych osobowych wymienionym podmiotom jest dobrowolne. Udostępnienie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji czynności objętych zgodami. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych

9Podsumowanie

Jan Kowalski 850505122565

Twój wybór

NNW Student / Słuchacz

Wybarny wariant

-

OC

-

Twoja składka

Składka przed rabatem- PLN

Rabat-

Składka z uwzględnieniem rabatu:- PLN

10Płatność

Twój wybór

NNW Student / Słuchacz

Wybarny wariant

-

OC

-

Twoja składka

Składka przed rabatem- PLN

Rabat-

Składka z uwzględnieniem rabatu:- PLN

Do góry