58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Polityka prywatności

bezpieczny

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania z naszej strony internetowej www.bezpieczny.pl, której podmiotem zarządzającym jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. (dalej Bezpieczny.pl) z siedzibą: ul. Goplańska 56 80-178 Gdańsk.

Aby poznać zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, niniejszym przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez spółkę, która będzie zbierała i wykorzystywała Państwa dane w związku z zakupionym przez Państwa produktem lub usługą, albo w związku z inną formą współpracy, która wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym, który na mocy umowy agencyjnej, umowy powierzenia danych osobowych i odpowiednich upoważnień działa na terenie RP w imieniu i na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i AXA Życie TU S.A.

Niniejsza polityka powstała w oparciu o obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W związku z tym informujemy, że:

I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA I OBSŁUGI UMOWY UBEZPIECZENIA

1.

1.1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, w zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa mogą być

 1. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)

 2. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (dalej: AXA Życie TU S.A.),

z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51 (00-867 Warszawa). W zależności od powyższych okoliczności, administratorem Twoich danych osobowych może być każda ze spółek z osobna, lub wymienione wyżej podmioty Grupy AXA łącznie.

1.2 Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl. Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1.3 Obowiązek informacyjny

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.

1.4 Podmiot przetwarzający dane osobowe

Administrator danych osobowych upoważnił Bezpieczny.pl Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w swoim imieniu, zgodnie z art. 28 RODO. Kontakt z Bezpieczny.pl jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bezpieczny.pl; pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Bezpieczny.pl.

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

W zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

2.1 Bezpieczny.pl

 1. a. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych dla zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. b. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. c. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. d. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. f. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. g. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.2 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

 1. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia AC/OC), w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;

 2. likwidacji szkód z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – zarówno, gdy jest Pani/Pan poszkodowanym, jak i sprawcą szkody, albo osobą zgłaszającą szkodę w imieniu ubezpieczonego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w zakresie obejmującym szczególne kategorie danych osobowych, takich jak np. informacje o stanie zdrowia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana wyraźna zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

 5. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;

 6. w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

 7. w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

 8. wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

 9. wypełniania przez administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

 10. ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

 11. ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość´ przeciwdziałania przestępstwom i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę administratora;

 12. reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia.

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1, albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

2.3 AXA Życie TU S.A.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia na życie), w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;

 2. likwidacji szkód z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – zarówno, gdy jest Pani/Pan ubezpieczonym, jak i uprawnionym z umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w zakresie obejmującym szczególne kategorie danych osobowych, takich jak np. informacje o stanie zdrowia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana wyraźna zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

 5. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;

 6. w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

 7. w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

 8. wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

 9. wypełniania przez administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act oraz Common Reporting Standard) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

 10. ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

 11. ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość´ przeciwdziałania przestępstwom i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę administratora;

 12. reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia.

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1 albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Bezpieczny.pl

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora i Podmiotu przetwarzającego – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia wycofania zgody. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia do umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od złożenia w systemie bezpieczny.pl danych osobowych, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia oraz zawarte we wniosku zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy AXA możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

3.2 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia albo

 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo

 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikają cego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

W przypadku, gdy przekaże nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu likwidacji szkody z tytułu zawartej z nami umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do likwidacji szkody.

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, która ostatecznie nie została zawarta, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezawarciu umowy ubezpieczenia.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

3.3 AXA Życie TU S.A.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia albo

 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo

 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

W przypadku, gdy przekaże nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu likwidacji szkody z tytułu zawartej z nami umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do likwidacji szkody.

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, która ostatecznie nie została zawarta, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezawarciu umowy ubezpieczenia.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Bezpieczny.pl

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne w imieniu Bezpieczny.pl, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, Dane są też przede wszystkim ujawniane podmiotom powiązanym, w tym spółkom Grupy AXA.

4.2 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do udostepnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa – mogą to być np. zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń;

 2. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;

 3. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są nasi agenci, dostawcy usług, w tym m.in. usług IT, usług likwidacji szkód, usług serwisowych, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

4.3 AXA Życie TU S.A.

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do udostepnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa – mogą to być np. zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń, organy publiczne,

 2. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;

 3. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. nasi agenci, dostawcy usług, w tym np. usług IT, usług medycznych, usług likwidacji szkód, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

5. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

5.1 Bezpieczny.pl

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

5.2 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz jest konieczne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy ubezpieczenia, a następnie jej wykonywać, w przypadku, gdy nie otrzymamy od Pani/Pana niezbędnego zakresu Pani/Pana danych osobowych. W szczególności nie będziemy mogli rozpatrywać zgłaszanych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

5.3 AXA Życie TU S.A.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz jest konieczne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy ubezpieczenia, a następnie jej wykonywać, w przypadku, gdy nie otrzymamy od Pani/Pana niezbędnego zakresu Pani/Pana danych osobowych. W szczególności nie będziemy mogli rozpatrywać zgłaszanych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

6.1 Bezpieczny.pl

W procesie zawarcia umowy ubezpieczenia decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu zakupu w serwisie bezpieczny.pl. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Jedyne od tego wyjątki wskazuje rozporządzenie.

6.2 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu przedstawienia Pani/Panu oferty umowy ubezpieczenia i wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej, będziemy podejmować w Pani/Pana sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Czynniki, jakie będziemy brać pod uwagę przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, to: historia ubezpieczenia, lokalizacja, czynniki osobowe np. wiek, długość posiadania uprawnień itp. lub dane o pojeździe.

Ponadto, abyśmy mogli przedstawić Pani/Panu ofertę umowy ubezpieczenia oraz oszacować ryzyko ubezpieczeniowe zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia i wyliczyć adekwatną do tego ryzyka składkę, będziemy również opierać się przy podejmowaniu decyzji o tzw. profilowanie. Oznacza to, że będziemy w sposób zautomatyzowany oceniać Pani/Pana czynniki osobowe dotyczące stanu zdrowia, daty urodzenia, wykonywanego zawodu. Przykładowo, im więcej szkód miało miejsce w ciągu określonego okresu, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.

Nie stosujemy profilowania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dzieci.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem przez nas decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, którą Pani/Panu oferujemy, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do przedstawienia nam własnego stanowiska lub do uzyskania od nas interwencji człowieka (tj. przeanalizowania Pani/Pana danych i podjęcia decyzji przez naszego pracownika). W przypadku chęci skorzystania z którychkolwiek z powyższych uprawnień, można kontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt. 1.

6.3 AXA Życie TU S.A.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu przedstawienia Pani/Panu oferty umowy ubezpieczenia i wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej, będziemy podejmować w Pani/Pana sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI- Strefa Opiekuna

1. Administrator danych osobowych

1.1 Bezpieczny.pl Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Goplańska 56. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bezpieczny.pl; pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Bezpieczny.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

2.1 Kontakt z IOD

Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bezpieczny.pl; pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Bezpieczny.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:

 1. a. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikowałeś – podstawą są art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie danych wykraczający poza wskazane w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. b. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 3. c. dla celów oceny czy nie zachodzi konflikt interesów - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO a naszym uzasadnionym interesem prawnym jest konieczność weryfikacji czy z uwagi na Twoją sytuację może wystąpić konflikt interesów, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na wykonywanie stosunku pracy lub funkcjonowanie pracodawcy;

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, co nastąpi nie później, niż w ciągu 24 miesięcy od dnia rejestracji w Strefie Opiekuna.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona, lub do momentu wycofania zgody

5. Odbiorcy danych osobowych

W przypadku udziału w procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tj. np. firmom księgowym, prawniczym, świadczącym usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego oraz podmiotom wchodzącym w skład Grupy AXA.

6. Informacja o wymogu podania danych

W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymaganych w rejestracji w Strefie Opiekuna lub danych przewidzianych w przepisach prawa ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych niezbędnych do oceny kandydata do współpracy jest dobrowolne ale może być konieczne do przeprowadzenia prawidłowej oceny kandydata do współpracy.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMULARZA KONTAKTOWEGO

1. Administrator danych osobowych

1.1 Bezpieczny.pl Sp. z o.o.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Goplańska 56. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bezpieczny.pl; pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Bezpieczny.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

2.1 Kontakt z IOD

Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bezpieczny.pl; pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Bezpieczny.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:

 1. a. Udzielenia pisemnej (e-mail) bądź ustnej (telefonicznej) odpowiedzi na pozostawione w Formularzu kontaktowym zapytaniem ( w zależności od preferowanej formy kontaktu) podstawą są art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie danych wykraczający poza wskazane w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia wymiany korespondencji w związku ze złożonym zapytaniem.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona, lub do momentu wycofania zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych

W przypadku pozostawienia zapytania w Formularzu kontaktowym, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora- osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, firmom prawniczym, oraz podmiotom wchodzącym w skład Grupy AXA o ile treść złożonego zapytania tego wymaga.

6. Informacja o wymogu podania danych

W przypadku pozostawienia zapytania w Formularzu kontaktowym podanie danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla otrzymania informacji zwrotnej. Podanie innych danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie jest dobrowolne ale może być konieczne do udzielenia pełnej odpowiedzi na złożone zapytanie.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Bezpieczny.pl i podmiotów Grupy AXA wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;

 2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania złożonych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bezpieczny.pl, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania złożonych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Bezpieczny.pl;

 3. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie złożonych danych osobowych

 4. oraz

  • Jeżeli została udzielona jakakolwiek zgoda, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • ? Realizując prawo dostępu do danych jesteś uprawniony do uzyskania od Bezpieczny.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Bezpieczny.pl, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  • ? Realizując prawo do przenoszenia danych masz prawo do uzyskania od Bezpieczny.pl w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego złożonych danych osobowych, które zostały złożone do bezpieczny.pl. Ponadto, masz prawo zażądać, aby Bezpieczny.pl przesłał innemu administratorowi złożone dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Bezpieczny.pl przetwarza na podstawie złożonej zgody lub na podstawie zawartej z Tobą umowy.

  • ? Realizując prawo do sprostowania danych jest jesteś uprawniony do żądania od Bezpieczny.pl sprostowania lub uzupełnienia dotyczących złożonych danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

  • ? Realizując prawo do usunięcia danych jesteś uprawniony do żądania od Bezpieczny.pl usunięcia dotyczących złożonych danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania złożonych danych osobowych.

  • ? Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest jesteś uprawniony do żądania od Bezpieczny.pl ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Bezpieczny.pl zweryfikować zasadność żądania.

  • ? Realizując prawo do sprzeciwu jesteś do wniesienia z przyczyn związanych z szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania złożonych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bezpieczny.pl, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu Bezpieczny.pl jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania złożonych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Bezpieczny.pl.

  • ? Przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Bezpieczny.pl wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji kontaktując się z Bezpieczny.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bezpieczny.pl; pod adresem e-mail: dane@bezpieczny.pl lub pisemnie na adres siedziby Bezpieczny.pl.

PLIKI COOKIES

Co to jest plik cookie?

W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu www.bezpieczny.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego bezpieczny.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 2. pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

W ramach Serwisu bezpieczny.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 4. pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

 5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

Google Analytics

W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego Serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.

Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk/raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:

 1. korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;

 2. przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;

 3. przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;

 4. korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

W związku z Funkcjami reklamowymi Google Analytics

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com.

Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w Serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w Serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do Serwisu.

Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików cookie, zezwalać stronom na zapis i odczytywanie plików cookies, włączyć i wyłączyć obsługę plików cookies.

 1. przeglądarka Mozilla Firefox:
  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 2. przeglądarka Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 3. przeglądarka Internet Explorer:
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

 4. przeglądarka Opera:
  http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. przeglądarka Safari:
  http://support.apple.com/kb/PH5042

 6. przeglądarka Microsoft Edge:
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

W JAKI SPOSÓB POINFORMUJEMY CIĘ O ZMIANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na Stronie Internetowej www.bezpieczny.pl. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ponadto ogłaszane użytkownikom przy pomocy wyraźnie widocznych bannerów lub w inny, równie skuteczny sposób.

Do góry