58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Informacje

bezpieczny.pl

Sprawozdanie z kampanii informacyjnej Bezpieczny.pl przeprowadzonej w placówkach oświatowych na terenie Polski w maju 2015 roku

W maju 2015 roku Opiekunowie (przedstawiciele) Bezpieczny.pl odwiedzili ponad 3 000 placówek oświatowych na terenie całego kraju, zarówno w dużych miastach, jak i na terenach wiejskich, w celu zbadania zależności ceny do jakości szkolnego ubezpieczenia NNW. Ich zadaniem było też zbadanie wpływu wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego z 24 czerwca 2014 roku, a obowiązujących od 1 kwietnia br., na zmianę organizacji i dystrybucji ubezpieczeń NNW w szkołach. W wytycznych szczególnie istotne były dla nas następujące punkty:
6.1. Zakład ubezpieczeń nie powinien wypłacać wynagrodzenia podmiotom odpowiedzialnym za dystrybucję ubezpieczeń innym niż pośrednicy ubezpieczeniowi oraz inaczej niż na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
6.2. Zakład ubezpieczeń nie powinien wypłacać ubezpieczającemu ekwiwalentu, w szczególności pieniężnego, za czynności związane z obsługą umowy ubezpieczenia.

W większości placówek oświatowych od wielu lat istnieje narastający konflikt interesów pomiędzy Ubezpieczającym, czyli Dyrektorem, a Ubezpieczonym, czyli Uczniem. W ubezpieczeniach grupowych zawieranych na cudzy rachunek, bo takimi właśnie są ubezpieczenia NNW kupowane przez Rodziców dla Uczniów w szkołach, Ubezpieczającym był dotychczas Dyrektor. Z tego względu chcieliśmy zwrócić uwagę Dyrektorów i Rad Rodziców na zmiany ograniczające rolę Ubezpieczającego jako pośrednika i „kończący się” zwyczaj wypłacania wynagrodzenia bądź przekazywania ekwiwalentu dla Ubezpieczającego w zamian za przyjęcie oferty ubezpieczeniowej. Coraz częściej mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją, w której Ubezpieczony, czyli Uczeń, był „przedmiotem wynagrodzenia”, a nie podmiotem ubezpieczenia, natomiast jego dobro i potrzeby wypierane były przez materialne korzyści przeznaczone na rzecz szkoły. Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, z których część zapisów zostało przeniesionych do projektu nowej ustawy mającej wejść w życie 1 stycznia 2016 roku, mają więc za zadanie zwiększyć rolę Ubezpieczonego i wpłynąć na zwiększenie prawa konsumenta przy dokonywaniu wyboru ubezpieczenia.

Dyrektorów, z którymi spotykali się Opiekunowie Bezpieczny.pl przypisać można do czterech następujących grup:

  1. Ok. 25% Dyrektorów odwiedzonych placówek stanowią ci, którzy przy wyborze szkolnego ubezpieczenia NNW dla swoich Uczniów, kierują się wyłącznie zakresem oferty ubezpieczeniowej, a więc zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków. Priorytetem Dyrektorów z tej grupy jest wybranie jak najkorzystniejszego zakresu i warunków umowy ubezpieczenia, co ma wpływ na ich ostateczną decyzję. Dyrektorzy ci wiedzą, iż „nie ma nic za darmo”, że jeśli szkoła bądź Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie lub darowiznę w zamian za przyjęcie oferty ubezpieczeniowej, dzieje się to kosztem Uczniów, np. poprzez podniesienie wysokości składki ubezpieczeniowej lub ograniczenie wysokości sumy ubezpieczenia bądź jego zakresu.
  2. Ponad 50%, czyli najbardziej liczną grupę stanowią Dyrektorzy, których w pierwszej kolejności nie interesuje jakość i zakres proponowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferty, ale wyłącznie korzyści materialne, jakie mogą dzięki jej przyjęciu uzyskać. Bardzo często nie znają nawet obecnego zakresu ubezpieczenia obowiązującego w szkole. Przez korzyści materialne należy rozumieć: prowizję, darowiznę, dofinansowanie, datek itp., przy czym należy zauważyć, iż nie jesteśmy w stanie określić, jak wiele z tych darowizn jest rejestrowanych. Ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne mówiące o jej sprzeciwie wobec wypłaty wynagrodzeń i ekwiwalentów Ubezpieczającemu w zamian za czynności związane z obsługą umowy ubezpieczenia, problem jest powszechny. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż zachowanie Dyrektorów w pewnym sensie podyktowane jest systemem, który do tej pory dopuszczał otrzymywanie korzyści majątkowych w zamian za przyjęcie oferty ubezpieczeniowej. Ważne jest również, że jednym z głównych powodów skłaniających Dyrektorów do korzystania z tego rodzaju wsparcia jest często słaba sytuacja finansowa wielu placówek. Wynagrodzenie bądź inna postać ekwiwalentu stanowią zastrzyk finansowy dla szkoły. Nie zmienia to jednak faktu, że praktyki tego typu, niezależnie od tego, jakimi argumentami by je tłumaczyć, w sposób faktyczny oddziałują na spadek jakości ubezpieczenia dla swoich podopiecznych. Tworzy się z tego powodu „błędne koło”, ponieważ dla wielu Dyrektorów najważniejszą kwestią staje się nie to, czy ich Uczniowie będą wystarczająco chronieni, ale to, który z ubezpieczycieli zaoferuje największy „ekwiwalent”. Wydaje się zatem całkiem słuszne wprowadzenie regulacji prawnych w formie wytycznych organu nadzoru – KNF i nowych zapisów w ustawie o działalności ubezpieczeniowej tak, aby Ubezpieczający i Ubezpieczony kierował się wyłącznie dobrem Ubezpieczonego.
  3. Ok. 15% Dyrektorów placówek odwiedzonych przez Opiekunów Bezpieczny.pl kwestię wyboru ubezpieczenia zostawia całkowicie w gestii Rady Rodziców. W praktyce jest to dobre rozwiązanie, gdyż Rady Rodziców składają się z ambitnych opiekunów, którym zależy wyłącznie na bezpieczeństwie swoich dzieci oraz innych Uczniów. Rady analizują i wybierają najlepszą ich zdaniem ofertę, przy czym należy pamiętać, że niestety i w tym przypadku pod namową Dyrektora zdarza się również, iż czynnikiem decydującym o wyborze ubezpieczenia staje się wysokość ewentualnej darowizny od Towarzystwa.
  4. Ostatnią, najmniej liczną grupą, stanowiącą ok. 10%, są Dyrektorzy, którzy w ogóle nie chcieli podejmować rozmowy z Opiekunami Bezpieczny.pl lub już na wstępie oznajmili, że o wyborze ubezpieczyciela dla szkoły decyduje: burmistrz lub wójt, którzy w przetargu z brokerem ustalają, która z ofert jest „najlepsza”. Należy wyraźnie tutaj podkreślić fakt, iż broker działa w interesie Ubezpieczającego, czyli zwykle Dyrektora szkoły.

Powyższe wyniki wyraźnie wskazują, że w całym środowisku szkolnym są placówki, które kierują się wyłącznie dobrem dziecka, jak i te, które na pierwszym miejscu stawiają własny partykularyzm – tych drugich jest niestety znacznie więcej. Praktyka ekwiwalentów oferowanych szkołom w zamian za przyjęcie oferty ubezpieczeniowej bardzo mocno uderza w Ubezpieczonych, czyli Uczniów, co skutkuje obniżeniem jakości ubezpieczeń im oferowanych. Suma standardowego ubezpieczenia szkolnego wynosi 7-12 tys. złotych przy składce rocznej wynoszącej około 40 złotych. Wytyczne KNF obowiązujące od 1 kwietnia br., z których część zapisów zostało przeniesionych również do projektu nowej ustawy mającej wejść w życie 1 stycznia 2016 roku, z pewnością położą temu kres. Zakaz ekwiwalentów dla szkół zdecydowanie podniesie standard konsumenta, czyli bezpieczeństwo i poziom ochrony ubezpieczeniowej naszych dzieci. Rok 2015 jest więc okresem przełomowym.

Pojawia się również przy okazji pytanie:
Dlaczego to Dyrektor szkoły, czy nawet burmistrz lub wójt w przetargu w porozumieniu z brokerem, decydują o ubezpieczeniu Uczniów?
To Rodzic powinien decydować o tym, jakie ubezpieczenie kupuje, bo to On za ubezpieczenie płaci, kierując się przy tym wyłącznie dobrem własnego dziecka, a nie ekwiwalentem. Tylko On wie, jakim budżetem dysponuje, jakie potrzeby ma jego dziecko, czy jest ono aktywne i uczestniczy w wielu zajęciach sportowych, czy jest narażone na urazy, jak często podróżuje itd. Tymczasem w ubezpieczeniach grupowych sprzedawanych w szkołach dochodzi do ograniczenia prawa wyboru konsumentów. Rodzicowi narzuca się ubezpieczenie, brakuje Im mocy decyzyjnej, a jego rola ogranicza się wyłącznie do opłacenia należnej Towarzystwu składki. W efekcie Rodzic zwykle nie wie, w jakim Towarzystwie ubezpieczone jest Jego dziecko, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz jej wyłączenia z odpowiedzialności.

Należy również podkreślić, iż zdecydowana większość Dyrektorów nie wiedziała o zmianach w prawie w postaci wytycznych KNF już obowiązujących oraz zmian w projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej mających wpływ na organizację ubezpieczeń dla wychowanków placówek oświatowych i jego wpływ na wynagrodzenie dla Ubezpieczającego. Mamy nadzieję, iż zmiany prawne znacząco poprawią rolę Ubezpieczonego jako konsumenta i zmienią jego wizerunek z „przedmiotu wynagrodzenia” na podmiot ubezpieczenia.

Reasumując mam nadzieję, że poprzez zmiany prawa oraz poprzez działania Opiekunów Bezpieczny.pl coraz więcej Dyrektorów będzie kierować się wyłącznie ofertą ubezpieczenia, mając na względzie zakres jego ochrony, a nie wysokością ekwiwalentu.

Do góry