58 718 92 53
Pn-Pt 8:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Pakiet Zdrowe Dziecko

1Dane Ubezpieczającego / Dane Rodzica / Dane Opiekuna Prawnego

?

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

?

Kod rabatowy szkoły, kod rabatowy z ulotki.
Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

2Adres do korespondencji

3Dane uposażonego

Wybierz odpowiedź poniżej.

?

4Dane dziecka

Wybierz odpowiedź poniżej.

Dziecko 1

Wprowadzony PESEL jest błędny.

5Wybierz wariant

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Wybierz odpowiedź poniżej.

Wybierz
wariant


Składka
 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
 • Konsultacje specjalistyczne w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała
 • Świadczenia ambulatoryjne dziecka
 • AXA 24
 • Program Rabatowy AXA Benefit
 • Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica

Wariant
1

25 PLN / m-c 250 PLN / rok
 • 25 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 50 zł/dzień
 • 50 zł/dzień
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 100 zł

Wariant
2

30 PLN / m-c 300 PLN / rok
 • 30 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 60 zł/dzień
 • 60 zł/dzień
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 100 zł

Wariant
3

40 PLN / m-c 400 PLN / rok
 • 40 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 80 zł/dzień
 • 80 zł/dzień
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 100 zł

Wariant
4

50 PLN / m-c 500 PLN / rok
 • 50 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 100 zł/dzień
 • 100 zł/dzień
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • 3 000 zł na każde dziecko
 • tak
 • 100 zł

Wariant 1

25 PLN / m-c 250 PLN / rok
 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
  25 000 zł na każde dziecko
 • Konsultacje specjalistyczne w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
  tak
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby
  50 zł/dzień
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała
  50 zł/dzień
 • Świadczenia ambulatoryjne dziecka
  3 000 zł na każde dziecko
 • AXA 24
  3 000 zł na każde dziecko
 • Program Rabatowy AXA Benefit
  tak
 • Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica
  100 zł

Wariant 2

30 PLN / m-c 300 PLN / rok
 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
  30 000 zł na każde dziecko
 • Konsultacje specjalistyczne w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
  tak
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby
  60 zł/dzień
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała
  60 zł/dzień
 • Świadczenia ambulatoryjne dziecka
  3 000 zł na każde dziecko
 • AXA 24
  3 000 zł na każde dziecko
 • Program Rabatowy AXA Benefit
  tak
 • Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica
  100 zł

Wariant 3

40 PLN / m-c 400 PLN / rok
 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
  40 000 zł na każde dziecko
 • Konsultacje specjalistyczne w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
  tak
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby
  80 zł/dzień
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała
  80 zł/dzień
 • Świadczenia ambulatoryjne dziecka
  3 000 zł na każde dziecko
 • AXA 24
  3 000 zł na każde dziecko
 • Program Rabatowy AXA Benefit
  tak
 • Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica
  100 zł

Wariant 4

50 PLN / m-c 500 PLN / rok
 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
  50 000 zł na każde dziecko
 • Konsultacje specjalistyczne w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
  tak
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby
  100 zł/dzień
 • Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała
  100 zł/dzień
 • Świadczenia ambulatoryjne dziecka
  3 000 zł na każde dziecko
 • AXA 24
  3 000 zł na każde dziecko
 • Program Rabatowy AXA Benefit
  tak
 • Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica
  100 zł

6Rodzaj składki

Wybierz odpowiedź poniżej.

7Upoważnienie

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Pakiet Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl, chroni zdrowie Twoich dzieci – najcenniejszych osób w Twoim życiu. Zależy nam na tym, aby warunki ubezpieczenia były jak najbardziej czytelne, ale każde ubezpieczenie ma pewne ograniczenia.

Poniżej opisujemy najważniejsze z nich. Bardzo prosimy o zwrócenie na nie uwagi przed przystąpieniem do ubezpieczenia:
1. Jeżeli Twoje dziecko chorowało przed zawarciem ubezpieczenia na jedną z poważnych chorób wymienionych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Ochrona z Plusem dla Pakietu Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl, świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone.
2. Świadczenie za pobyt w szpitalu nie przysługuje, jeżeli pobyt dotyczył choroby lub wypadku, które wystąpiły przed rozpoczęciem ubezpieczenia.
3. Pobyt w szpitalu dotyczy dzieci, które ukończyły 1. rok życia.
4. Ubezpieczenie kończy się dla danego dziecka w rocznicę polisy przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia.
5. Obowiązują karencje liczone od daty objęcia ochroną: 3 miesiące dla pobytu w szpitalu w wyniku choroby, 3 miesiące dla poważnych zachorowań, 3 miesiące na śmierć Ubezpieczonego i 3 miesiące na konsultacje specjalistyczne. Oznacza to, że jeżeli w wyniku choroby do zdarzenia dojdzie w tym okresie, świadczenie nie zostanie wypłacone. Karencja nie dotyczy zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Ochrona z Plusem dla Pakietu Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl.

Oświadczenie o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia na życie

Oświadczam że:
1) zostały mi doręczone Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona z Plusem dla Pakietu Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl (dalej: OWU), przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową;
2) wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową świadczoną na podstawie OWU i wyrażam zgodę na wysokości sum ubezpieczenia;
3) zostałem(am) poinformowany(a), że zaprzestanie opłacania składki z tytułu kosztu ochrony ubezpieczeniowej jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca polisy, za który została opłacona składka.

Deklaracja zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy ubezpieczenia na życie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, (dalej: AXA), moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, zawartych w tym wniosku oraz w innych dokumentach przekazanych AXA w celach związanych z działalnością ubezpieczeniową AXA, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykonywania zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niezawarcia, odstąpienia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AXA do celów archiwalnych. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania tych danych.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na trwały nośnik i komunikację elektroniczną

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących umowy ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i po jej zawarciu, na trwałym nośniku oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności na podany przeze mnie adres e-mail. Wnoszę o przesyłanie mi odpowiedzi na zgłaszane przeze mnie reklamacje na podany w niniejszym wniosku adres e-mail.

8Oświadczenia

9Oświadczenia dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AXA oraz na udostępnienie tych danych innym podmiotom grupy AXA oraz Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Goplańskiej 56 (dalej Bezpieczny.pl) w celach marketingowych i statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów z grupy AXA informacji handlowej drogą elektroniczną w tym przesyłanych przez Bezpieczny.pl.

10Informacje dodatkowe

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

11Podsumowanie

Twój wybór

Pakiet Zdrowe Dziecko

Wybarny wariant

Wariant 2

Rodzaj składki

Roczna

Twoja składka

Składka przed rabatem300 PLN

Rabat 10%30 PLN

Składka z uwzględnieniem rabatu:270 PLN

12Płatność

WAŻNA INFORMACJA - dotycząca rachunku bankowego, z którego należy opłacić pierwszą składkę

Informujemy, że w przypadku, gdy pierwsza składka z tytułu zawieranej umowy ubezpieczenia nie zostanie opłacona z rachunku bankowego Ubezpieczającego, AXA Życie TU S.A. odmówi zawarcia tej umowy.

Powyższe wynika ze spoczywającego na AXA Życie TU S.A. obowiązku identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

13Płatność

Twój wybór

Pakiet Zdrowe Dziecko

Wybarny wariant

Wariant 2

Rodzaj składki

Roczna

Twoja składka

Składka przed rabatem300 PLN

Rabat 10%30 PLN

Składka z uwzględnieniem rabatu:270 PLN

Do góry