Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie OC przyczepki

Ubezpieczenie przyczepek i pojazdów

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem posiadaczem lub współwłaścicielem pojazdu objętego obowiązkiem ubezpieczenia;
 • Jestem zainteresowany/a ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczeniem w zakresie nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych zabezpieczających pojazd oraz osoby poruszające się pojazdem przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń związanych z jego użytkowaniem (m.in. awaria, uszkodzenie lub utrata pojazdu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność za szkody również w związku z poruszaniem się pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)?
 • Zapoznałem się ustandaryzowanym dokumentem zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu) Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz z ustandaryzowanym dokumentem zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu) dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, obowiązujący od 18 kwietnia 2024 r, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Dane pojazdu

Wybierz rodzaj pojazdu ?

Rodzaj pojazdu - informacja o rodzaju pojazdu określona jest na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Podaj dane pojazdu
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Wskaż rodzaj użytkowania ?

Zwykłe - pojazd użytkowany prywatnie lub w celach stanowiących źródło dochodu z wyłączeniem: przewóz towarów / nauka jazdy / taxi / inne.

Nauka jazdy - wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy.

Taxi - wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu osób, w tym taxi.

Przewóz towarów - wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu towarów, w tym przesyłek kurierskich. Ten rodzaj użytkowania dotyczy tylko samochodów osobowych i dostawczych, będących własnością osób fizycznych.

Po której stronie znajduje się kierownica? ?

Zaznacz po prawej jeśli pojazd jest przystosowany do ruchu lewostronnego i posiada kierownicę umieszczoną po prawej stronie. Takie pojazdy nie są objęte ochroną Autocasco.

Jeśli chcesz poznać szczegóły oferty dla takiego pojazdu, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 913 913 913.
Czy pojazd będzie użytkowany za granicą dłużej niż miesiąc? ?

Zaznacz TAK w przypadku gdy łączny przewidywany okres użytkowania pojazdu za granicą przekracza okres 30 dni. Dotyczy to np. obywateli RP pracujących i użytkujących ubezpieczany pojazd za granicą.

Pojazd wyprodukowany w Ameryce Północnej? ?

Zaznacz na Tak, jeśli pojazd jest wyprodukowany w Ameryce Północnej

Dane Właściciela

Czy prowadzisz działalność gospodarczą? ?

Pojazd może być własnością osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej. Najczęściej z dowodu rejestracyjnego możemy wyczytać (pole C), że pojazd jest własnością osoby fizycznej lub osoby prawnej. W przypadku gdy pojazd jest użytkowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako właściciela należy wskazać Działalność gospodarczą mimo wskazania w dowodzie rejestracyjnym osoby fizycznej.

Czy historia ubezpieczenia jest na nazwisku rodowym? ?

Zaznacz Tak jeżeli Klient posiada historię ubezpieczeniową w UFG na inne nazwisko, dzięki temu historia polisowa zaraportowana na różne nazwiska zostanie w pełni uwzględniona do naliczenia zniżek.

Podaj liczbę współwłaścicieli? ?

Zaznacz BRAK jeśli jesteś jedynym właścicielem pojazdu wpisanym do dowodu rejestracyjnego.

Dane Współwłaściciela 1

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Czy historia ubezpieczenia jest na nazwisku rodowym?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Dane Współwłaściciela 2

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Czy historia ubezpieczenia jest na nazwisku rodowym?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Dodatkowe zniżki na ubezpieczenie

Czy posiadasz dzieci poniżej 16 roku życia?
Dziecko poniżej 16 roku życia posiadające aktywne indywidualne ubezpieczenie NNW kupione za pomocą portalu Bezpieczny.pl Sp. z o.o. upoważnia do rabatu w wysokości 50 PLN.
Rabat za ubezpieczone dziecko | 50 PLN
Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki
Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Rabat zakupowy | 3% zniżki

Zgody i oświadczenia

Zaakceptuj zgody i oświadczenia
Ubezpieczenie OC/AC

Twoje zniżki

-10%
Kod Opiekuna

50 PLN
Ubezpieczone Dziecko

-3%
Rabat Zakupowy

-60%
Ubezpieczenie OC

-60%
Ubezpieczenie AC

-30%
Doświadczony Kierowca

Z myślą o Twoim aucie

OC
---PLN
Generali Serwis
---PLN
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC ?

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. Zabezpiecza przed skutkami finansowymi wynikającymi z ewentualnych szkód, wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu. OC w Generali udziela ochrony nie tylko na terytorium Polski, ale także w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Andorze, Chorwacji, Serbii i Szwajcarii.

Zielona Karta ?

Zielona Karta to ubezpieczenie gwarantujące ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

NNW w pojeździe ?

NNW w Pojeździe to standardowa ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób, łącznie z kierowcą, które w danej chwili podróżują ubezpieczonym pojazdem. Sugerowana suma ubezpieczenia wynosi minimum 50 000 zł. Dlaczego taka? Ponieważ obniża składkę OC (5% zniżka).

OC w życiu prywatnym ?

Rozszerzenie ochrony OC komunikacyjnego o szkody spowodowane osobom trzecim w życiu prywatnym. Np. szkody spowodowane w trakcie jazdy na rowerze czy na nartach, zarysowanie auta na parkingu sklepowym przez pchany wózek z zakupami, wybicie okna podczas gry w piłkę, pogryzienie przez psa. Ochrona obejmuje właściciela pojazdu i jego rodzinę.

Ubezpieczenie AC (All Risk) ?

Ochrona pojazdu przed skutkami wszelkich zdarzeń, które mogą spowodować jego uszkodzenie (np. wypadki, kolizje, szkody parkingowe, akty wandalizmu, podpalenia, zatopienia). AC w Generali to ochrona przed skutkami zdarzeń zaistniałych nie tylko na terytorium Polski, ale w całej Europie. Klient po szkodzie decyduje czy chce naprawić samochód w zaprzyjaźnionym warsztacie czy w autoryzowanej stacji obsługi (ASO), czy też na podstawie wyceny dokonanej przez eksperta Generali.

Brak amortyzacji części ?

Zniesienie tzw. amortyzacji części umożliwia otrzymanie odszkodowania bez potrąceń związanych z wiekiem pojazdu.

Brak udziałów własnych ?

Generali nie stosuje udziałów własnych.

Ubezpieczenie fotelika dziecięcego ?

W ramach ubezpieczenia AC Generali świadczy ochronę w przypadku zniszczenia i kradzieży fotelika samochodowego dla Dziecka. Za fotelik samochodowy nie uznaje się siedzenia podwyższającego służącego właściwemu pozycjonowaniu pasów bezpieczeństwa, tzw. podstawki samochodowej.

Odszkodowanie wg kosztorysu Generali ?

Ta opcja umożliwia rozliczenie kosztów naprawy na podstawie kosztorysu. Decyzję podejmuje Klient na etapie zgłoszenia szkody.

Naprawa w Warsztacie Generali z pojazdem zastępczym ?

Po szkodzie Klient może naprawić auto w warsztacie współpracującym z Generali. Wybierając tą opcję Generali zorganizuje transport uszkodzonego pojazdu do warsztatu i odwiezienie po naprawie „pod dom” Klienta, a do tego Klient otrzyma pojazd zastępczy na czas naprawy (nawet gdy nie posiada ubezpieczenia Assistance bądź gdy ubezpieczenie Assistance nie pokrywa takiego ryzyka). Ponadto Klient otrzyma 3 – letnią gwarancję na wykonaną naprawę, co Generali gwarantuje zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Napraw w dowolnym warsztacie [w tym w ASO] ?

Ta opcja umożliwia naprawę pojazdu i rozliczenie kosztów tej naprawy w każdym warsztacie, nawet w ASO i niezależnie od wieku pojazdu. Decyzję podejmuje Klient na etapie zgłoszenia szkody.

Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie ?

Opcja gwarantująca, że po wypłaconym odszkodowaniu suma ubezpieczenia odpowiadała będzie wartości pojazdu bez konieczności doubezpieczenia. Brak tej opcji spowoduje natomiast, że po wypłaconym odszkodowaniu suma ubezpieczenia zostanie pomniejszona o wartość odszkodowania. W przypadku wystąpienia kolejnej szkody (np. kradzieżowej) odszkodowanie zostanie pomniejszone o wypłacone wcześniej odszkodowanie.

Stała suma ubezpieczenia ?

Opcja gwarantująca, że przez cały okres trwania umowy suma ubezpieczenia odpowiadała będzie wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy, bez względu na spadek jego rynkowej wartości. Dzięki temu, w razie zaistnienia np. szkody kradzieżowej w 10 miesiącu trwania umowy, wypłacone odszkodowanie przewyższy faktyczną wartość rynkową pojazdu.

Korzyści w Programie Rabatowym Generali ?

Wystarczy zarejestrować się w Programie Rabatowym i korzystać z wielu zniżek, które Generali przygotowało specjalnie z myślą o Klientach m.in.:

 • Dodatkowe benefity na stacjach Circle K,
 • 20% na bagażniki samochodowe na dopasujbagażnik.pl,
 • 15% na foteliki samochodowe Baby Safe,
 • 10% na wymianę opon i części w Inter Cars.
Szczegóły na rabaty.generali.pl

Wyposażenie dodatkowe ?

Sprzęt i urządzenia nieskładające się na wyposażenie podstawowe danego modelu pojazdu, zamontowane w pojeździe w sposób stały, tj. wymagający użycia narzędzi do demontażu tego sprzętu i urządzeń. Pamiętaj, że składka za wyposażenie dodatkowe o wartości do 1 000 zł wynosi jedynie 1zł.

Rozszerzenia pakietów

Wybierz opcje dodatkowe

STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS LUX
Zakres terytorialny Polska Polska i Europa
Zdarzenia Assistance Wypadek, Kradzież Wypadek, Kradzież, Awaria
Ubezpieczane Pojazdy Osobowe, ciężarowe do 3.5 t, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczajacej 400 kg, motorowery, motocykle Osobowe, motorowery, motocykle
Wiek pojazdów W każdym wieku W każdym wieku W każdym wieku Do 13 lat***
Holowanie po wypadku w Polsce Nielimitowane** Nielimitowane** Nielimitowane** Nielimitowane**
Holowanie po wypadku w Europie Brak Brak Do 500 km Nielimitowane**
Holowanie po awarii Brak Do najbliższego warsztatu, nie dalej niż do 100 km Do 500 km Nielimitowane**
Transport Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia Tak Tak Tak Tak
Pojazd zastępczy po wypadku * Do 3 dni, jeżeli pojazd był holowany Do 3 dni, jeżeli pojazd był holowany Do 5 dni, jeżeli pojazd był holowany Do 10 dni, jeżeli pojazd był holowany
Do 3 dni, jeżeli pojazd nie był holowany
Pojazd zastępczy po kradzieży * Do 3 dni Do 3 dni Do 5 dni Do 10 dni
Pojazd zastępczy po awarii * Brak Brak Do 5 dni, jeżeli pojazd był holowany Do 10 dni, jeżeli pojazd był holowany
Do 3 dni, jeżeli pojazd nie był holowany
Pomoc tłumacza Nie Tak Tak Tak
Naprawa na miejscu zdarzenia Tak Tak Tak Tak
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej Tak Tak Tak Tak
Zakwaterowanie Nie Do 3 dni Do 3 dni Do 5 dni
Kierowca zastępczy Nie Tak Tak Tak
Transport przyczepy Tak Tak Tak Tak
Assistance rowerowy Tak Tak Tak Tak
(*) świadczenie realizowane dla samochodów osobowych, motorowerów i motocykli
(**) nie ma zastosowania limit w postaci Sumy ubezpieczenia
(***) limit wieku pojazdu nie dotyczy polis wznowieniowych

Wykupując to ubezpieczenie, Generali gwarantuje, że w razie spowodowania jednej szkody OC ubezpieczonym pojazdem, zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia zostanie utrzymana, a składka za ubezpieczenie OC w kolejnym roku nie zmieni się, o ile w umowie zawieranej na kolejny rok nie nastąpiły zmiany w zakresie własności pojazdu.

Autoszyby to produkt zarezerwowany dla Klientów kupujących Autocasco. Autoszyby gwarantują naprawę lub wymianę uszkodzonych szyb bez wpływu na zniżki Bonus-Malus w Autocasco.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego kierowcy w związku z ruchem pojazdów, którymi kieruje.

Generali zorganizuje i pokryje koszty pomocy medycznej do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie, w szczególności wizyt lekarskich, badań oraz rehabilitacji zaleconych przez lekarza w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Ochrona obejmuje kierowcę oraz pasażerów pojazdu.

Płatność

Wybierz rodzaj płatności

Wybór Ubezpieczającego

Wybierz osobę, na którą zostanie zakupione ubezpieczenie

Adres zameldowania - Właściciela

Inny adres do korespondencji?
Adres do korespondencji

Adres zameldowania - Właściciela 1

Inny adres do korespondencji?
Adres do korespondencji

Adres zameldowania - Właściciela 2

Inny adres do korespondencji?
Adres do korespondencji

Dane pojazdu

Zabezpieczenia antykradzieżowe ?

Warunkiem przyjęcia przez Generali odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek kradzieży Pojazdu jest przedsięwzięcie przez Ubezpieczonego, Użytkownika lub Osób uprawnionych do korzystania z Pojazdu właściwych środków w celu zabezpieczenia dokumentów Pojazdu, kluczy, lub sterowników lub kart kodowych oraz zabezpieczenie Pojazdu i wyposażenia według następujących zasad:

W odniesieniu do samochodów osobowych o wartości do 300 000 zł (włącznie) oraz pojazdów mechanicznych pozostałych rodzajów (bez względu na ich wartość) – wyposażenie Pojazdu w zamontowaną fabrycznie elektroniczną blokadę uruchomienia silnika (immobiliser),

W odniesieniu do samochodów osobowych o wartości powyżej 300 000 zł – wyposażenie Pojazdu w zamontowaną fabrycznie elektroniczną blokadę uruchomienia silnika (immobiliser) oraz w drugie niezależnie działające zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające homologację na użytkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczba posiadanych kluczyków
Czy pojazd jest uszkodzony?
Opisz uszkodzenia

Oświadczenie

Zaakceptuj oświadczenia

Inspekcja

Informujemy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia po zawarciu Umowy ubezpieczenia, Generali zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Informacja

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Ubezpieczający / Właściciel

bpl
Jan Bezpieczny 91043027682

Pojazd

bpl
----- -- ---- --- Przebieg: --- km Wartość: --- PLN

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia Auta Z myślą o aucie

Data rozpoczęcia 20-05-2019

Data zakończenia 20-05-2019

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie AC

NNW w pojeździe SU 25 000 PLN

Możliwość naprawy w innym warsztacie (w tym w ASO)

Ubezpieczenie Szyb SU 3 000 PLN

Składka do zapłaty --- PLN

Jan Bezpieczny Pośrednik