58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE

26 23.4

składka roczna

37 33.3

składka roczna

52 46.8

składka roczna

76 68.4

składka roczna

114 102.6

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

?

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

12 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW: 100% SU / stawka za 1% SU Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

12 000
120

20 000
200

25 000
250

30 000
300

50 000
500

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

20/dzień
SU 3600

30/dzień
SU 5400

30/dzień
SU 5400

50/dzień
SU 9000

100/dzień
SU 18000

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW

?

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

?

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

?

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

?

NNW żłobek, przedszkole

26 23.4

składka roczna

37 33.3

składka roczna

52 46.8

składka roczna

76 68.4

składka roczna

114 102.6

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

?

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

12 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW
100% SU
stawka za 1% SU
więcej + mniej -


12 000
120


20 000
200


25 000
250


30 000
300


50 000
500

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy środków pomocniczych NNW

?

2 000

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

?

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego więcej + mniej -

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

?

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

?

Wykaz świadczeń dodatkowych, które można połączyć w dowolny sposób z wybranym wariantem ubezpieczenia NNW Żłobek, Przedszkole

Opcja dodatkowa

25 22.5

składka roczna

55 49.5

składka roczna

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
Płatne za każdy dzień pobytu trwającego nieprzerwanie minimum 4 dni (maksymalnie do 30 dni)
Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
Choroba - stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 20/50 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby wynosi 30 dni.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczony od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią WU.

20 zł / dzień

50 zł / dzień

Świadczenia assistance - zgodnie z warunkami ubezpieczenia
Korepetycje, wizyta lekarska, wizyta pielęgniarki, transport medyczny, łóżko szpitalne dla rodzica Ubezpieczonego, infolinia medyczna.

Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły

 • Korepetycje

  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowo-wychowawczej w związku z koniecznością hospitalizacji przez okres dłuższy niż 7 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświa-towo-wychowawczej w czasie nieobecności Ubezpieczonego (z wyłączeniem materiału dydaktycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym, w odniesieniu do całej grupy przedmiotów); dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, ?zyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego);

  Limity:
  10 h w roku polisowym
  2 h w ramach jednej wizyty korepetytora
 • Wizyta lekarska

  Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą z tytułu której Ubezpieczony był hospitalizowany przez okres nie krótszy niż 7 dni świadczenie jest organizowane, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego.

  Limity:
  2 wizyty w roku polisowym
 • Wizyta pielęgniarki

  Towarzystwo – na zlecenie lekarza prowadzącego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów honorariów i dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, z tytułu której Ubezpieczony był hospitalizowany przez okres nie krótszy niż 7 dni;; świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów:
  a) wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny,
  b) wykonywania zabiegów leczniczych, w szczególności: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  c) wykonywania czynności diagnostycznych, w szczególności: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  d) wykonywania czynności pomagających w odżywianiu się;

  Limity:
  2 wizyty w roku polisowym
 • Transport medyczny

  Transport z osobą towarzyszącą do placówki medycznej na wizytę kontrolną w związku z hospitalizacją Ubezpieczonego trwającą nie krócej niż 7 dni, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej odpowiadającej wymogom leczenia albo do placówki medycznej, w której zostaną wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia osoby uprawnionej;

  Limity:
  2 000 PLN w roku polisowym
 • Łóżko szpitalne dla rodzica Ubezpieczonego

  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony jest hospitalizowane przez okres dłuższy niż 7 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty łóżka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziecka w placówce medycznej, w której dziecko jest hospitalizowane, o ile dana placówka medyczna oferuje taką możliwość; świadczenie będzie realizowane zgodnie z lokalnymi możliwościami przez cały czas hospitalizacji dziecka, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania limitu;

  Limity:
  2 000 PLN w roku polisowym
 • Infolinia medyczna - tel. +48 22 575 91 32

  Towarzystwo zapewnia dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z uprawnionym personelem medycznym, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej ogólnej informacji o danym schorzeniu, typowo stosowanym leczeniu, w tym o nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na tere-nie Rzeczypospolitej Polskiej, a także o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń; Towarzystwo gwarantuje również dostęp do informacji na temat:
  a) jednostek chorobowych,
  b) stanów wymagających nagłej pomocy,
  c) zachowań prozdrowotnych,
  d) leków, w tym objawów niepożądanych przy przyjmowaniu leków,
  k) obowiązkowych szczepień dzieci,
  m) transportu medycznego,
  n) telefonów zaufania i grup wsparcia, udzielających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), kobietom po mastektomii, rodzicom ciężko chorych dzieci,
  o) placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich), w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy Centrum Operacyjnego AXA,
  p) aptek znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów,
  q) badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku, r) szczepień, zagrożeń epidemiologicznych dla podróżnych, s) placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
  t) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
  u) sposobu przygotowywania się do zabiegów lub badań medycznych,
  v) domów pomocy społecznej, hospicjów.

  Limity:
  brak

Opcja
dodatkowa

25 22.5

składka roczna

55 49.5

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
Płatne za każdy dzień pobytu trwającego nieprzerwanie minimum 4 dni (maksymalnie do 30 dni)
więcej + mniej -

20 / dzień

50 / dzień

Choroba - stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 20/50 za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby wynosi 30 dni.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczony od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią WU.
Świadczenia assistance
zgodnie z warunkami ubezpieczenia


 • Korepetycje

 • Wizyta
  lekarska

 • Wizyta
  pielęgniarki

 • Transport
  medyczny

 • Łóżko szpitalne
  dla rodzica

 • Infolinia
  medyczna
 • Korepetycje

  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowo-wychowawczej w związku z koniecznością hospitalizacji przez okres dłuższy niż 7 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświa-towo-wychowawczej w czasie nieobecności Ubezpieczonego (z wyłączeniem materiału dydaktycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym, w odniesieniu do całej grupy przedmiotów); dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, ?zyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego);

  Limity:
  10 h w roku polisowym
  2 h w ramach jednej wizyty korepetytora
 • Wizyta lekarska

  Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą z tytułu której Ubezpieczony był hospitalizowany przez okres nie krótszy niż 7 dni świadczenie jest organizowane, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego.

  Limity:
  2 wizyty w roku polisowym
 • Wizyta pielęgniarki

  Towarzystwo – na zlecenie lekarza prowadzącego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów honorariów i dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, z tytułu której Ubezpieczony był hospitalizowany przez okres nie krótszy niż 7 dni;; świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów:
  a) wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny,
  b) wykonywania zabiegów leczniczych, w szczególności: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  c) wykonywania czynności diagnostycznych, w szczególności: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  d) wykonywania czynności pomagających w odżywianiu się;

  Limity:
  2 wizyty w roku polisowym
 • Transport medyczny

  Transport z osobą towarzyszącą do placówki medycznej na wizytę kontrolną w związku z hospitalizacją Ubezpieczonego trwającą nie krócej niż 7 dni, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej odpowiadającej wymogom leczenia albo do placówki medycznej, w której zostaną wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia osoby uprawnionej;

  Limity:
  2 000 PLN w roku polisowym
 • Łóżko szpitalne dla rodzica Ubezpieczonego

  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony jest hospitalizowane przez okres dłuższy niż 7 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty łóżka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziecka w placówce medycznej, w której dziecko jest hospitalizowane, o ile dana placówka medyczna oferuje taką możliwość; świadczenie będzie realizowane zgodnie z lokalnymi możliwościami przez cały czas hospitalizacji dziecka, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania limitu;

  Limity:
  2 000 PLN w roku polisowym
 • Infolinia medyczna - tel. +48 22 575 91 32

  Towarzystwo zapewnia dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z uprawnionym personelem medycznym, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej ogólnej informacji o danym schorzeniu, typowo stosowanym leczeniu, w tym o nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na tere-nie Rzeczypospolitej Polskiej, a także o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń; Towarzystwo gwarantuje również dostęp do informacji na temat:
  a) jednostek chorobowych,
  b) stanów wymagających nagłej pomocy,
  c) zachowań prozdrowotnych,
  d) leków, w tym objawów niepożądanych przy przyjmowaniu leków,
  k) obowiązkowych szczepień dzieci,
  m) transportu medycznego,
  n) telefonów zaufania i grup wsparcia, udzielających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), kobietom po mastektomii, rodzicom ciężko chorych dzieci,
  o) placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich), w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy Centrum Operacyjnego AXA,
  p) aptek znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów,
  q) badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku, r) szczepień, zagrożeń epidemiologicznych dla podróżnych, s) placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
  t) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
  u) sposobu przygotowywania się do zabiegów lub badań medycznych,
  v) domów pomocy społecznej, hospicjów.

  Limity:
  brak
 • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Możesz też kupić tradycyjnie - w formie papierowej u Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie, np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Agentem upoważnionym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., do oferowania niniejszego produktu ubezpieczeniowego jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest również uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia i ich obsługi, a także przyjmowania zgłoszeń roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry