Regulamin promocji

Bezpieczny.pl z Odrabiamy.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 • Organizatorem Promocji Bezpieczny.pl z Odrabiamy.pl (dalej: Promocja) jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańska 56 80-178 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 583-31-77-765, REGON: 361124604 – zwanej dalej „Organizatorem” lub „Bezpieczny”.

 • Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 • Serwis Odrabiamy.pl (zwany dalej „Serwisem”) to platforma edukacyjna obejmująca m.in. bazę materiałów edukacyjnych wspierających proces nauki dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdująca się na portalu pod adresem www.odrabiamy.pl. Uczestnik przystępując do Promocji nie jest zobowiązany do korzystania z Serwisu.

 • W ramach Promocji Bezpieczny umożliwi (w tym sfinansuje) swoim Klientom korzystanie z Serwisu w wersji Odrabiamy Premium w ramach 14- dniowego Dostępu testowego („Dostęp testowy”) oraz Dostępu rocznego do Serwisu z 20% oraz 50% rabatem („Dostęp roczny”), na zasadach ściśle określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Celem Promocji jest:

  a. zwiększenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach swojej działalności przez Bezpieczny.pl,

  b. zwiększenie rozpoznawalności marki Bezpieczny.pl.,

  c. zwiększenie świadomości w przedmiocie produktów ochrony ubezpieczeniowej skierowanych do rodziców uczniów oraz samych uczniów, m.in. przy ubezpieczeniu w zakresie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków,

  d. zwiększenie świadomości znaczenia wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży przez odpowiednie narzędzia ze zdalną obsługą i szeroką bazą materiałów.

 • Promocja trwa od 23 maja 2024 r. przez okres jednego roku dla Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl. dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zwanego dalej Pakietami NNW Szkolnymi, zawieranego w wersji indywidualnej i grupowej, z zastrzeżeniem ust. 7.

 • Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik” lub „Ubezpieczający”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, będąca Użytkownikiem lub reprezentująca Użytkownika.

 • Użytkownik to taki Uczestnik Promocji, który w celu korzystania z Serwisu dokona Rejestracji konta lub konta Odrabiamy Premium w Serwisie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Serwisu dostępnego na stronie www.odrabiamy.pl. Zasady Promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Regulamin Promocji będzie opublikowany na stronie internetowej www.bezpieczny.pl

 • Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 • Ubezpieczenie Klientów Bezpieczny.pl (dalej: „Ubezpieczenie” lub „Polisa”) to Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zwane dalej Pakietami NNW Szkolnymi, dostępnymi za pośrednictwem Bezpieczny.pl w wersji indywidualnej lub grupowej, zawarte na okres 12 miesięcy, oferowane przez Generali TU S.A.

 • Właścicielem i zarządzającym Serwisem jest Makalu Media Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 570656, NIP: 6762491689, REGON: 362217532.


§ 2 Uczestnictwo i warunki promocji

 • Z zastrzeżeniem ust. 2, w celu skorzystania z Promocji Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie następujące warunki:

  a. zawrzeć umowę ubezpieczenia „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl” zwaną dalej Pakietami NNW Szkolnymi dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem Bezpieczny.pl, odpowiednio w wersji indywidualnej w wariancie Uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej: I, II, III, IV, V, VI,
  lub
  zawrzeć umowę ubezpieczenia lub przystąpić do umowy ubezpieczenia „Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl” zwanej dalej Pakietami NNW Szkolnymi dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem Bezpieczny.pl, odpowiednio w wersji grupowej, w wariancie Uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej: I, II, III, IV, V, VI,

  b. opłacić składkę zgodnie z harmonogramem płatności

  c. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji i wyrazić zgodę na udział w Promocji oraz

  d. wyrazić zgodę na udostępnienie informacji, że jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy NNW (tajemnica ubezpieczeniowa w zakresie faktu posiadania ochrony ubezpieczeniowej)/ do Właściciela Serwisu.

  W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że w ramach Polisy ubezpieczający otrzyma tyle Dostępów testowych do Serwisu ile jest ubezpieczonych wskazanych na Polisie, wedle zasady: 1 ubezpieczony = 1 Dostęp testowy wraz z możliwością otrzymania rabatu 50% na Dostęp roczny do Serwisu (w przypadku Wariantów Uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej: II, III, IV, V, VI) lub rabatu 20% na Dostęp roczny do Serwisu (w przypadku Wariantu I Uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej).

 • W ramach Promocji, Uczestnik ma możliwość skorzystania z dostępu do Serwisu tak długo jak długo aktywna jest ochrona w ramach jednej umowy Ubezpieczenia, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Polisy (dalej: Dostęp do Serwisu).

 • Dostęp testowy do Serwisu jest możliwy do aktywowania poprzez specjalny kod otrzymany w chwili zawarcia indywidualnej umowy Ubezpieczenia lub od ubezpieczającego przy Ubezpieczeniu grupowym i jest ważny 14 dni od chwili aktywowania kodu.

 • W ramach Promocji, w okresie aktywnej Polisy, Uczestnik Promocji jest uprawniony do aktywowania jednego Dostępu testowego do Serwisu. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji korzysta już z Serwisu, (posiada konto lub konto premium w Serwisie, które opłaca), może skorzystać z Dostępu testowego do Serwisu zakładając nowe konto lub może skorzystać z Dostępu testowego do Serwisu po zakończeniu opłacania konta lub konta premium, założonych przed przystąpieniem do Promocji. Ww. zasady dotyczą zarówno przypadku ubezpieczenia zawieranego w formie indywidualnej jak i grupowej.

 • W ramach Promocji, w okresie aktywnej Polisy, Uczestnik jest uprawniony – odpowiednio – do 50 % rabatu na zakup Dostępu rocznego do Serwisu (w przypadku Wariantów Uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej: II, III, IV, V, VI) oraz 20% rabatu na Dostęp roczny do Serwisu (w przypadku Wariantu I Uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej), naliczonego przez Właściciela Serwisu od aktualnej na dzień zakupu ceny Dostępu rocznego do Serwisu.

 • W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy Ubezpieczenia objętego Promocją, traci on prawo do korzystania z Serwisu w Ramach promocji, a jego Dostęp testowy do Serwisu zostanie dezaktywowany.

 • Uczestnik poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Promocji zgadza się na przekazanie informacji objętej tajemnicą ubezpieczeniową, tj. faktu zawarcia umowy Ubezpieczenia oraz informacji czy ochrona ubezpieczeniowa nadal trwa, do Właściciela Serwisu.

 • Wyrażenie zgody na przekazanie danych wskazanych w ust. 1 d oraz informacji wskazanych w ust. 2 powyżej do Właściciela Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

 • W przypadku nieskorzystania z Promocji lub zakończenia korzystania z Serwisu przed upływem ważności Dostępu testowego przysługującego Uczestnikowi w ramach Promocji, Organizator oraz właściciel Serwisu nie dokonają zwrotu środków za niewykorzystany okres, a Uczestnik nie ma prawa do żadnego innego ekwiwalentu pieniężnego lub niepieniężnego.


§ 3 Korzystanie z serwisu

 • Każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie otrzyma możliwość skorzystania z Dostępu testowego do Serwisu.

 • Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu przez Uczestnika jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminów Serwisu udostępnionych każdorazowo przez Właściciela Serwisu na stronie www.odrabiamy.pl.

 • Użytkownik, aby skorzystać z Serwisu, jest zobowiązany do rejestracji (założeniu konta użytkownika w Serwisie) zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym na stronie www.odrabiamy.pl.

 • Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z Dostępu testowego do Serwisu w następujący Sposób:

  i. W przypadku wersji indywidualnej Ubezpieczenia: po zapłacie składki za Polisę. Uczestnik otrzyma informację o możliwości skorzystania z Dostępu testowego / Dostępów testowych do Serwisu za pomocą środków elektronicznych.

  ii. W przypadku wersji grupowej Ubezpieczenia: po dacie rozliczenia polisy (ustaleniu liczby osób ubezpieczonych, dostarczeniu kompletu dokumentacji i opłaceniu składki za Polisę). Uczestnik otrzyma informację o Dostępach testowych do Serwisu za pomocą środków elektronicznych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dystrybucję Dostępów testowych do Serwisu przez Ubezpieczającego.

 • Dostęp testowy do Serwisu nie może być przekazany innej osobie ani wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

 • Niedopuszczalne jest odpłatne oraz nieodpłatne przekazywanie Dostępu testowego do Serwisu osobom trzecim, a zidentyfikowanie przez Organizatora lub Właściciela Serwisu prób wykorzystania Dostępów testowych do Serwisu lub uprawnień do nabycia Dostępów rocznych do Serwisu na preferencyjnych warunkach niezgodnie z niniejszym Regulaminem, pozbawi Uczestnika możliwości aktywacji przekazanych w ramach Promocji wraz z Polisą Dostępów testowych do Serwisu oraz uprawnień do nabycia od Dostawcy Serwisu Dostępu rocznego do Serwisu na preferencyjnych warunkach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kontent merytoryczny oraz warunki korzystania z Serwisu przez Uczestnika. Uczestnik przystępujący do korzystania z Serwisu powinien zapoznać się z warunkami użytkowania Serwisu, w tym technicznymi wymaganiami dotyczącymi takiego uczestnictwa, określonymi przez Właściciela Serwisu.


§ 4 Podatki

 • Otrzymany w ramach Promocji dostęp do Programu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Roczna wartość świadczenia jakim jest dostęp do Serwisu na jednego użytkownika nie przekracza 2000 zł.


§ 5 Dane osobowe uczestników promocji

 • Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji. Z administratorem można się skontaktować:

  a. listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratora: ul. Goplańskiej 56, Gdańsk (80-178),

  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@bezpieczny.pl,

  c. telefonicznie, pod numerem: 58 718 92 53.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na dane@bezpieczny.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratora.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

  a. zorganizowania i przeprowadzenia Promocji, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na wykonaniu zobowiązań wynikających ze złożonego przez administratora przyrzeczenia publicznego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO)

  b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, rozpatrywania reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  c. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi na ich temat i zainteresowania Uczestnika) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

  b. prawo sprostowania danych;

  c. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes administratora;

  e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Dane osobowe administrator ujawnia podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmom informatycznym. Ponadto, administrator przekazuje dane osobowe uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej rozumianej jako danych osobowych do Właściciela Serwisu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podmiot ten stanie się również odrębnym administratorem o jego danych osobowych (w rozumieniu tajemnicy ubezpieczeniowej). Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela Serwisu zostanie Uczestnikowi przekazana w procesie rejestracji w Serwisie.

 • Długość okresu przechowywania danych osobowych przez administratora zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Administrator będzie przechowywać dane:

  a. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania danych;

  b. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału przez Uczestnika w Promocji. Bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w Promocji.

 • Administrator przetwarza dane osobowe w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT). Administrator przetwarza dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, tj.: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego może skorzystać kontaktując się z administratorem.


§ 6 Reklamacje

 • Reklamacje związane z Promocją mogą być składane od dnia rozpoczęcia Promocji do dnia jej odwołania włącznie (decyduje data nadania reklamacji na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data telefonicznego lub osobistego zgłoszenia reklamacji).

 • Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać do Organizatora:

  a. pisemnie – na adres siedziby Organizatora: : ul. Goplańskiej 56, Gdańsk (80-178), z dopiskiem Promocja „Bezpieczny z Odrabiamy.pl”

  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@bezpieczny.pl,

  c. ustnie - telefonicznie, pod numerem: 58 718 92 53.

 • Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy zgłaszać do Właściciela Serwisu, na zasadach określonych przez ten podmiot, tj.: a. pisemnie – na adres BOK odrabiamy.pl, Bonarka 8, 30-415 Kraków, z dopiskiem Promocja „Bezpieczny z Odrabiamy.pl”; b. ustnie – telefonicznie pod numerem 12 307-11-11 albo mailowo na adres: kontakt@odrabiamy.pl

 • Reklamacje związane z Promocją rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator, rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 30 od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń w sądzie powszechnym.


§ 7 Postanowienia końcowe

 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w niej Uczestnika, w szczególności odmówić mu przyznania dostępu do Programu, jeżeli Uczestnik naruszył zasady Promocji wynikające z niniejszego Regulaminu.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji. Fakt ten należy zgłosić:

  a. pisemnie – na adres siedziby Organizatora: Bezpieczny.pl Sp. z o.o. ul. Goplańskiej 56, Gdańsk (80-178), z dopiskiem Promocja Bezpieczny.pl z Odrabiamy.pl

  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@ bezpieczny.pl,

  c. ustnie - telefonicznie, pod numerem: 58 718 92 53.

 • Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.

 • W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia.

 • W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje informację na stronie www.bezpieczny.pl ze stosownym wyprzedzeniem.

 • Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Klientów oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.

 • W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników, będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.

 • Promocja działa na zasadach sprzedaży premiowej, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z późn.zm.).

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 • Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą przez Zarząd dnia 23-05-2024.

Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Magdalena jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 600862241