Trwa przetwarzanie danych...
Dokumenty ubezpieczeniowe

Zakres terytorialny

Wybierz strefę obowiązywania ubezpieczenia ?

EUROPA - Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy oraz europejska część Rosji i europejska część Turcji, przy czym przez:
1) Europejską część Rosji rozumie się następujące jednostki podziału administracyjnego terytorium Federacji Rosyjskiej: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii), Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański oraz Kraj Stawropolski).
2) Europejską część Turcji rozumie się Trację (obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele).

Polska – ochrona obejmuje terytorium Rezczypospolitej Polskiej.

Okres ubezpieczenia

Wybierz okres czasu przez jaki ma obowiązywać assistance w podróży ?

Ubezpieczenie Assistance w podróży obowiązujące na terenie Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego możesz wybrać na okres 7, 15, 30 dni lub na cały rok.

W jakim wieku jest Twój pojazd?

Określ wiek pojazdu liczony według roku produkcji

Wskaż rodzaj pojazdu

Informacja o rodzaju pojazdu określona jest na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego
Informujemy, że ubezpieczamy tylko samochody zarejestrowane jako osbowe.
W tej chwili nie możemy przedstawić odpowiedniej oferty.

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika (kod rabatowy) 10% zniżki

Wybierz ofertę

-PLNPodstawowy -PLNKomfort -PLNPrestiż
Zdarzenia objęte pomocą ? Wypadek
Kradzież
Awaria
Wypadek
Kradzież
Awaria
Wypadek
Kradzież

Awaria – nagłe i niespodziewane zdarzenie uniemożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego działanie Pojazdu lub powodujące unieruchomienie Pojazdu, spowodowane przypadkami wynikającymi z przyczyn wewnętrznych Pojazdu. Za awarię uważa się również:
a) uszkodzenie, zagubienie lub zatrzaśnięcie wewnątrz Pojazdu urządzeń służących do jego otwarcia lub uruchomienia,
b) rozładowanie akumulatora,
c) przepalenie żarówki w Pojeździe,
d) unieruchomienie Pojazdu wskutek braku paliwa, zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa,
e) uszkodzenie ogumienia.

Wypadek – zdarzenie drogowe powodujące unieruchomienie Pojazdu, wywołane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zderzenia się Pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, działaniem sił przyrody, pożarem lub wybuchem ze źródeł umiejscowionych wewnątrz lub na zewnątrz Pojazdu, działaniem osób trzecich.

Kradzież – działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów określonych w art. 278 (kradzież) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny zwane dalej kk, art. 279 kk (kradzież z włamaniem), art. 280 kk (rozbój) oraz art. 289 kk (zabór w celu krótkotrwałego użycia), w wyniku którego doszło do zaboru pojazdu (jego części lub wyposażenia) zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz w sposób określony w OWU lub Polisie. Za kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 kk (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej).

Pomoc informacyjna / pomoc tłumacza ?

Pomoc informacyjna / Pomoc tłumacza – Centrum Pomocy Generali udzieli Ubezpieczonemu informacji dotyczących:
a) podmiotów świadczących usługi pomocy drogowej,
b) wypożyczalni pojazdów oraz możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego,
c) punktów wulkanizacji opon,
d) warsztatów naprawczych i lokalnych możliwości naprawy Pojazdu,
e) punktów sprzedaży akcesoriów motoryzacyjnych,
f) danych teleadresowych firm, urzędów, instytucji publicznych,
g) lokalnej sieci placówek medycznych;
oraz zapewni telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi oraz policją.

Holowanie pojazdu ? 250 km 250 km 500 km

Holowanie Pojazdu – jednorazowy transport unieruchomionego Pojazdu z miejsca Zdarzenia Assistance (wraz z jego załadunkiem i wyładunkiem) do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w ramach limitu km przysługującego dla wariantu określonego w dokumencie ubezpieczenia, przy czym: a) w sytuacji, gdy wskazanym miejscem holowania jest warsztat naprawczy, a holowanie odbywa się poza godzinami jego pracy, na wniosek Ubezpieczonego Pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony z jednoczesnym prawem holowania Pojazdu do tego warsztatu w najbliższym dniu roboczym, przy czym koszt parkingu ponosi Generali, b) w sytuacji, gdy Ubezpieczony skorzystał z usługi holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe obsługujące zdarzenia zaistniałe na autostradzie, Centrum Pomocy Generali dokona zwrotu udokumentowanych fakturą kosztów tego holowania do maksymalnej wysokości 2000 zł.

Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia ? 250 km 250 km 500 km

Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia – w sytuacji, gdy pojazd realizujący świadczenie holowania (holownik) nie jest technicznie przystosowany do przewozu osób, w ramach usługi holowania Generali organizuje dodatkowo transport Ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu.

Zakwaterowanie ? 3 dni

Zakwaterowanie – zakwaterowanie Ubezpieczonego w hotelu o maksymalnym standardzie trzygwiazdkowym lub w innym obiekcie hotelarskim o podobnym standardzie na czas naprawy Pojazdu lub do czasu odzyskania Pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres 3 dób hotelowych, przy czym świadczenie zakwaterowania przysługuje Ubezpieczonemu, o ile Zdarzenie assistance miało miejsce w odległości minimum 100 km od miejsca zamieszkania;

Auto zastępcze ? 3 dni

Auto zastępcze – Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszt wynajęcia pojazdu na czas naprawy Pojazdu, nie dłużej jednak niż na okres 3 dni. Warunki otrzymania świadczenia pojazdu zastępczego:
a) Pojazd został objęty świadczeniem holowania organizowanym przez Centrum Pomocy Generali na zasadach określonych w OWU, przy czym dopuszcza się odstąpienie od tego warunku, gdy z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego usługa holowania nie mogła zostać zlecona do Centrum Pomocy Generali,
b) Centrum Pomocy Generali ustali w miejscu naprawy, że czas naprawy Pojazdu przekroczy 24 godziny lub nastąpiło całkowite zniszczenie Pojazdu. Ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić Centrum Pomocy Generali nawiązanie kontaktu z warsztatem naprawczym dokonującym naprawy w celu przeprowadzenia monitoringu czasu naprawy pojazdu,
c) do realizacji świadczenia udostępniane są pojazdy odpowiadające klasie ubezpieczonego Pojazdu, nie wyższej jednak niż pojazdy z segmentu D,
d) świadczenie pojazdu zastępczego obejmuje koszt jego wynajęcia oraz podstawienia na miejsce wskazane przez Ubezpieczonego,
e) przy realizacji świadczenia pojazdu zastępczego zastosowanie mają ogólne warunki wynajmu stosowane przez podmiot, który udostępnił Ubezpieczonemu pojazd zastępczy,
f) świadczenie wynajmu pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa, ubezpieczeń innych niż OC i AC, innych opłat dodatkowych rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez podmiot wynajmujący pojazdy zastępcze, jak również nie zwalnia Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez podmiot wynajmujący pojazd zastępczy,
g) zwrot pojazdu zastępczego dokonywany jest przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem warunków określonych przez podmiot, który udostępnił pojazd zastępczy.

Wymiana koła ?

Wymiana koła – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z wymianą uszkodzonego koła. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Wymiana żarówki ?

Wymiana żarówki – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z wymianą przepalonej żarówki. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Awaria akumulatora ?

Awaria akumulatora – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z awarią akumulatora. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Dostarczenie paliwa ?

Dostarczenie paliwa – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z dostarczeniem paliwa. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Oświadczenie

Oświadczam, że:

  • Jestem zainteresowany/a dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego w zakresie assistance.
  • Jestem świadomy/a, że ubezpieczenie assistance w podróży obowiązuje na terytorium Polski oraz Europy.
  • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID oraz Klauzulą Informacyjną.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pomoc drogowa w podróży Bezpieczny.pl

Dane Ubezpieczającego

Adres zamieszkania

Dane pojazdu

Wybierz pojazd, który chcesz objąć ubezpieczeniem assistance w podóży ?

Przejdź przez kolejne pola wskazując swój pojazd (marka, model, rok produkcji...)

Ubezpieczeniem może być objęte wyłącznie pojazd osobowy, zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
To pole jest wymagane
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Zgody i oświadczenia

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl
Jan Bezpieczny 91043027682

Pojazd

bpl
Samochód osobowy WW505BP Rok produkcji: 2006

Zakres ubezpieczenia

Assistance w podróży Polska i Europa - Podstawowy

Data rozpoczęcia 20-05-2019

Data zakończenia 27-05-2019

Składka do zapłaty 52.20 PLN

Assistance w podróży

  • Składowa PLN -.-
  • Rabat 0% - PLN -.-
PLN -.-
Jan Bezpieczny Pośrednik