Ubezpieczenie podróży NNW w Polsce

Dedykowane dla osób wybierających się w podróż po Polsce

Srebrny Złoty Platynowy
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? 15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Rozwiń szczegóły +
śmierć Ubezpieczonego 15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu, % sumy ubezpieczenia (wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do 3 000 PLN do 3 000 PLN do 3 000 PLN
przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia) do 6 000 PLN do 6 000 PLN do 6 000 PLN
Koszty leczenia i usługi assistance ? do 5000 PLN do 5000 PLN do 5000 PLN

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Reczypospolitej Polskiej. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.

Rozwiń szczegóły +
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali (do wysokości SU)
organizacja wizyty lekarskiej (do wysokości SU)
transport Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji Ubezpieczonego (do wysokości SU | max. 5 dni) 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
podróż i zakwaterowanie dla osoby wezwanej do towarzyszenia (max. 5 dni | podróż i zakwaterowanie max. 1 000 PLN) 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
opieka i transport dzieci do miejsca zamieszania (max. 5 dni | łącznie do 1 000 PLN) 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko
organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP (do wysokości SU)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 100 000 PLN 200 000 PLN 300 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.

Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy
Rozwiń szczegóły +

Narciarstwo, snowboarding - amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka

Sporty wysokiego ryzyka - amatorskie uprawianie sportów:
1) górskich: jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami, heliskiing, heliboarding, skoki narciarskie, freeskiing, kolarstwo górskie, downhill, speleologia, wspinaczka górska i skałkowa,
2) powietrznych: baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping,
3) motorowych: jazda na quadach, sporty motorowe i motorowodne, motocross,
4) wodnych: jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing,
5) street luge, skoki na gumowej linie, parkour, mountainboarding, biegi powyżej dystansu półmaratonu.
Za sporty wysokiego ryzyka uważa się również udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, busz, bieguny, dżungla, góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu, wyjazd w tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.

Wyczynowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu). Z zakresu wyłączone są sporty wymienione w wyłączenia odpowiedzialności § 14, § 21, § 25.

Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) do 1 000 PLN?

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;
3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;
4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania;
wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem, z wyłączeniem odzieży.

Kup teraz Kup teraz Kup teraz
Jan Bezpieczny Pośrednik