Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie podróży: NNW w Polsce

Dla wyjazdów po kraju i do 50 km poza granicę.

Rodzaj podróży

Określ rodzaj podróży ?

Indywidualna - wybierz, gdy ubezpieczona będzie jedna osoba.
Grupowa - wybierz, gdy ubezpieczone będą minimum 2 osoby.
Podróż z rodziną – wybierz, gdy ubezpieczeniem objęty będzie Ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny tzn. małżonek Ubezpieczonego lub osoba pozostająca z nim w konkubinacie, dzieci, zięć, synowa, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie (min. 1 dziecko i 1 osoba dorosła). Za dziecko uznajemy osobę do 18 roku życia.

Podaj liczbę ubezpieczonych ?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksymalnie 10 osób. Podaj wiek na dzień daty wyjazdu.

Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe

Sporty zimowe - uprawianie w warunkach zimowych wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu na oznakowanych trasach lub uprawianie sportów, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

Sporty wysokiego ryzyka - uprawianie sportów zimowych oraz dodatkowo uprawianie sportów:
1) górskich: wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu poza oznakowanymi trasami, heliskiing, heliboarding, mountainboarding, skoki narciarskie, freeskiing, kolarstwo górskie, downhill, speleologia, bouldering, wspinaczka (górska, skałkowa lub lodowa) przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu (sporty wysokiego ryzyka nie są wymagane w przypadku wspinaczki na sztucznej ścianie oraz szlaków górskich typu via ferrata), Wspinaczka górska lub trekking uprawiany na wysokości od 4 000 m n.p.m. do 6 000 m n.p.m., pod warunkiem, że wyprawa, w której uczestniczy Ubezpieczony, jest zaplanowana na wysokość nieprzekraczającą 6 000 m n.p.m.
2) powietrznych: lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping,
3) motorowych i motorowodnych: jazda na quadach, sport motorowy (kartingowy, motocyklowy, samochodowy, żużlowy), sport motorowodny (jazda na skuterach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne w których wykorzystywane są sportowe łodzie motorowe,
4) wodnych: kitesurfing, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (na głębokość poniżej 15 metrów), free diving (sporty wysokiego ryzyka nie są wymagane w przypadku snorkelingu - rekreacyjnego nurkowania przy użyciu "sprzętu ABC" czyli fajki, maski i płetw), rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich,
5) street luge, bungee, parkour, sporty walki (z wyłączeniem MMA),
6) uczestnictwo w wyprawach na Antarktydę lub Grenlandię.

Sprzęt sportowy - ubezpieczamy sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskimi;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu wraz z wiązaniami i butami;
3) deski do uprawiania surfingu wraz ze statecznikiem (finy) i smyczą (leash);
4) deski do uprawiania windsurfingu wraz z masztem, żaglem i trapezem;
5) deski do uprawiania kitesurfingu wraz z latawcem, bar i trapezem,
6) specjalistycznego sprzętu do nurkowania: ABC nurkowe (maska, fajka, płetwy), butla i zestawy butlowe, automat oddechowy, kompensator pływalności (jacket) do regulacji/kontroli pływalności, system balastowy, skafander nurkowy mokry lub suchy, komputer nurkowy, głębokościomierz, manometr

Opcja dostępna z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub sporty zimowe.

Czas trwania podróży

Podaj czas trwania podróży ?

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku podróży zagranicznej, rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i pod warunkiem opłacenia składki, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

NNW w Polsce

NNW w Polsce

Srebrny
0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Złoty
0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Platynowy
0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ?
15 000 PLN
30 000 PLN
60 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

śmierć Ubezpieczonego
15 000 PLN
30 000 PLN
60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu, % sumy ubezpieczeni wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
Ochrona dla zdarzeń pod wpływem alkoholu
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do 3 000 PLN
do 3 000 PLN
do 3 000 PLN
przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia)
do 6 000 PLN
do 6 000 PLN
do 6 000 PLN
Koszty leczenia i usługi assistance
Koszty leczenia i usługi assistance ?
do 5000 PLN
do 5000 PLN
do 5000 PLN

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Reczypospolitej Polskiej. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.

całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali (do wysokości SU)
organizacja wizyty lekarskiej (do wysokości SU)
transport Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji Ubezpieczonego (do wysokości SU | max. 5 dni)
200 PLN / dobę
200 PLN / dobę
200 PLN / dobę
podróż i zakwaterowanie dla osoby wezwanej do towarzyszenia (max. 5 dni | podróż i zakwaterowanie max. 1 000 PLN)
200 PLN / dobę
200 PLN / dobę
200 PLN / dobę
opieka i transport dzieci do miejsca zamieszkania (max. 5 dni | łącznie do 1 000 PLN)
200 PLN / dobę za dziecko
200 PLN / dobę za dziecko
200 PLN / dobę za dziecko
organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP (do wysokości SU)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ?
100 000 PLN
200 000 PLN
300 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim podczas podróży krajowej albo zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.

Ochrona dla zdarzeń pod wpływem alkoholu
Opcje dodatkowe
Sporty zimowe ?

Uprawianie w warunkach zimowych wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu na oznakowanych trasach lub uprawianie sportów, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

Sporty wysokiego ryzyka ?

Uprawianie sportów zimowych oraz dodatkowo uprawianie sportów:
1) górskich: wszelkich odmian narciarstwa lub snowboardingu poza oznakowanymi trasami, heliskiing, heliboarding, mountainboarding, skoki narciarskie, freeskiing, kolarstwo górskie, downhill, speleologia, bouldering, wspinaczka (górska, skałkowa lub lodowa) przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu (nie dotyczy wspinaczki na sztucznej ścianie oraz szlaków górskich typu via ferrata),
Wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 4 000 m n.p.m. do 6 000 m n.p.m., pod warunkiem, że wyprawa, w której uczestniczy Ubezpieczony, jest zaplanowana na wysokość nieprzekraczającą 6 000 m n.p.m.
2) powietrznych: baloniarstwo (nie dotyczy widokowych lotów turystycznych), lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping,
3) motorowych i motorowodnych: jazda na quadach, sport motorowy (kartingowy, motocyklowy, samochodowy, żużlowy), sport motorowodny (jazda na skuterach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne w których wykorzystywane są sportowe łodzie motorowe,
4) wodnych: kitesurfing, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (poniżej 15 metrów), free diving (nie dotyczy snorkelingu - rekreacyjnego nurkowania przy użyciu "sprzętu ABC" czyli fajki, maski i płetw), rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich,
5) street luge, bungee, parkour, sporty walki (z wyłączeniem MMA),

Za sporty wysokiego ryzyka uważa się również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, busz, dżungla (nie dotyczy wypraw turystycznych do parków narodowych), Arktyka, Antarktyda i Grenlandia.

Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub sporty zimowe) ?
1 000 PLN
1 000 PLN
1 000 PLN

Ubezpieczamy sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskimi;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu wraz z wiązaniami i butami;
3) deski do uprawiania surfingu wraz ze statecznikiem (finy) i smyczą (leash);
4) deski do uprawiania windsurfingu wraz z masztem, żaglem i trapezem;
5) deski do uprawiania kitesurfingu wraz z latawcem, bar i trapezem,
6) specjalistycznego sprzętu do nurkowania: ABC nurkowe (maska, fajka, płetwy), butla i zestawy butlowe, automat oddechowy, kompensator pływalności (jacket) do regulacji/kontroli pływalności, system balastowy, skafander nurkowy mokry lub suchy, komputer nurkowy, głębokościomierz, manometr

Wybierz wariant ubezpieczenia

Oświadczenia

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób podróżujących na terenie Polski;
Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID), klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Pełnomocnictwem Agenta:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego

Czy polisę kupujesz w ramach działalności gospodarczej?

Dane Ubezpieczonego 1

Dane Ubezpieczonego 2

Dane Ubezpieczonego 3

Dane Ubezpieczonego 4

Dane Ubezpieczonego 5

Dane Ubezpieczonego 6

Dane Ubezpieczonego 7

Dane Ubezpieczonego 8

Dane Ubezpieczonego 9

Dane Ubezpieczonego 10

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali z myślą o podróży", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID) oraz Pełnomocnictwo Agenta.

Oświadczenia

Zaakceptuj oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Jan Bezpieczny Pośrednik