Trwa przetwarzanie danych...

Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

Podaj czas trwania podróży ?

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku podróży zagranicznej, rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i pod warunkiem opłacenia składki, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

Określ rodzaj podróży?

Indywidualna - wybierz, gdy ubezpieczona będzie jedna osoba.
Grupowa - wybierz, gdy ubezpieczone będą minimum 2 osoby. Dla umów powyżej 10 osób zastosowana zostanie dodatkowa zniżka.
Podróż z rodziną – wybierz, gdy ubezpieczeniem objęta będzie rodzina (min. 1 dziecko i 1 osoba dorosła) tzn. rodzic, prawni opiekunowie lub dorosły opiekun spokrewniony lub przysposabiający w stosunku do dziecka lub dzieci, podróżujący wraz z dzieckiem lub dziećmi. Za dziecko uznajemy osobę do 18 roku życia. Rodziny otrzymują dodatkową zniżkę.

Podaj liczbę ubezpieczonych?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksymalnie 10 osób

Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe?

Narciarstwo / Snowboarding - amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka.

Sporty wysokiego ryzyka - uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.

Wyczynowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu).

Sprzęt sportowy - przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;
3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;
4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem..

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika 10% zniżki

Wybierz odpowiednią ofertę

-PLNSrebrny -PLNZłoty -PLNPlatynowy
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? 15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Rozwiń szczegóły +
śmierć Ubezpieczonego 15 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu | % sumy ubezpieczenia (wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do 3 000 PLN do 3 000 PLN do 3 000 PLN
przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia) do 6 000 PLN do 6 000 PLN do 6 000 PLN
Koszty leczenia i usługi assistance ? do 5000 PLN do 5000 PLN do 5000 PLN

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych podczas podróży na terenie Reczypospolitej Polskiej. Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej.

Rozwiń szczegóły +
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali (do wysokości SU)
organizacja wizyty lekarskiej (do wysokości SU)
transport Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (do wysokości SU)
zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji Ubezpieczonego (do wysokości SU | max. 5 dni) 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
podróż i zakwaterowanie dla osoby wezwanej do towarzyszenia (max. 5 dni | podróż i zakwaterowanie max. 1 000 PLN) 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę 200 PLN / dobę
opieka i transport dzieci do miejsca zamieszania (max. 5 dni | łącznie do 1 000 PLN) 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko 200 PLN / dobę za dziecko
organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP (do wysokości SU)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 100 000 PLN 200 000 PLN 300 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.

Narciarstwo, snowboarding ?

Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka

Sporty wysokiego ryzyka ?

Uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego

Wyczynowe uprawianie sportu ?

Regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)

Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) ? 1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:
1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;
3) deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;
4) specjalistycznego sprzętu do nurkowania wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem.

Oświadczenia

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej;
  • Jest ubezpieczeniem dla osób podróżujących na terenie Polski;
Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Dane ubezpieczonych

Informacja

Sprawdź swoją skrzynkę email
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali z myślą o podróży", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu) oraz Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID).

Oświadczenie

  • Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży" wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 17 maja 2019 r. (dalej OWU), w sposób umożliwiający mi ich przechowywanie i odtwarzanie, z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Karta produktu.
  • Oświadczam, że zawierając umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych działam za wiedzą i zgodą tych osób oraz, że przekazałem im OWU, Skorowidz oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem przez nich do umowy ubezpieczenia.
Potwierdzam powyższe informacje

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Ubezpieczenie Podróżne

PLN 0.00
Jan Bezpieczny Pośrednik