58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Pakiet Dla Mnie

34

składka miesięczna

44

składka miesięczna

50

składka miesięczna

69

składka miesięczna

Karencja

Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego
Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

70 000

70 000

100 000

150 000

brak

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

40 000

40 000

60 000

100 000

brak

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

30 000

30 000

60 000

100 000

6 miesięcy

Śmierć Ubezpieczonego

20 000

20 000

30 000

50 000

6 miesięcy

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w następstwie NW
za 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie NW
za 1 % uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie NW

20 000
1%-200

20 000
1%-200

30 000
1%-300

32 000
1%-320

brak
brak

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
w następstwie wypadku komunikacyjnego
płatne od 1-go dnia pobytu (maksymalnie do 180 dni)

200

200

250

270

brak

w następstwie NW lub obrażeń ciała
płatne od 1-go dnia pobytu (maksymalnie do 180 dni)

100

100

130

150

brak

w celu leczenia choroby
płatne za pobyt trwający nieprzerwanie minimum 4 dni (maksymalnie do 180 dni)

35

35

60

70

3 miesiące

OIOM / OIT

500

500

500

500

brak

rekonwalenscencja

250

250

250

250

3 miesiące

sanatorium

500

500

500

500

3 miesiące

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
29 chorób i zabiegów w ramach Katalogu A -

7 000

7 000

3 miesiące

Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)

3 miesiące

38 chorób i zabiegów w ramach Katalogu B -

10 000

3 miesiące

Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)

3 miesiące

51 chorób i zabiegów w ramach Katalogu C -

10 000

3 miesiące

Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)

3 miesiące

Operacja medyczna Ubezpieczonego - 553 rodzaje operacji
Tabela Operacji Medycznych -
Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
I klasa operacji

1 000

3 miesiące

II klasa operacji

600

3 miesiące

III klasa operacji

200

3 miesiące

Zakres ubezpieczenia dla rodzica Ubezpieczonego / rodzica współmałżonka
Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć rodziców Ubezpieczonego w następstwie NW

2 000

brak

Śmierć rodziców Ubezpieczonego

1 000

6 miesięcy

Śmierć rodziców współmałżonka w następstwie NW

2 000

brak

Śmierć rodziców współmałżonka

1 000

6 miesięcy

Świadczenia opiekuńcze, medyczne i pozostałe
Dostępność świadczenia

AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły

brak


 • Opieka
  po hospitalizacji

 • Dostarczenie
  leków

 • Transport
  medyczny

 • Wizyta
  lekarska

 • Wizyta
  pielęgniarki


 • Rehabilitacja

 • Sprzęt
  rehabilitacyjny

 • Opieka
  nad dziećmi...


 • Korepetycje

 • Łóżko
  szpitalne

 • Opieka domowa
  po hospitalizacji

 • Wizyta
  położnej...

 • Pomoc
  psychologa

 • Udzielenie
  pomocy medycznej...

 • Przekazanie
  pilnej wiadomości

 • Infolinia
  medyczna
 • Opieka po hospitalizacji

  Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego była hospitalizowana przez okres dłuższy niż 5 dni oraz zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza prowadzącego powinna pozostawać w pozycji leżącej po okresie hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej albo domowej po zakończeniu hospitalizacji, w miejscu zamieszkania;
 • Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza

  Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymaga pozostawania w pozycji leżącej, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza prowadzącego, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia niezbędnych leków, zaleconych wcześniej przez lekarza prowadzącego na podstawie recept i odpowiednio pisemnych zaleceń, do miejsca pobytu; Towarzystwo nie pokrywa kosztów zakupu leków;
 • Transport medyczny z osobą towarzyszącą z miejsca pobytu do placówki medycznej

  Jeżeli zaistniała konieczność przewiezienia osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia do placówki medycznej na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego, w uzgodnieniu z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA; o wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Operacyjnego AXA w porozumieniu z lekarzem prowadzącym;

  Transport medyczny z osobą towarzyszącą z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

  W przypadku gdy w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przebywała w placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania; o wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Operacyjnego AXA w porozumieniu z lekarzem prowadzącym;

  Transport medyczny z osobą towarzyszącą z placówki medycznej do placówki medycznej

  W przypadku gdy placówka medyczna, w której na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego przebywa osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jej stanu zdrowia albo gdy osoba uprawniona do otrzymania świadczenia skierowana została na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej odpowiadającej wymogom leczenia albo do placówki medycznej, w której zostaną wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia osoby uprawnionej;
 • Wizyta lekarska

  Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem; świadczenie jest organizowane, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego;
 • Wizyta pielęgniarki

  Towarzystwo – na zlecenie lekarza prowadzącego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów honorariów i dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem; świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów:
  a) wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny,
  b) wykonywania zabiegów leczniczych, w szczególności: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  c) wykonywania czynności diagnostycznych, w szczególności: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  d) wykonywania czynności pomagających w odżywianiu się;
 • Rehabilitacja

  Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, zgodnie ze wskazaniem lekarza specjalisty, wymaga rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania albo zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej;
 • Wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego

  Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, zgodnie ze wskazaniem lekarza specjalisty, powinna używać sprzętu rehabilitacyjnego w domu, Towarzystwo zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny; dodatkowo Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania; Towarzystwo zapewnia dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia:
  a) koszty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
  b) koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
  Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przebiegu i skutków terapii prowadzonej w ramach rehabilitacji; Centrum Operacyjne AXA nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego w sklepach lub wypożyczalniach;
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

  W przypadku hospitalizacji osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w następstwie NW lub nagłego zachorowania, w sytuacji gdy przewidywany jest dłuższy niż 3-dniowy okres hospitalizacji, Towarzystwo – na wniosek Ubezpieczonego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów:
  a) przewozu dzieci Ubezpieczonego w towarzystwie osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy), albo
  b) przejazdu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy);
  warunkiem otrzymania wskazanych wyżej świadczeń jest podanie Centrum Operacyjnemu AXA przez Ubezpieczonego następujących danych osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi: imię i nazwisko, dane teleadresowe; Centrum Operacyjne AXA świadczy usługi organizacji opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi po uzyskaniu przez lekarza Centrum Operacyjnego AXA informacji ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji oraz gdy istnieje możliwość skontaktowania się z osobą wyznaczoną przez Ubezpieczonego do opieki;
  w przypadku gdy Centrum Operacyjnemu AXA nie udało się skontaktować z osobą wyznaczoną do opieki, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia roszczenia przez Ubezpieczonego, pod wskazanym przez Ubezpieczonego adresem lub osoba ta nie zgadza się na sprawowanie tej opieki i w związku z tym nie ma możliwości wykonania usług, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania – pod warunkiem że zostanie ono udostępnione – maksymalnie do 3 dni; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Centrum Operacyjne AXA dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę społeczną;
  powyższe usługi są realizowane na wniosek Ubezpieczonego i za jego pisemną zgodą oraz w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić;
 • Korepetycje

  Jeżeli w następstwie NW lub nagłego zachorowania dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowo-wychowawczej w związku z koniecznością hospitalizacji przez okres dłuższy niż 14 dni lub koniecznością przebywania w miejscu zamieszkania na zwolnieniu lekarskim powyżej 14 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji dziecka lub miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświatowo-wychowawczej w czasie nieobecności dziecka (z wyłączeniem materiału dydaktycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym, w odniesieniu do całej grupy przedmiotów); dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego);
 • Łóżko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka

  Jeżeli w następstwie NW lub nagłego zachorowania dziecko jest hospitalizowane, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty łóżka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziecka w placówce medycznej, w której dziecko jest hospitalizowane, o ile dana placówka medyczna oferuje taką możliwość; świadczenie będzie realizowane zgodnie z lokalnymi możliwościami przez cały czas hospitalizacji dziecka, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania sumy ubezpieczenia;
 • Opieka domowa po hospitalizacji

  Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia była hospitalizowana przez okres dłuższy niż 7 dni oraz zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinna przebywać po okresie hospitalizacji w pozycji leżącej, Towarzystwo zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium osoby wyznaczonej do pełnienia opieki domowej w miejscu zamieszkania – do 5 dni, maksymalnie po 4 godziny dziennie – w niżej wymienionym zakresie:
  a) zakupy artykułów spożywczych pierwszej potrzeby,
  b) niezbędne porządki,
  c) dostawa/przygotowanie posiłków,
  d) opieka nad zwierzętami domowymi,
  e) podlewanie kwiatów;
  niniejsze świadczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić; ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie dostawa wyżej wymienionych artykułów bez kosztów
 • Wizyta położnej w przypadku urodzenia się dziecka

  W przypadku urodzenia się dziecka Ubezpieczonego, na wniosek Ubezpieczonego lub współmałżonka, Centrum Operacyjne AXA zorganizuje i pokryje koszty jednej wizyty (tj. dojazdu oraz honorarium) położnej, w miejscu zamieszkania;
 • Pomoc psychologa

  W przypadku gdy w następstwie pogorszenia się stanu zdrowia osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w związku z zajściem następujących sytuacji losowych:
  a) śmierć Ubezpieczonego,
  b) śmierć dziecka,
  c) urodzenie się martwego dziecka,
  d) śmierć współmałżonka,
  e) poronienie,
  f) rozstrój zdrowia Ubezpieczonego,
  g) rozstrój zdrowia współmałżonka,
  h) rozstrój zdrowia dziecka,
  osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia niezbędna jest pomoc psychologa, Towarzystwo zapewnia pomoc psychologa polegającą na organizacji i pokryciu kosztów wizyt u psychologa; Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przebiegu i skutków terapii; Towarzystwo, na prośbę osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, zapewnia również usługi informacyjne dotyczące możliwości dalszego korzystania z poradni zdrowia psychicznego w ramach ubezpieczenia społecznego;
 • Udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka

  Towarzystwo gwarantuje rodzicowi Ubezpieczonego oraz rodzicowi współmałżonka organizację i pokrycie kosztów następujących usług:
  a) opieka po hospitalizacji – jeżeli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka był hospitalizowany przez okres co najmniej 5 dni oraz zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinien leżeć po okresie hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej albo domowej po zakończeniu hospitalizacji, w miejscu zamieszkania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka; Towarzystwo pokrywa koszty tego świadczenia do łącznej kwoty 500 zł na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, 57
  b) transport na wizytę kontrolną – jeżeli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka był hospitalizowany przez okres co najmniej 5 dni oraz zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego powinien udać się na wizytę kontrolną, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu na jedną wizytę kontrolną w roku z miejsca zamieszkania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka do placówki medycznej,
  c) asysta – jeżeli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka wymaga transportu medycznego do placówki medycznej i z powrotem, Towarzystwo zapewni zorganizowanie i pokrycie honorarium osoby, która będzie towarzyszyć rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka podczas tego transportu oraz pomoże przy załatwieniu w placówce medycznej formalności związanych z rejestracją i wypisem ze szpitala; Towarzystwo pokrywa koszty tego świadczenia do łącznej kwoty 200 zł na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe,
  d) infolinia medyczna – na wniosek rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Towarzystwo zapewnia udzielenie pierwszej konsultacji z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA drogą telefoniczną na podstawie informacji przekazanych przez rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka; ogólna informacja, o której mowa powyżej, nie stanowi porady medycznej; Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do uzyskanych informacji; świadczenie jest realizowane, o ile stan zdrowia rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego;
 • Przekazanie pilnej wiadomości od Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka

  Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia Operator Centrum Operacyjnego AXA przekaże wyznaczonej przez nią osobie każdą pilną wiadomość
 • Infolinia medyczna

  Towarzystwo zapewnia dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z uprawnionym personelem medycznym, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej ogólnej informacji o danym schorzeniu, typowo stosowanym leczeniu, w tym o nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń; Towarzystwo gwarantuje również dostęp do informacji na temat:
  a) jednostek chorobowych,
  b) stanów wymagających nagłej pomocy,
  c) zachowań prozdrowotnych,
  d) leków, w tym objawów niepożądanych przy przyjmowaniu leków, oraz przyjmowania leków w trakcie ciąży,
  e) ciąży – jej objawów, etapów rozwoju płodu, badań w czasie ciąży, zagrożeń, diety w trakcie ciąży i po porodzie,
  f) przygotowania się do porodu,
  g) pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie,
  h) badań prenatalnych,
  i) szkół rodzenia,
  j) karmienia noworodka,
  k) obowiązkowych szczepień dzieci,
  l) pielęgnacji niemowląt,
  m) transportu medycznego,
  n) telefonów zaufania i grup wsparcia, udzielających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), kobietom po mastektomii, rodzicom ciężko chorych dzieci,
  o) placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich), w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy Centrum Operacyjnego AXA,
  p) aptek znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów,
  q) badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku,
  r) szczepień, zagrożeń epidemiologicznych dla podróżnych,
  s) placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
  t) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
  u) sposobu przygotowywania się do zabiegów lub badań medycznych,
  v) domów pomocy społecznej, hospicjów,
  w) przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby;
  informacje, o których mowa powyżej, nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza Centrum Operacyjnego AXA i Towarzystwa.
Program rabatowy AXA Benefit

brak

Pakiet
Dla Mnie

34

miesięcznie

44

miesięcznie

50

miesięcznie

69

miesięcznie

karencja

Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

70 000

70 000

100 000

150 000

brak

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

40 000

40 000

60 000

100 000

brak

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

30 000

30 000

60 000

100 000

6 miesięcy

Śmierć Ubezpieczonego

20 000

20 000

30 000

50 000

6 miesięcy

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w następstwie NW
za 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie NW
za 1 % uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie NW20 000
20020 000
20028 000
28032 000
320brak
brak

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu więcej + mniej -

do 500

do 500

do 500

do 500

w następstwie wypadku komunikacyjnego
płatne od 1-go dnia pobytu (maksymalnie do 180 dni)

200

200

250

270

brak

w następstwie NW lub obrażeń ciała
płatne od 1-go dnia pobytu (maksymalnie do 180 dni)

100

100

130

150

brak

w celu leczenia choroby
płatne za pobyt trwający nieprzerwanie minimum 4 dni (maksymalnie do 180 dni)

35

35

60

70

3 miesiące

OIOM / OIT

500

500

500

500

brak

rekonwalenscencja

250

250

250

250

3 miesiące

sanatorium

500

500

500

500

3 miesiące

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego więcej + mniej -

do 7 000

do 7 000

do 10 000

do 10 000

29 chorób i zabiegów w ramach Katalogu A -
Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)

7 000

TAK

7 000

TAK

3 miesiące

3 miesiące

38 chorób i zabiegów w ramach Katalogu B -
Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)

10 000

TAK

3 miesiące

3 miesiące

51 chorób i zabiegów w ramach Katalogu C -
Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)

10 000

TAK

3 miesiące

3 miesiące

Operacja medyczna Ubezpieczonego - 553 rodzaje operacji
Tabela Operacji Medycznych -
więcej + mniej -

do 1 000

I klasa operacji
II klasa operacji
III klasa operacji

1 000
600
200

3 miesięce
3 miesięce
3 miesięce

Zakres ubezpieczenia dla rodzica Ubezpieczonego / rodzica współmałżonka

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć rodziców Ubezpieczonego w następstwie NW

2 000

brak

Śmierć rodziców Ubezpieczonego

1 000

6 miesięcy

Śmierć rodziców współmałżonka w następstwie NW

2 000

brak

Śmierć rodziców współmałżonka

1 000

6 miesięcy

Świadczenia opiekuńcze, medyczne i pozostałe

Dostępność świadczenia

AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny więcej + mniej -

brak


 • Opieka
  po hospitalizacji

 • Dostarczenie
  leków

 • Transport
  medyczny

 • Wizyta
  lekarska

 • Wizyta
  pielęgniarki


 • Rehabilitacja

 • Sprzęt
  rehabilitacyjny

 • Opieka
  nad dziećmi...


 • Korepetycje

 • Łóżko
  szpitalne

 • Opieka domowa
  po hospitalizacji

 • Wizyta
  położnej...

 • Pomoc
  psychologa

 • Udzielenie
  pomocy medycznej...

 • Przekazanie
  pilnej wiadomości

 • Infolinia
  medyczna
 • Opieka po hospitalizacji

  Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego była hospitalizowana przez okres dłuższy niż 5 dni oraz zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza prowadzącego powinna pozostawać w pozycji leżącej po okresie hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej albo domowej po zakończeniu hospitalizacji, w miejscu zamieszkania;
 • Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza

  Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymaga pozostawania w pozycji leżącej, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza prowadzącego, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia niezbędnych leków, zaleconych wcześniej przez lekarza prowadzącego na podstawie recept i odpowiednio pisemnych zaleceń, do miejsca pobytu; Towarzystwo nie pokrywa kosztów zakupu leków;
 • Transport medyczny z osobą towarzyszącą z miejsca pobytu do placówki medycznej

  Jeżeli zaistniała konieczność przewiezienia osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia do placówki medycznej na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego, w uzgodnieniu z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA; o wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Operacyjnego AXA w porozumieniu z lekarzem prowadzącym;

  Transport medyczny z osobą towarzyszącą z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

  W przypadku gdy w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przebywała w placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania; o wyborze środka transportu decyduje lekarz Centrum Operacyjnego AXA w porozumieniu z lekarzem prowadzącym;

  Transport medyczny z osobą towarzyszącą z placówki medycznej do placówki medycznej

  W przypadku gdy placówka medyczna, w której na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego przebywa osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jej stanu zdrowia albo gdy osoba uprawniona do otrzymania świadczenia skierowana została na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej odpowiadającej wymogom leczenia albo do placówki medycznej, w której zostaną wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia osoby uprawnionej;
 • Wizyta lekarska

  Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem; świadczenie jest organizowane, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego;
 • Wizyta pielęgniarki

  Towarzystwo – na zlecenie lekarza prowadzącego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów honorariów i dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu, jeżeli powyższe jest konieczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem; świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów:
  a) wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny,
  b) wykonywania zabiegów leczniczych, w szczególności: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  c) wykonywania czynności diagnostycznych, w szczególności: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
  d) wykonywania czynności pomagających w odżywianiu się;
 • Rehabilitacja

  Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, zgodnie ze wskazaniem lekarza specjalisty, wymaga rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania albo zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej;
 • Wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego

  Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, zgodnie ze wskazaniem lekarza specjalisty, powinna używać sprzętu rehabilitacyjnego w domu, Towarzystwo zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny; dodatkowo Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania; Towarzystwo zapewnia dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia:
  a) koszty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
  b) koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
  Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przebiegu i skutków terapii prowadzonej w ramach rehabilitacji; Centrum Operacyjne AXA nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego w sklepach lub wypożyczalniach;
 • Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

  W przypadku hospitalizacji osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w następstwie NW lub nagłego zachorowania, w sytuacji gdy przewidywany jest dłuższy niż 3-dniowy okres hospitalizacji, Towarzystwo – na wniosek Ubezpieczonego – zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów:
  a) przewozu dzieci Ubezpieczonego w towarzystwie osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy), albo
  b) przejazdu osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy);
  warunkiem otrzymania wskazanych wyżej świadczeń jest podanie Centrum Operacyjnemu AXA przez Ubezpieczonego następujących danych osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi: imię i nazwisko, dane teleadresowe; Centrum Operacyjne AXA świadczy usługi organizacji opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi po uzyskaniu przez lekarza Centrum Operacyjnego AXA informacji ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji oraz gdy istnieje możliwość skontaktowania się z osobą wyznaczoną przez Ubezpieczonego do opieki;
  w przypadku gdy Centrum Operacyjnemu AXA nie udało się skontaktować z osobą wyznaczoną do opieki, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia roszczenia przez Ubezpieczonego, pod wskazanym przez Ubezpieczonego adresem lub osoba ta nie zgadza się na sprawowanie tej opieki i w związku z tym nie ma możliwości wykonania usług, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania – pod warunkiem że zostanie ono udostępnione – maksymalnie do 3 dni; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Centrum Operacyjne AXA dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę społeczną;
  powyższe usługi są realizowane na wniosek Ubezpieczonego i za jego pisemną zgodą oraz w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić;
 • Korepetycje

  Jeżeli w następstwie NW lub nagłego zachorowania dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowo-wychowawczej w związku z koniecznością hospitalizacji przez okres dłuższy niż 14 dni lub koniecznością przebywania w miejscu zamieszkania na zwolnieniu lekarskim powyżej 14 dni, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji dziecka lub miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświatowo-wychowawczej w czasie nieobecności dziecka (z wyłączeniem materiału dydaktycznego o charakterze specjalistycznym lub zawodowym, w odniesieniu do całej grupy przedmiotów); dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego);
 • Łóżko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka

  Jeżeli w następstwie NW lub nagłego zachorowania dziecko jest hospitalizowane, Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty łóżka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziecka w placówce medycznej, w której dziecko jest hospitalizowane, o ile dana placówka medyczna oferuje taką możliwość; świadczenie będzie realizowane zgodnie z lokalnymi możliwościami przez cały czas hospitalizacji dziecka, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania sumy ubezpieczenia;
 • Opieka domowa po hospitalizacji

  Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia była hospitalizowana przez okres dłuższy niż 7 dni oraz zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinna przebywać po okresie hospitalizacji w pozycji leżącej, Towarzystwo zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium osoby wyznaczonej do pełnienia opieki domowej w miejscu zamieszkania – do 5 dni, maksymalnie po 4 godziny dziennie – w niżej wymienionym zakresie:
  a) zakupy artykułów spożywczych pierwszej potrzeby,
  b) niezbędne porządki,
  c) dostawa/przygotowanie posiłków,
  d) opieka nad zwierzętami domowymi,
  e) podlewanie kwiatów;
  niniejsze świadczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić; ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie dostawa wyżej wymienionych artykułów bez kosztów
 • Wizyta położnej w przypadku urodzenia się dziecka

  W przypadku urodzenia się dziecka Ubezpieczonego, na wniosek Ubezpieczonego lub współmałżonka, Centrum Operacyjne AXA zorganizuje i pokryje koszty jednej wizyty (tj. dojazdu oraz honorarium) położnej, w miejscu zamieszkania;
 • Pomoc psychologa

  W przypadku gdy w następstwie pogorszenia się stanu zdrowia osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w związku z zajściem następujących sytuacji losowych:
  a) śmierć Ubezpieczonego,
  b) śmierć dziecka,
  c) urodzenie się martwego dziecka,
  d) śmierć współmałżonka,
  e) poronienie,
  f) rozstrój zdrowia Ubezpieczonego,
  g) rozstrój zdrowia współmałżonka,
  h) rozstrój zdrowia dziecka,
  osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia niezbędna jest pomoc psychologa, Towarzystwo zapewnia pomoc psychologa polegającą na organizacji i pokryciu kosztów wizyt u psychologa; Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przebiegu i skutków terapii; Towarzystwo, na prośbę osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, zapewnia również usługi informacyjne dotyczące możliwości dalszego korzystania z poradni zdrowia psychicznego w ramach ubezpieczenia społecznego;
 • Udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka

  Towarzystwo gwarantuje rodzicowi Ubezpieczonego oraz rodzicowi współmałżonka organizację i pokrycie kosztów następujących usług:
  a) opieka po hospitalizacji – jeżeli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka był hospitalizowany przez okres co najmniej 5 dni oraz zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinien leżeć po okresie hospitalizacji, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej albo domowej po zakończeniu hospitalizacji, w miejscu zamieszkania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka; Towarzystwo pokrywa koszty tego świadczenia do łącznej kwoty 500 zł na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, 57
  b) transport na wizytę kontrolną – jeżeli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka był hospitalizowany przez okres co najmniej 5 dni oraz zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego powinien udać się na wizytę kontrolną, Towarzystwo zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu na jedną wizytę kontrolną w roku z miejsca zamieszkania rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka do placówki medycznej,
  c) asysta – jeżeli na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka wymaga transportu medycznego do placówki medycznej i z powrotem, Towarzystwo zapewni zorganizowanie i pokrycie honorarium osoby, która będzie towarzyszyć rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka podczas tego transportu oraz pomoże przy załatwieniu w placówce medycznej formalności związanych z rejestracją i wypisem ze szpitala; Towarzystwo pokrywa koszty tego świadczenia do łącznej kwoty 200 zł na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe,
  d) infolinia medyczna – na wniosek rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Towarzystwo zapewnia udzielenie pierwszej konsultacji z lekarzem Centrum Operacyjnego AXA drogą telefoniczną na podstawie informacji przekazanych przez rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka; ogólna informacja, o której mowa powyżej, nie stanowi porady medycznej; Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do uzyskanych informacji; świadczenie jest realizowane, o ile stan zdrowia rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego;
 • Przekazanie pilnej wiadomości od Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka

  Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia Operator Centrum Operacyjnego AXA przekaże wyznaczonej przez nią osobie każdą pilną wiadomość
 • Infolinia medyczna

  Towarzystwo zapewnia dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z uprawnionym personelem medycznym, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej ogólnej informacji o danym schorzeniu, typowo stosowanym leczeniu, w tym o nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń; Towarzystwo gwarantuje również dostęp do informacji na temat:
  a) jednostek chorobowych,
  b) stanów wymagających nagłej pomocy,
  c) zachowań prozdrowotnych,
  d) leków, w tym objawów niepożądanych przy przyjmowaniu leków, oraz przyjmowania leków w trakcie ciąży,
  e) ciąży – jej objawów, etapów rozwoju płodu, badań w czasie ciąży, zagrożeń, diety w trakcie ciąży i po porodzie,
  f) przygotowania się do porodu,
  g) pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie,
  h) badań prenatalnych,
  i) szkół rodzenia,
  j) karmienia noworodka,
  k) obowiązkowych szczepień dzieci,
  l) pielęgnacji niemowląt,
  m) transportu medycznego,
  n) telefonów zaufania i grup wsparcia, udzielających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), kobietom po mastektomii, rodzicom ciężko chorych dzieci,
  o) placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich), w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy Centrum Operacyjnego AXA,
  p) aptek znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów,
  q) badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku,
  r) szczepień, zagrożeń epidemiologicznych dla podróżnych,
  s) placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
  t) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
  u) sposobu przygotowywania się do zabiegów lub badań medycznych,
  v) domów pomocy społecznej, hospicjów,
  w) przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby;
  informacje, o których mowa powyżej, nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza Centrum Operacyjnego AXA i Towarzystwa.
Program rabatowy AXA Benefit

brak

 • Wiek wstępu Ubezpieczonego 18 - 60 lat.
 • Po ukończeniu 69 roku życia możliwość kontynuacji ubezpieczenia.
 • Wykaz zawodów nie objętych ochroną (Ubezpieczony deklaruje, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie wykonuje żadnego z poniżej wymienionych zawodów): pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości (powyżej 6 m), pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku, operator dźwigów lub suwnic, artysta cyrkowiec, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, marynarz i rybak, ratownik górski, wodny lub lotniczy, funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej, kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną, policjant, strażak, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport), przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000 V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, sportowiec, kierowca wyścigowy i rajdowy, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach.
 • Po zdiagnozowaniu choroby w zakresie poważnego zachorowania Ubezpieczony powinien wrócić do zdrowia, a zatem otrzymuje pakiet 30 wizyt u lekarzy specjalistów do wykorzystania przez 12 miesięcy, (ok. 80 specjalizacji dostępnych na terenie całego kraju z maksymalnym okresem oczekiwania na wizytę 3 - 5 dni).
W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry