Trwa przetwarzanie danych...

Oświadczenie

Jestem świadomy, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem jest utrata życia;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób w wieku 18 - 60 lat na dzień przystąpienia;
 • Zapewnia ochronę ubezpieczeniową maksymalnie do ukończenia przeze mnie 70 roku życia z możliwością zmiany zakresu na opcję dożywotnią;

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID), klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Pełnomocnictwem Agenta:


Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika rabat

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Postępu 15b, 02-676 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Postępu 15b, 02-676 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Wybierz odpowiedni pakiet

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb?

Wybierz wariant odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Każdy wariant różni się sumami ubezpieczenia i wysokością świadczeń.

Szczegóły wybranego pakietu

Ubezpieczenie na życieubezpieczenie na życie PLN78/ m-c
Utrata życia ubezpieczonego partnera ubezpieczonego rodziców ubezpieczonego i partnera ?
20 000 PLN
5 000 PLN
1 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?
40 000 PLN
10 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?
60 000 PLN
20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Pakiet zdrowie poważne zachorowanie ubezpieczonego poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego operacje chirurgiczne ubezpieczonego operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego ?
2 000 PLN
1 000 PLN
2 000 PLN
1 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu) ubezpieczonego partnera ubezpieczonego
?


50 PLN / dzień
20 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego 100% SU 1% SU partnera ubezpieczonego 100% SU 1% SU ?
20 000 PLN
200 PLN

10 000 PLN
100 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

PLN78/ m-c
Utrata życia
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
20 000 PLN
partnera ubezpieczonego
5 000 PLN
rodziców ubezpieczonego i partnera
1 000 PLN
Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

ubezpieczonego
40 000 PLN
partnera ubezpieczonego
10 000 PLN
Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

ubezpieczonego
60 000 PLN
partnera ubezpieczonego
20 000 PLN
Pakiet zdrowie
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

poważne zachorowanie
2 000 PLN
poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego
1 000 PLN
operacje chirurgiczne ubezpieczonego
2 000 PLN
operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego
1 000 PLN
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu)
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
50 PLN / dzień
partnera ubezpieczonego
20 PLN / dzień
Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

ubezpieczonego
20 000 PLN
(1%) 200 PLN
partnera ubezpieczonego
10 000 PLN
(1%) 100 PLN
Ubezpieczenie na życieubezpieczenie na życie PLN133/ m-c
Utrata życia ubezpieczonego partnera ubezpieczonego rodziców ubezpieczonego i partnera ?
40 000 PLN
10 000 PLN
1 200 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?
80 000 PLN
20 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Utrata życia w wypadku komunikacyjnym ubezpieczonego partnera ubezpieczonego ?
160 000 PLN
40 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Pakiet zdrowie poważne zachorowanie ubezpieczonego poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego operacje chirurgiczne ubezpieczonego operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego ?
4 000 PLN
2 000 PLN
4 000 PLN
2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu) ubezpieczonego partnera ubezpieczonego
?


80 PLN / dzień
40 PLN / dzień

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego 100% SU 1% SU partnera ubezpieczonego 100% SU 1% SU ?
20 000 PLN
200 PLN

15 000 PLN
150 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

PLN133/ m-c
Utrata życia
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego, rodziców ubezpieczonego i partnera. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
40 000 PLN
partnera ubezpieczonego
10 000 PLN
rodziców ubezpieczonego i partnera
1 200 PLN
Utrata życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta, Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

ubezpieczonego
80 000 PLN
partnera ubezpieczonego
20 000 PLN
Utrata życia w wypadku komunikacyjnym
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczeonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia w Wypadku komunikacyjnym.

Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

ubezpieczonego
160 000 PLN
partnera ubezpieczonego
40 000 PLN
Pakiet zdrowie
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Poważne operacje oraz wystąpienie określonych w tabeli nr 1 Poważnych zachorowań, zgodnych z definicjami określonymi w § 3 OWUD.

poważne zachorowanie
4 000 PLN
poważne zachorowanie partnera ubezpieczonego
2 000 PLN
operacje chirurgiczne ubezpieczonego
4 000 PLN
operacje chirurgiczne partnera ubezpieczonego
2 000 PLN
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NNW
(płatne od pierwszego dnia pobytu)
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

ubezpieczonego
80 PLN / dzień
partnera ubezpieczonego
40 PLN / dzień
Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, partnera ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu.

Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

ubezpieczonego
20 000 PLN
(1%) 200 PLN
partnera ubezpieczonego
15 000 PLN
(1%) 150 PLN

Data startu ochrony ubezpieczeniowej

Dane ubezpieczonego

Płeć
Rodzaj dokumentu potwierdzający tożsamość
Posiadasz już aktywną polisę ubezpieczenia na życie. Możesz zakupić nowe, dodatkowe ubezpieczenie lub zmienić parametry istniejącego ubezpieczenia na wybrane w tym formularzu.
Wybierz opcję

Dane partnera

Adres korespondencji / zamieszkania ubezpieczonego

Uposażeni

Czy chcesz podać uposażonych??

Uposażony to osoba wskazana przez Klienta, uprawniona do otrzymania świadczenia w razie utraty życia Klienta.

Wskaż rodzaj uposażonych?

Instytucja

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Uposażony

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Z myślą o życiu Bezpieczny.pl", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (Generali Życie T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID) oraz Pełnomocnictwo Agenta.

Obowiązek informacyjny

Zgody wymagane do realizacji (lub wypłaty) świadczenia

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczam, że:
 • nie oczekuję na wykonanie badań zaleconych przez lekarza w trakcie procesu diagnostycznego (z wyjątkiem badań kontrolnych, a także wstępnych i okresowych, związanych z wykonywaną pracą);
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie występowały u mnie żadne z następujących dolegliwości:

  bóle w klatce piersiowej, omdlenia, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka, gorączkę, której przyczyny nie wyjaśniono, postępującą utratę masy ciała; wartości ciśnienia tętniczego powyżej 170 / 100 mmHg.
 • w okresie ostatnich 5 lat stan mojego zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, a w szczególności:

  a) nie byłem(am) leczony(a) szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie;
  (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu)

  b) nie rozpoznano u mnie, nie leczono lub nie zalecono leczenia którejkolwiek z wymienionych poniżej chorób lub przewlekłych stanów chorobowych:

  choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV;
 • w okresie ostatnich 14 dni:

  a) nie rozpoznano u mnie zakażenia koronawirusem;

  b) nie zalecono mi kwarantanny z powodu podejrzenia kontaktu z koronawirusem;

  c) nie wystąpił u mnie wzrost temperatury ciała powyżej 37,9 stopni Celsjusza wraz towarzyszącym jej kaszlem i / albo bólem gardła.
Potwierdzam powyższe informacje

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy wykonuje Pan/Pani jeden z wymienionych poniżej zawodów?
 • ratownik górski;
  ratownik górniczy;
  ratownictwo podwodne.

 • Pracownik przemysłu wydobywczego:
  pracujący pod ziemią;
  na platformie wiertniczej;
  w rafinerii).

 • Pracownik przemysłu drzewnego pracujący w:
  - w tartaku;
  - przy wyrębie lasu / zrywce;
  - zwózce drewna.

 • Pirotechnik;
  Prace saperskie;
  Prace strzałowe.

 • pilot;
  steward/essa;
  inny personel.

 • Osoba wykonująca pracę na wysokościach przekraczających 10 m

 • Marynarz - członek załogi:
  - jachtu (żeglarstwo morskie, oceaniczne);
  - statku towarowego lub barki;
  - statku pasażerskiego o tonażu poniżej 3000 t.;
  - statku rybackiego (połowy morskie);
  - statku ratowniczego lub holownika;

 • Żołnierz zawodowy;
  Policjant;
  Strażak;
  Strażnik miejski / gminny;
  funkcjonariusz Służby Więziennej;
  funkcjonariusz Straży Granicznej;
  funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa;
  funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego;
  funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego);
  ochroniarz z pozwoleniem na broń;
  konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

 • Elektryk- pracujący przy sieci o napięciu wyższym niż 1kV lub na wysokościach powyżej 10 metrów.

 • Akrobata – osoba wykonująca akrobacje, ekwilibrysta

 • Opiekun zwierząt - osoba zajmująca się opieką na zwierzętami w ZOO lub cyrku

 • Osoba zawodowo zajmująca się tresurą zwierząt dzikich i niebezpieczny

 • Kaskader – osoba zawodowo wykonująca jako dubler w filmach lub przedstawieniach teatralnych niebezpieczne sceny takie jak: wypadki samochodowe, sceny walki, upadki z dużych wysokości, palenie, ewolucje konne itp.

 • Korespondent wojenny – dziennikarz pracujący dla prasy, radia, telewizji lub kronik filmowych, specjalizujący się w relacjonowaniu przebiegu konfliktów zbrojnych, przewrotów wojskowych lub rewolucji. Zajmuje się zbieraniem materiałów, najczęściej jako naoczny świadek, przeprowadza wywiady z osobami biorącymi udział w wydarzeniach, zbiera opinie wśród świadków wydarzeń. Często też robi fotoreportaż lub nagrywa materiał dla stacji telewizyjnej z terenu konfliktu.

Czy wykonuje powyższy zawód?

Zmiana wysokości składki

Ze względu na ryzyko wynikające z wykonwanego zawodu proponowana składka standardowa została podwyższona do łącznej kwoty płatnej miesięcznie:
Aby kontynuować proszę potwierdzić powyższą informację.
Akceptuję zmianę wysokości składki

Oświadczenie

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem wszystkie informacje zawarte powyżej są prawdziwe i wyczerpujące.

Wyrażam zgodę, aby wszystkie oświadczenia złożone w tym wniosku oraz innych dokumentach przedłożonych Generali Życie T.U. S.A. w związku z umową ubezpieczenia, stanowiły podstawę objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej umowy. Składając wniosek oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia i wyrażam jednocześnie zgodę na jej warunki, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Potwierdzam powyższe informacje

Ubezpieczający / Ubezpieczony

bpl

Partner

bpl

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl | Razem

Rabat

Zwyżka

Razem

Płatność

UWAGA: Pierwszą składkę należy opłacić z rachunku bankowego, którego Klient jest właścicielem. Jeżeli posiadasz konto wspólne, do którego dostępne są dwa loginy, pamiętaj aby zalogować się na swój profil.
Wybierz rodzaj płatności

Twoja oferta Razem

 • PLN 0.00
 • Rabat - PLN 0.00
 • PLN 0.00
 • Zwyżka + 0.00
 • PLN 0.00
Dziękujemy za wybór naszego ubezpieczenia. Otrzymujesz rabat przy zakupie online.
Jan Bezpieczny Pośrednik