Trwa przetwarzanie danych...

Oświadczenie

Jestem świadomy/a, że:

  • Wybrane przeze mnie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, którzy nie ukończyli 67 roku życia;
  • Nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów;
  • Wybrane przeze mnie ubezpieczenie obejmuje ochronę udzielaną przez okres 12 miesięcy;
  • Od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Wybrane ubezpieczenie może być rozszerzone o ubezpieczenie OC tylko w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.
Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym OC Pracownika (Karta Produktu OC Pracownika), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego

5-cio cyfrowy Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Adres do korespondencji

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Wybierz rodzaj ubezpieczenia
Wybierz wariant ubezpieczenia
Wybierz wariant ubezpieczenia
Oświadczam, że w dniu złożenia wniosku jestem pracownikiem placowki oświatowo-wychowawczej
Czy rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną pracownika?
Wybierz wariant ubezpieczenia OC

Informacja

Sprawdź swoją skrzynkę email
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Oświadczenie

  • Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 21 maja 2020 r. (dalej OWU), z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Generali T.U. S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (dalej: „Towarzystwo”), moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, zawartych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykonywania zawartej umowy. Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że Towarzystwo jest administratorem moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych.
  • Oświadczam, że posiadam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte osoby małoletnie - dodatkowo oświadczam, iż pozostają one pod moją władzą rodzicielską i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich / mojego dziecka danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich / mojego dziecka danych oraz ich poprawiania.

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Ubezpieczenie NNW

PLN 0.00
Jan Bezpieczny Pośrednik