Trwa przetwarzanie danych...

Oświadczenie

Jestem świadomy/a, że:

  • Wybrane ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków;
  • Wybrane ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportów;
  • Wybrane ubezpieczenie obejmuje ochronę udzielaną przez okres 12 miesięcy;
  • Wybrane ubezpieczenie może być rozszerzone o ubezpieczenie OC tylko w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.
Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym OC Pracownika (Karta Produktu OC Pracownika), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Studenta / Doktoranta / Słuchacza

Adres do korespondencji

Wybierz wariant ubezpieczenia
Oświadczam, że w dniu złożenia wniosku jestem:
Czy rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk?
Wybierz wariant ubezpieczenia OC
Czy rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną pracownika, w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania?
Wybierz wariant ubezpieczenia OC

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika 10% zniżki

Informacja

Sprawdź swoją skrzynkę email
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Oświadczenie

  • Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 01.05.2019 r. (dalej OWU), z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Generali T.U. S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (dalej: „Towarzystwo”), moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, zawartych w niniejszym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Towarzystwu, do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykonywania zawartej umowy. Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że Towarzystwo jest administratorem moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych.
  • Oświadczam, że posiadam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte osoby małoletnie - dodatkowo oświadczam, iż pozostają one pod moją władzą rodzicielską i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich / mojego dziecka danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich / mojego dziecka danych oraz ich poprawiania.
Potwierdzam powyższe informacje

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Ubezpieczenie NNW

PLN 0.00