Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie psa
Sprawdź co znajduje się w zakresie ubezpieczenia. Świadomość to podstawa dobrej ochrony ubezpieczeniowej. Mówimy jak jest - byście Ty i Twój pies czuli się bezpieczenie.
Sprawdź zakres Świadomość

Dokumenty ubezpieczeniowe

Dane psa

Podaj imię psa?

Imię psa - podaj jak wabi się Twój pies.

Podaj płeć psa ?

Wskaż płeć Twojego psa

Wybierz typ rasy psa ?

Wskaż dokładną rasę Twojego psa. Proszę sprawdzić dokładną rasę, która potwierdzona jest przez lekarza weterynarii.
np.: w karcie rejestracyjnej chipa, w metryce lub książeczce szczepień psa

Pies w typie rasy - pies, który fenotypowo ( wyglądem) odpowiada cechom danej rasy według FCI, ale nie spełnia kryteriów psa rasowego.

Pies rasowy - pies o odpowiednim dla rasy fenotypie według FCI, który posiada:
a) rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce, albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten Związek lub
b) Metrykę wystawioną przez Związek Kynologiczny w Polsce potwierdzającą iż pies jest rasowy i urodził się w hodowli zarejestrowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce

Przewidywana waga psa dorosłego
Czy Twój pies był adoptowany ze schroniska lub punktu pomocy dla zwierząt? ?

Czy adptowałeś/aś psa ze schroniska lub punktu pomocy dla zwierząt.

Podaj rok urodzenia psa ?

Wskaż dokładny rok urodzenia Twojego psa.
np.: w metryce psa, w karcie rejestracyjnej chipa

Podaj miesiąc urodzenia psa ?

Wskaż dokładny miesiąc urodzenia Twojego psa.
np.: w metryce psa, w karcie rejestracyjnej chipa

Podaj dzień urodzenia psa ?

Wskaż dokładny dzień urodzenia Twojego psa.
np.: w metryce psa, w karcie rejestracyjnej chipa

Czy Twój pies był chipowany? ?

Czy Twój pies ma wszczepionego chipa?
Dlaczego o to pytamy?
Ubezpieczymy Twojego psa tylko w przypadku, kiedy został mu wszczepiony chip, a zabieg ten był potwierdzony kartą rejestracyjną chipa przez kwalifikowanego lekarza weterynarii.
W dalszym kroku poprosimy Cię o wpisanie numeru chipa.

Informujemy, że ubezpieczamy tylko psy, które zostały zachipowane. Jeśli chcesz skorzystać z naszego ubezpieczenia odwiedź lekarza weterynarii, aby zachipować psa.

Kod rabatowy 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

Koszty leczenia psa
Zwrócimy Ci koszty, które poniosłeś na leczenie Twojego psa.

Eutanazja – uśpienie Psa, które potwierdza pisemnie i wykonuje Lekarz weterynarii, gdy w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku:
a) konieczne jest skrócenie cierpień Psa,
b) istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo śmierci Psa i jego leczenie nie gwarantuje wyleczenia.

Kremacja zbiorowa – spopielenie ciała Psa z wieloma innymi psami. Nie masz możliwości odzyskania prochów Psa.

Wybierz wysokość rocznej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia psa ?

Kwoty poniżej to roczny maksymalny limit, do którego Generali ponosi odpowiedzialność. Każdy wypłacony zwrot kosztów leczenia psa pomniejsza ten limit.

W sumie ubezpieczenia zawarty jest limit na leki 500 PLN na rok oraz limit na chemioterapię 1 500 PLN.
W sumie ubezpieczenia zawarty jest limit na leki 1 000 PLN na rok oraz limit na chemioterapię 1 500 PLN.
W sumie ubezpieczenia zawarty jest limit na leki 2 500 PLN na rok oraz limit na chemioterapię 1 500 PLN.
Wybierz poziom wskaźnika udziału własnego. Udział własny aktywuje się, gdy odszkodowania rocznie przekroczą 2000 PLN. ?

Co to jest wskaźnik udziału własnego i udział własny?

Udział własny jest to kwota, o którą Generali pomniejsza odszkodowanie, ale tylko wtedy, kiedy wartość wypłaconych odszkodowań przekroczyła lub właśnie przekroczy 2000 PLN.


Udział własny jest liczony jako iloczyn wskaźnika udziału własnego (10% albo 30%) i wartości, która przekroczyła próg 2000 PLN.

Przykład: Jeżeli wysokość odszkodowania została wyliczona na poziomie 2500 PLN, wówczas wysokość Udziału własnego wyniesie:
a) Dla wskaźnika 10% - > (2500 PLN – 2000 PLN) * 10% = 50 PLN, czyli o 50 PLN Generali pomniejszy odszkodowanie
b) Dla wskaźnika 30% - > (2500 PLN – 2000 PLN) * 30% = 150 PLN, czyli o 150 PLN pomniejszy odszkodowanie

do 2 000 PLN pokrywamy do 100% kosztów z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia
powyżej 2 000 PLN pokrywamy do 90% kosztów z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia
do 2 000 PLN pokrywamy do 100% kosztów z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia
powyżej 2 000 PLN pokrywamy do 70% kosztów z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia

Ubezpieczenie OC właściciela psa

Wybierz wysokość sumy gwarancyjnej ?

Kwoty poniżej to maksymalny limit do jakiego odpowiada Generali z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właciciela psa

Ubezpieczenie śmierci psa

Spośród podanych poniżej kwot wybierz tę najbardziej odpowiadającą wartości Twojego psa. To będzie jednorazowa kwota jaką otrzymasz w przypadku śmierci psa. ?

Podane kwoty są jednorazową wypłatą

Wybierz do jakiej wysokości chcesz ubezpieczyć psa w przypadku jego śmierci?

Oświadczenie o stanie zdrowia Twojego psa

Czy Twój Pies ucierpiał wskutek wypadku, chorował lub choruje? Czy musi znajdować się pod stałą opieką lekarską?
Zaznacz schorzenia, które dotyczą Twojego psa
  Choroby układu kostno-stawowego:
 • Choroby nowotworowe:
 • Choroby narządów wewnętrznych:
 • Choroby endokrynologiczne:
 • Inne - w polu poniżej wpisz wszystkie inne choroby lub schorzenia, które dotyczą Twojego psa, a nie zostały wskazane powyżej
Oświadczenie dotyczące szczepień ochronnych psa?

nosówka - choroba zakaźna, którą wywołuje wirus nosówki psów z rodziny Paramyxoviridae;

parwowiroza - choroba zakaźna, którą wywołuje parwowirus psi;

wścieklizna - ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego, którą wywołuje wirus wścieklizny z rodziny rabdowirusów;

zakaźne zapalenie wątroby (choroba Rubartha) - zakaźna choroba wirusowa, którą wywołuje adenowirus psów typ 1 (CAV-1);

zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) - choroba zakaźna układu oddechowego psów. To choroba, którą najczęściej wywołują adenowirusy typu 2 (CAV-2), bakterie krztuśca Bordetella bronchiseptica i wirusy grypy Parainfluenza canis (CPI);

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Twoja polisa zostanie zawarta na okres jednego roku począwszy od dnia: .
Częstotliwość opłacania składki ?

Wybierz - jak chcesz opłacać ubezpieczenie. Raz w roku lub co miesiąc.

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem świadomy/a
 • - zakresu ubezpieczenia oraz wyłączeń odpowiedzialności Generali oraz, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem, którego podstawowym zakresem są Koszty leczenia Psa.
 • - że w przypadku Ubezpieczenia Kosztów leczenia Psa, gdy odszkodowania w skali roku przekroczą wysokość 2000 zł, Generali pomniejszy odszkodowanie o wysokość Udziału własnego zgodnie z wybranym przez mnie Wskaźnikiem Udziału własnego.
 • - że w przypadku gdy mój Pies w przeszłości chorował lub choruje obecnie lub miał wypadek to Generali nie będzie odpowiadało za konsekwencje tych zdarzeń.
 • Zapoznałem/am się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia "Generali. Z myślą o Twoim psie, bezpieczny.pl"

Dane Ubezpieczającego / Właściciela psa

Adres zamieszkania

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji

Dodatkowe dane psa

Podaj numer chipa ubezpieczanego psa
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali. Z myślą o Twoim psie, bezpieczny.pl", Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Obowiązki informacyjne dystrybutora - OID, Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Pełnomocnictwo Agenta.

Zgody i oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczony pies

bpl

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie psa

PLN 0.00
Jan Bezpieczny Pośrednik