Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie podróży służbowej

Dla wyjazdów służbowych.

Strefa wyjazdu

Wybierz docelowy kraj podróży ?

Wybierz docelowy kraj podróży – jest to kraj, który jest najbardziej oddalony od Polski.
Na przykład jeśli jedziesz autem do Chorwacji, Twoim krajem docelowym jest Chorwacja.
Na podstawie kraju docelowego zostanie przydzielona Strefa terytorialna w której będziemy świadczyć ochronę a także pozwoli to nam zaproponować Ci najlepszą ofertę.

Sprawdź czy zakres terytorialny wybranej Strefy odpowiada zakresowi terytorialnemu Twojej podróży.
Strefa Europa – ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytoriach państw europejskich wraz z terytoriami krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich, z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego, terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Syrii oraz regionu Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego (terytorium Ukrainy okupowane przez Federację Rosyjską).
Strefa Świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytoriach wszystkich państw świata, z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego, terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej, Afganistanu, Białorusi, Birmy (Mjanma), Federacji Rosyjskiej, Iranu, Korei Północnej, Kuby, Libii, regionu Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego (terytorium Ukrainy okupowane przez Federację Rosyjską), Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Syrii, Wenezueli.
Strefa Cały Świat – ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytoriach wszystkich państw świata, z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego, terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej, Afganistanu, Białorusi, Birmy (Mjanma), Federacji Rosyjskiej, Iranu, Korei Północnej, Kuby, Libii, regionu Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego (terytorium Ukrainy okupowane przez Federację Rosyjską), Syrii, Wenezueli.

Jeśli we wskazanym kraju przebywasz przez okres co najmniej jednego roku bezpośrednio poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia i koncentruje się tam Twoje życie osobiste lub zawodowe to uznajemy, że jest to kraj Twojego zamieszkania. W takiej sytuacji ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała.

Strefa geograficzna objęta ochroną ubezpieczeniową:
Europa
Podaj liczbę ubezpieczonych ?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksymalnie 10 osób. Podaj wiek na dzień daty wyjazdu.

Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe

Praca fizyczna - wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej następujących czynności:
a) prac remontowo – budowlanych, na wysokościach powyżej 1,5 m, w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, przy materiałach wybuchowych, w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym;
b) z użyciem substancji chemicznych tj. farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych;
c) z użyciem niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;
d) praktyk zawodowych związanych z wykonywaniem prac wymienionych w pkt a-c

Czas trwania podróży

Podaj czas trwania podróży ?

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku podróży zagranicznej, rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i pod warunkiem opłacenia składki, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Podróże służbowe

Srebrny
0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Złoty
0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Platynowy
0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Leczenie za granicą
Koszty leczenia za granicą ?
100 000 PLN
200 000 PLN
Dostosuj sumę

Koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego.
Pełny przedmiot i zakres ubezpieczenia dostępny jest w OWU

Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych
100 000 PLN
200 000 PLN
500 000 PLN
Ochrona dla zdarzeń pod wpływem alkoholu
Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 €
do 200 €
do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta do 150 €
jedna wizyta do 150 €
jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu (do 32 tygodnia ciąży)
2000 €
2000 €
2000 €
Koszty napraw protez
do 150 €
do 150 €
do 150 €
Assistance za granicą
Assistance za granicą (pakiet Standard) ?
100 000 PLN
200 000 PLN
500 000 PLN

Natychmiastowa pomoc assistance
Pełny przedmiot i zakres ubezpieczenia dostępny jest w OWU

całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (max 7 dni)
max 100 € / dzień
max 100 € / dzień
max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (max 7 dni)
max 100 € / dzień
max 100 € / dzień
max 100 € / dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (24 godz.)
pomoc w przypadku opóźnienia lotu (opóźnienie co najmniej 6 godz.)
do 100 €
do 100 €
do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi (zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni)
do 100 € / dzień
do 100 € / dzień
do 100 € / dzień
kierowca zastępczy
do 1 000 €
do 1 000 €
do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 €
transport do 500 €
transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach, na morzu lub na oceanie
do 100 000 PLN
do 200 000 PLN
do 500 000 PLN
pokrycie kosztów ratownictwa w górach, na morzu lub na oceanie
do 100 000 PLN
do 200 000 PLN
do 500 000 PLN
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 PLN
do 500 PLN
do 500 PLN
zwrot kosztów powrotnego biletu lotniczego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
do 2000 PLN
do 2000 PLN
do 2000 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC)
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ?
50 000 PLN
100 000 PLN
Dostosuj sumę

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim podczas podróży krajowej albo zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.

Ochrona dla zdarzeń pod wpływem alkoholu
Bagaż podróżny
Bagaż podróżny ?
500 PLN
1 000 PLN
Dostosuj sumę

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego tj.:
1) walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego oraz rowery, wózki dziecięce i inwalidzkie, namioty, śpiwory, karimaty, materace podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej,
2) telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.

opóźnienie dostarczenia bagażu (opóźnienie o co najmniej 8 godz.)
120 €
120 €
120 €
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ?
20 000 PLN
30 000 PLN
Dostosuj sumę

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

śmierć Ubezpieczonego
20 000 PLN
30 000 PLN
60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu, % sumy ubezpieczeni wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu
Ochrona dla zdarzeń pod wpływem alkoholu
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do 3 000 PLN
do 3 000 PLN
do 3 000 PLN
przeszkolenie zawodowe inwalidów (25% sumy ubezpieczenia)
do 6 000 PLN
do 6 000 PLN
do 6 000 PLN
Kontynuacja leczenia NNW w RP
Kontynuacja leczenia NNW w RP (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ?
do 5 000 PLN
do 5 000 PLN
do 5 000 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia i kosztów rehabilitacji po powrocie do Polski do wysokości 5 000 zł, związanych z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, za który Generali T.U. S.A. przyjęło odpowiedzialność.
Koszty rehabilitacji ograniczone są do kwoty 500 zł. Obejmują one wizytę w poradni rehabilitacyjnej oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ?
do 5 000 PLN
do 5 000 PLN
do 5 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego i jego osób bliskich, znajdujące się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas odbywania przez niego podróży zagranicznej.

Opcje dodatkowe
Praca fizyczna ?

Praca fizyczna - wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej następujących czynności:
a) prac remontowo – budowlanych, na wysokościach powyżej 1,5 m, w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, przy materiałach wybuchowych, w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym;
b) z użyciem substancji chemicznych tj. farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych;
c) z użyciem niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;
d) praktyk zawodowych związanych z wykonywaniem prac wymienionych w pkt a-c

Wybierz wariant ubezpieczenia

Oświadczenia

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance;
 • Jest ubezpieczeniem z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o pracę fizyczną;
Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID), klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Pełnomocnictwem Agenta:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego

Czy polisę kupujesz w ramach działalności gospodarczej?

Dane Ubezpieczonego 1

Dane Ubezpieczonego 2

Dane Ubezpieczonego 3

Dane Ubezpieczonego 4

Dane Ubezpieczonego 5

Dane Ubezpieczonego 6

Dane Ubezpieczonego 7

Dane Ubezpieczonego 8

Dane Ubezpieczonego 9

Dane Ubezpieczonego 10

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali z myślą o podróży", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID) oraz Pełnomocnictwo Agenta.

Oświadczenia

Zaakceptuj oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Jan Bezpieczny Pośrednik