Trwa przetwarzanie danych...

Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych?

EUROPA - ochrona obejmuje terytorium państw Europy i basenu Morza Śródziemnego tj. Albania, Algieria, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja z Korsyką, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Islandia, Jordania, Kazachstan w cz. Europejskiej, Liban, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madera, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja (część europejska), Rumunia, San Marino, Serbia (z Kosowem), Słowacja, Słowenia, Spitsbergen, Syria, Strefa Gazy, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie i Azory, Wyspy Normandzkie, Wyspy Owcze.

Świat bez USA – ochrona obejmuje terytorium wszystkich państw świata za wyjątkiem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Cały Świat – ochrona obejmuje terytorium wszystkich państw świata za wyjątkiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Czy wszystkie osoby ubezpieczone znajdują się obecnie w Polsce? ?

Jeżeli Ubezpieczony przebywa za granicą w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się najwcześniej 4 godziny od zawarcia umowy ubezpieczenia (karencja). W przypadku zaznaczenia odpowiedzi na NIE okres ubezpieczenia zostanie przesunięty automatycznie.

Podaj czas trwania podróży ?

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku podróży zagranicznej, rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i pod warunkiem opłacenia składki, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, natomiast kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

Podaj liczbę ubezpieczonych?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksymalnie 10 osób

Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe?

Praca fizyczna - wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową, wykonywane podczas podróży, w szczególności prace remontowo – budowlane, na wysokościach, w transporcie, rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, w gastronomii, czynności z użyciem substancji chemicznych, niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe.

Czy chcesz zwiększyć limit na zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% Sumy ubezpieczenia na Koszty Leczenia? ?

W podstawowej ochronie Koszty leczenia wskutek zaostrzenia chorób przewlekłych są ograniczone do 15% (np. w ramach 300 000 zł limit wyniesie 45 000 zł)

5-cio cyfrowy Kod Pośrednika 10% zniżki

Wybierz odpowiednią ofertę

-PLNSrebrny -PLNZłoty -PLNPlatynowy
Koszty leczenia za granicą ? 100 000 PLN 200 000 PLN 500 000 PLN

Koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego.
Pełny przedmiot i zakres ubezpieczenia dostępny jest w OWU

Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą
15% s.u. kosztów leczenia
15 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
30 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
Rozwiń szczegóły +
Koszty leczenia stomatologicznego do 200 € do 200 € do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą jedna wizyta do 150 € jedna wizyta do 150 € jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu (do 32 tygodnia ciąży) 2000 € 2000 € 2000 €
Koszty napraw protez do 150 € do 150 € do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? 100 000 PLN 200 000 PLN 500 000 PLN

Natychmiastowa pomoc assistance
Pełny przedmiot i zakres ubezpieczenia dostępny jest w OWU

Rozwiń szczegóły +
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (max 7 dni) max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (max 7 dni) max 100 € / dzień max 100 € / dzień max 100 € / dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (24 godz.)
pomoc w przypadku opóźnienia lotu (opóźnienie co najmniej 6 godz.) do 100 € do 100 € do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi (zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni) do 100 € / dzień do 100 € / dzień do 100 € / dzień
kierowca zastępczy do 1 000 € do 1 000 € do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej transport do 500 € transport do 500 € transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu do 100 000 PLN do 200 000 PLN do 500 000 PLN
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu do 100 000 PLN do 200 000 PLN do 500 000 PLN
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego do 500 PLN do 500 PLN do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 50 000 PLN 100 000 PLN 200 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.

Bagaż podróżny ? 500 PLN 1 000 PLN 2 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego tj.:
1)walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej,
2) telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.

Rozwiń szczegóły +
opóźnienie dostarczenia bagażu (opóźnienie o co najmniej 8 godz.) 120 € 120 € 120 €
Praca umysłowa ?

praca umysłowa – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi

Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ? do 5 000 PLN do 5 000 PLN do 5 000 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego i jego osób bliskich, znajdujące się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas odbywania przez niego podróży zagranicznej.

Praca fizyczna ?

Praca fizyczna – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową, wykonywane podczas podróży, w szczególności prace remontowo – budowlane, na wysokościach, w transporcie, rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, w gastronomii, czynności z użyciem substancji chemicznych, niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe.

Oświadczenia

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

  • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance;
  • Jest ubezpieczeniem z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o pracę fizyczną, choroby przewlekłe;
  • Jest ubezpieczeniem dla osób podróżujących poza granice Polski;
Jestem świadomy/a, że od wysokości składki zależy wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Dane ubezpieczonych

Informacja

Sprawdź swoją skrzynkę email
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali z myślą o podróży", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu) oraz Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID).

Oświadczenie

  • Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży" wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 17 maja 2019 r. (dalej OWU), w sposób umożliwiający mi ich przechowywanie i odtwarzanie, z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Karta produktu.
  • Oświadczam, że zawierając umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych działam za wiedzą i zgodą tych osób oraz, że przekazałem im OWU, Skorowidz oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem przez nich do umowy ubezpieczenia.
Potwierdzam powyższe informacje

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Ubezpieczenie Podróżne

PLN 0.00
Jan Bezpieczny Pośrednik