Assistance w podróży po Polsce i Europie

Dla samochodów osobowych w wieku do 15 lat oraz powyżej 15 lat.
Ubezpieczenie krótkoterminowe na 7, 15, 30 dni oraz 1 rok.

Wykaz świadczeń assistance w podróży

Niezależny assistance w podróży po Polsce i Europie

Assistance w podróży to ochrona na wypadek awarii

Nagłe i niespodziewane zdarzenie uniemożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego działanie Pojazdu lub powodujące unieruchomienie Pojazdu, spowodowane przypadkami wynikającymi z przyczyn wewnętrznych Pojazdu. Za awarię uważa się również:

 • uszkodzenie, zagubienie lub zatrzaśnięcie wewnątrz Pojazdu urządzeń służących do jego otwarcia lub uruchomienia,
 • rozładowanie akumulatora oraz baterii,
 • przepalenie żarówki w Pojeździe,
 • unieruchomienie Pojazdu wskutek braku paliwa, zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa,
 • uszkodzenie ogumienia.

Assistance w podróży umożliwia holowanie nawet do 500 km

Jednorazowy transport unieruchomionego Pojazdu z miejsca Zdarzenia Assistance (wraz z jego załadunkiem i wyładunkiem) do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w ramach limitu km przysługującego dla wariantu określonego w dokumencie ubezpieczenia, przy czym: a) w sytuacji, gdy wskazanym miejscem holowania jest warsztat naprawczy, a holowanie odbywa się poza godzinami jego pracy, na wniosek Ubezpieczonego Pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony z jednoczesnym prawem holowania Pojazdu do tego warsztatu w najbliższym dniu roboczym, przy czym koszt parkingu ponosi Generali, b) w sytuacji, gdy Ubezpieczony skorzystał z usługi holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe obsługujące zdarzenia zaistniałe na autostradzie, Centrum Pomocy Generali dokona zwrotu udokumentowanych fakturą kosztów tego holowania do maksymalnej wysokości 2000 zł.

Assistance w podróży to organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego

Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszt wynajęcia pojazdu na czas naprawy Pojazdu, nie dłużej jednak niż na okres 3 dni. Warunki otrzymania świadczenia pojazdu zastępczego:

 • Pojazd został objęty świadczeniem holowania organizowanym przez Centrum Pomocy Generali na zasadach określonych w OWU, przy czym dopuszcza się odstąpienie od tego warunku, gdy z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego usługa holowania nie mogła zostać zlecona do Centrum Pomocy Generali,
 • Centrum Pomocy Generali ustali w miejscu naprawy, że czas naprawy Pojazdu przekroczy 24 godziny lub nastąpiło całkowite zniszczenie Pojazdu. Ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić Centrum Pomocy Generali nawiązanie kontaktu z warsztatem naprawczym dokonującym naprawy w celu przeprowadzenia monitoringu czasu naprawy pojazdu,
 • do realizacji świadczenia udostępniane są pojazdy odpowiadające klasie ubezpieczonego Pojazdu, nie wyższej jednak niż pojazdy z segmentu D,
 • świadczenie pojazdu zastępczego obejmuje koszt jego wynajęcia oraz podstawienia na miejsce wskazane przez Ubezpieczonego,
 • przy realizacji świadczenia pojazdu zastępczego zastosowanie mają ogólne warunki wynajmu stosowane przez podmiot, który udostępnił Ubezpieczonemu pojazd zastępczy,
 • świadczenie wynajmu pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa, ubezpieczeń innych niż OC i AC, innych opłat dodatkowych rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez podmiot wynajmujący pojazdy zastępcze, jak również nie zwalnia Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez podmiot wynajmujący pojazd zastępczy,
 • zwrot pojazdu zastępczego dokonywany jest przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem warunków określonych przez podmiot, który udostępnił pojazd zastępczy.

Assistance w podróży to ochrona w razie wypadku

Zdarzenie drogowe powodujące unieruchomienie Pojazdu, wywołane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zderzenia się Pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, działaniem sił przyrody, pożarem lub wybuchem ze źródeł umiejscowionych wewnątrz lub na zewnątrz Pojazdu, działaniem osób trzecich.

Ubezpieczenie assistance chroni w przypadku kradzieży auta

Działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów określonych w art. 278 (kradzież) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny zwane dalej kk, art. 279 kk (kradzież z włamaniem), art. 280 kk (rozbój) oraz art. 289 kk (zabór w celu krótkotrwałego użycia), w wyniku którego doszło do zaboru pojazdu (jego części lub wyposażenia) zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz w sposób określony w OWU lub Polisie. Za kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 kk (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej).

Assistance pojazdu daje pomoc informacyjna i pomoc tłumacza w wyjazdach po Europie

Centrum Pomocy Generali udzieli Ubezpieczonemu informacji dotyczących:

 • podmiotów świadczących usługi pomocy drogowej,
 • wypożyczalni pojazdów oraz możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego,
 • punktów wulkanizacji opon,
 • warsztatów naprawczych i lokalnych możliwości naprawy Pojazdu,
 • punktów sprzedaży akcesoriów motoryzacyjnych,
 • danych teleadresowych firm, urzędów, instytucji publicznych,
 • lokalnej sieci placówek medycznych;
oraz zapewni telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi oraz policją.

Assistance w podróży zapewni transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia

W sytuacji, gdy pojazd realizujący świadczenie holowania (holownik) nie jest technicznie przystosowany do przewozu osób, w ramach usługi holowania Generali organizuje dodatkowo transport Ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu.

Ubezpieczenie assistance w podróży zapewni zakwaterowanie w razie awarii lub kradzieży auta

Zakwaterowanie Ubezpieczonego w hotelu o maksymalnym standardzie trzygwiazdkowym lub w innym obiekcie hotelarskim o podobnym standardzie na czas naprawy Pojazdu lub do czasu odzyskania Pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres 3 dób hotelowych, przy czym świadczenie zakwaterowania przysługuje Ubezpieczonemu, o ile Zdarzenie assistance miało miejsce w odległości minimum 100 km od miejsca zamieszkania.

Assistance w podróży to także wymiana koła

Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z wymianą uszkodzonego koła. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Assistance w podróży to również wymiana żarówki

Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z wymianą przepalonej żarówki. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Assistance w podróży pomaga w wymianie akumulatora

Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z awarią akumulatora. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Gdy w podróży zabraknie paliwa - z assistance otrzymasz pomoc

Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z dostarczeniem paliwa. Świadczenie nie obejmuje kosztu użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Assistance w podróży samochodem po Polsce i Europie w bezpieczny.pl
Jan Bezpieczny Pośrednik