Trwa przetwarzanie danych...

Assistance w podróży po Polsce i Europie

Niezależne ubezpieczenie krótkoterminowe dla samochodów osobowych
z możliwością wyboru na 7, 15, 30 dni oraz 1 rok.

Strefa wyjazdu

Określ strefę po której będziesz podróżował autem ?

Europa - Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina (bez Krymu, obwodu zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego - terytorium Ukrainy okupowane przez Federację Rosyjską), Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Polska – ochrona obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybierz okres czasu przez jaki ma obowiązywać assistance w podróży ?

Ubezpieczenie Assistance w podróży obowiązujące na terenie Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego możesz wybrać na okres 7, 15, 30 dni lub na cały rok.

Podaj rok produkcji Twojego pojazdu

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Pakiety assistance

Podstawowy
- PLN
-PLN
płatne jednorazowo
Komfort
- PLN
-PLN
płatne jednorazowo
Prestiż
- PLN
-PLN
płatne jednorazowo
Holowanie i transport
Holowanie pojazdu w przypadku wypadku ?
nielimitowane w Polsce nielimitowane; w Państwach europejskich do 250 km
nielimitowane w Polsce nielimitowane; w Państwach europejskich do 500 km
nielimitowane

Świadczenie nie jest ograniczone Sumą ubezpieczenia. Holowanie pojazdu po wypadku – jednorazowy transport unieruchomionego Pojazdu z miejsca Zdarzenia Assistance (wraz z jego załadunkiem i wyładunkiem) do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w ramach limitu km przysługującego dla wariantu określonego w dokumencie ubezpieczenia, przy czym:

a) w sytuacji, gdy wskazanym miejscem holowania jest warsztat naprawczy, a holowanie odbywa się poza godzinami jego pracy, na wniosek Ubezpieczonego Pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony z jednoczesnym prawem holowania Pojazdu do tego warsztatu w najbliższym dniu roboczym, przy czym koszt parkingu ponosi Generali,

b) w sytuacji, gdy Ubezpieczony skorzystał z usługi holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe obsługujące zdarzenia zaistniałe na autostradzie, Centrum Pomocy Generali dokona zwrotu udokumentowanych fakturą kosztów tego holowania do maksymalnej wysokości 2000 zł,

c) w sytuacji, gdy holowany Pojazd wymaga przeprawy promem, przeprawa ta nie wlicza się w limit kilometrowy holowania;

d) dopuszcza się możliwość organizacji holowania Pojazdu na odległość przekraczającą limity określone w tabeli, o ile koszt holowania ponad te limity zostanie pokryty przez Ubezpieczonego w sposób uzgodniony z Centrum Pomocy Generali;

Holowanie pojazdu w przypadku awarii ?
niedostępne
do 300 km
do 500 km

Holowanie Pojazdu po Awarii - jednorazowy transport unieruchomionego Pojazdu z miejsca Zdarzenia Assistance (wraz z jego załadunkiem i wyładunkiem) do najbliższego autoryzowanego warsztatu lub do warsztatu technicznie przystosowanego do naprawy Pojazdu wskazanego przez Centrum Pomocy Generali, w ramach limitu km przysługującego dla wariantu określonego w dokumencie ubezpieczenia, przy czym:

a) w sytuacji, gdy holowanie odbywa się poza godzinami pracy warsztatu, na wniosek Ubezpieczonego Pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony z jednoczesnym prawem holowania Pojazdu do tego warsztatu w najbliższym dniu roboczym, przy czym koszt parkingu ponosi Generali,

b) w sytuacji, gdy Ubezpieczony skorzystał z usługi holowania organizowanej przez specjalne służby drogowe obsługujące zdarzenia zaistniałe na autostradzie, Centrum Pomocy Generali dokona zwrotu udokumentowanych fakturą kosztów tego holowania do maksymalnej wysokości 2000 zł,

c) w sytuacji, gdy holowany Pojazd wymaga przeprawy promem, przeprawa ta nie wlicza się w limit kilometrowy holowania,

d) dopuszcza się możliwość organizacji holowania Pojazdu na odległość przekraczającą limity określone w tabeli, o ile koszt holowania ponad te limity zostanie pokryty przez Ubezpieczonego w sposób uzgodniony z Centrum Pomocy Generali,

e) w przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym w sytuacji rozładowania baterii, Centrum Pomocy Generali zorganizuje holowanie pojazdu do najbliższej Stacji ładowania.

Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia ?

Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia – w sytuacji, gdy pojazd realizujący świadczenie holowania (holownik) nie jest technicznie przystosowany do przewozu osób, w ramach usługi holowania Generali organizuje dodatkowo transport Ubezpieczonych do miejsca holowania pojazdu.

Transport przyczepy ?

Transport przyczepy – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Przyczepy lub Przyczepy kempingowej ciągniętej przez unieruchomiony Pojazd, do miejsca holowania Pojazdu. Transport przyczepy organizowany jest w ramach świadczenia holowanie Pojazdu.

Zdarzenia objęte pomocą
Awaria ?

Świadczenie assistance organizowane w przypadku Awarii przysługują, o ile Awaria Pojazdu miała miejsce w odległości nie mniejszej niż 15 km, licząc od Miejsca zamieszkania. Z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie dotyczy umów zawieranych na 12 miesięcy.

Awaria nagłe i niespodziewane zdarzenie uniemożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego działanie Pojazdu lub powodujące unieruchomienie Pojazdu, spowodowane przypadkami wynikającymi z przyczyn wewnętrznych Pojazdu. Za awarię uważa się również:

a) uszkodzenie, zagubienie lub zatrzaśnięcie wewnątrz Pojazdu urządzeń służących do jego otwarcia lub uruchomienia,

b) rozładowanie akumulatora,

c) przepalenie żarówki w Pojeździe,

d) unieruchomienie Pojazdu wskutek braku paliwa, zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa,

e) uszkodzenie ogumienia

Wypadek ?

Wypadek – zdarzenie drogowe powodujące unieruchomienie Pojazdu, wywołane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zderzenia się Pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, działaniem sił przyrody, pożarem lub wybuchem ze źródeł umiejscowionych wewnątrz lub na zewnątrz Pojazdu, działaniem osób trzecich.

Kradzież Pojazdu ?

Kradzież Pojazdu – działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów określonych w art. 278 (kradzież) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny zwane dalej kk, art. 279 kk (kradzież z włamaniem), art. 280 kk (rozbój) oraz art. 289 kk (zabór w celu krótkotrwałego użycia), w wyniku którego doszło do zaboru pojazdu (jego części lub wyposażenia) zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz w sposób określony w OWU lub Polisie. Za kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 kk (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej).

Pomoc informacyjna / pomoc tłumacza ?

Pomoc informacyjna / pomoc tłumacza – Centrum Pomocy Generali udzieli Ubezpieczonemu informacji dotyczących:

a) podmiotów świadczących usługi pomocy drogowej,
b) wypożyczalni pojazdów oraz możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego,
c) punktów wulkanizacji opon,
d) warsztatów naprawczych i lokalnych możliwości naprawy Pojazdu,
e) punktów sprzedaży akcesoriów motoryzacyjnych,
f) danych teleadresowych firm, urzędów, instytucji publicznych,
g) lokalnej sieci placówek medycznych,
oraz zapewni telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego w kontaktach ze służbami drogowymi, medycznymi oraz policją.

Zakwaterowanie ?
do 3 dób hotelowych
do 5 dób hotelowych

Zakwaterowanie – zakwaterowanie Ubezpieczonego w hotelu o maksymalnym standardzie trzygwiazdkowym lub w innym obiekcie hotelarskim o podobnym standardzie najbliższym miejscu odholowania lub Kradzieży Pojazdu na czas naprawy Pojazdu lub do czasu odzyskania Pojazdu po Kradzieży, nie dłużej jednak niż w ramach limitu dób hotelowych określonych dla wariantu zawartej umowy ubezpieczenia, przy czym świadczenie zakwaterowania przysługuje Ubezpieczonemu, o ile Zdarzenie assistance miało miejsce w odległości minimum 100 km od miejsca zamieszkania;

Auto zastępcze ?
do 3 dni
do 5 dni

Auto zastępcze – Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszt wynajęcia pojazdu na czas naprawy Pojazdu, nie dłużej jednak niż w ramach limitu dni określonego dla wariantu zawartej umowy ubezpieczenia. Warunki otrzymania świadczenia pojazdu zastępczego:
a) Pojazd został objęty świadczeniem holowania organizowanym przez Centrum Pomocy Generali na zasadach określonych w OWU, przy czym dopuszcza się odstąpienie od tego warunku, gdy z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego usługa holowania nie mogła zostać zlecona do Centrum Pomocy Generali,
b) naprawa Pojazdu rozpoczęła się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia Zdarzenia assistance,
c) Centrum Pomocy Generali ustali w miejscu naprawy, że czas naprawy Pojazdu przekroczy 24 godziny lub nastąpiło całkowite zniszczenie Pojazdu. Ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić Centrum Pomocy Generali nawiązanie kontaktu z warsztatem naprawczym dokonującym naprawy w celu przeprowadzenia monitoringu czasu naprawy pojazdu,
d) do realizacji świadczenia udostępniane są pojazdy odpowiadające klasie ubezpieczonego Pojazdu, nie wyższej jednak niż pojazdy z segmentu D,
e) świadczenie pojazdu zastępczego obejmuje koszt jego wynajęcia, podstawienia na miejsce wskazane przez Ubezpieczonego lub, z zastrzeżeniem ppkt. f) zwrotu pojazdu zastępczego od Ubezpieczonego. Podstawienie pojazdu zastępczego lub zwrot pojazdu zastępczego realizowane są zamiennie tj. jedno z nich według wyboru Ubezpieczonego w momencie zgłoszenia Zdarzenia assistance do Centrum Pomocy Generali,
f) pojazd zastępczy udostępniany jest w kraju wypożyczenia i w danym kraju udostepnienia jest zwracany,
g) korzystanie z pojazdu zastępczego możliwe jest na terytorium kraju w którym wystąpiło Zdarzenie assistance
h) przy realizacji świadczenia pojazdu zastępczego zastosowanie mają ogólne warunki wynajmu stosowane przez podmiot, który udostępnił Ubezpieczonemu pojazd zastępczy,
i) świadczenie wynajmu pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa, ubezpieczeń innych niż OC i AC, innych opłat dodatkowych rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez podmiot wynajmujący pojazdy zastępcze, jak również nie zwalnia Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez podmiot wynajmujący pojazd zastępczy,
j) w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczonego w momencie zgłoszenia Zdarzenia assistance do Centrum Pomocy Generali, odbiór lub zwrot pojazdu zastępczego dokonywany jest przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem warunków określonych przez podmiot, który udostępnił pojazd zastępczy.

Wymiana koła ?

Wymiana koła – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z wymianą uszkodzonego koła. Świadczenie nie obejmuje kosztów użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Wymiana żarówki ?

Wymiana żarówki – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z wymianą przepalonej żarówki. Świadczenie nie obejmuje kosztów użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Awaria akumulatora ?

Awaria akumulatora – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z awarią akumulatora. Świadczenie nie obejmuje kosztów użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Dostarczenie paliwa ?

Dostarczenie paliwa – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z dostarczeniem paliwa. Świadczenie nie obejmuje kosztów użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Rozładowanie baterii ?

Rozładowanie baterii – Centrum Pomocy Generali zorganizuje pomoc związaną z rozładowaniem baterii. Świadczenie nie obejmuje kosztów użytych przy naprawie materiałów i części zamiennych.

Wybierz wariant ubezpieczenia

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem zainteresowany/a dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego w zakresie assistance.
 • Jestem świadomy/a, że ubezpieczenie assistance w podróży obowiązuje na terytorium Polski oraz Europy.
 • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pomoc drogowa w podróży Bezpieczny.pl

Dane Ubezpieczającego

Adres zamieszkania

Data rozpoczęcia ubezpieczenia

Dane pojazdu

Wybierz pojazd, który chcesz objąć ubezpieczeniem assistance w podóży ?

Przejdź przez kolejne pola wskazując swój pojazd (marka, model, rok produkcji...)

Ubezpieczeniem może być objęty wyłącznie pojazd osobowy, zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
To pole jest wymagane
Informacja o rodzaju pojazdu określona jest na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego
Informujemy, że ubezpieczamy tylko samochody zarejestrowane jako osbowe.
W tej chwili nie możemy przedstawić odpowiedniej oferty.
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora, Pełnomocnictwo Agenta.

Oświadczenia

Zaakceptuj oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl
Jan Bezpieczny 91043027682

Pojazd

bpl
Samochód osobowy WW505BP Rok produkcji: 2006

Zakres ubezpieczenia

Assistance w podróży Polska i Europa - Podstawowy

Data rozpoczęcia 20-05-2019

Data zakończenia 27-05-2019

Składka do zapłaty 52.20 PLN

Jan Bezpieczny Pośrednik