Trwa przetwarzanie danych...

Renta

Z myślą o Twoim dziecku lub osobie bliskiej

Ubezpieczający Podaj swoją datę urodzenia niezbędną do wyliczenia renty dla dziecka (lub osoby bliskiej)
Kod rabatowy Wprowadź kod rabatowy Pośrednika i odbierz 10% zniżki
Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Częstotliwość opłacania składki
Uposażony (odbiorca renty)
okres renty: od 3 do 25 lat
Wybierz świadczenie, z którego ma być wypłacona renta
Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym ?

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer środka lokomocji lub jako pieszy albo kierujący rowerem i w którym Ubezpieczony uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona dodatkowo w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
maksymalna wysokość renty: 0 PLN przy okresie -
? Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zgon w wyniku zdarzenia przypadkowego, nagłego i gwałtownego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niezależnego od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona dodatkowo w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
maksymalna wysokość renty: 0 PLN przy okresie -
? Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci

Zgon.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona w przypadku śmierci Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
Podsumowanie renty dla pierwszego dziecka / osoby bliskiej na wybrany okres -

Śmierć ubezpieczonego (umowa podstawowa niezbędna do zawarcia renty)

Suma ubezpieczenia 100 PLN

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Składka miesięczna 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Czy chcesz stworzyć ofertę renty dla kolejnego dziecka (lub osoby bliskiej)?
Uposażony (odbiorca renty)
okres renty: od 3 do 25 lat
Wybierz świadczenie, z którego ma być wypłacona renta
Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym ?

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer środka lokomocji lub jako pieszy albo kierujący rowerem i w którym Ubezpieczony uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona dodatkowo w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
maksymalna wysokość renty: 0 PLN przy okresie -
? Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zgon w wyniku zdarzenia przypadkowego, nagłego i gwałtownego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niezależnego od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona dodatkowo w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
maksymalna wysokość renty: 0 PLN przy okresie -
? Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci

Zgon.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona w przypadku śmierci Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
Podsumowanie renty dla drugiego dziecka / osoby bliskiej na wybrany okres -

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Składka miesięczna 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Czy chcesz stworzyć ofertę renty dla kolejnego dziecka (lub osoby bliskiej)?
Uposażony (odbiorca renty)
okres renty: od 3 do 25 lat
Wybierz świadczenie, z którego ma być wypłacona renta
Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym ?

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer środka lokomocji lub jako pieszy albo kierujący rowerem i w którym Ubezpieczony uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona dodatkowo w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
maksymalna wysokość renty: 0 PLN przy okresie -
? Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zgon w wyniku zdarzenia przypadkowego, nagłego i gwałtownego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niezależnego od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona dodatkowo w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
maksymalna wysokość renty: 0 PLN przy okresie -
? Kliknij w ikonę i wybierz wysokość świadczenia renty miesięcznej w przypadku Twojej śmierci

Zgon.

Wybierz wysokość miesięcznej renty dla dziecka (lub osoby bliskiej) ?

Wskaż wybraną wysokość świadczenia / renty, która zostanie wypłacona w przypadku śmierci Ubezpieczającego.

minimalna wysokość renty: 0 PLN
Podsumowanie renty dla trzeciego dziecka / osoby bliskiej na wybrany okres -

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Składka miesięczna 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem świadomy, że wybrane ubezpieczenie renty dla dziecka lub osoby bliskiej wypłacane jest w przypadku mojego zgonu, zgonu w NNW, zgonu w wypadku komunikacyjnym w zależności od wybranego przeze mnie wariantu.
 • Wybrana przez mnie renta dla dziecka (lub osoby bliskiej) odzwierciedla moje potrzeby ubezpieczeniowe.
 • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Adres email
Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku
Wykonywany zawód Jaki zawód wykonujesz?
Polisa będzie wymagała indywidualnej oceny oraz wprowadzenia opisu zawodu.
Zmiana wysokości składki
Ze względu na ryzyko wynikające z wykonywanego zawodu proponowana składka standardowa została podwyższona do łącznej kwoty płatnej .
Potwierdzam i akceptuję zmianę wysokości składki
Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
Dane ubezpieczającego
Podaj swoją datę urodzenia
Płeć
Dokument potwierdzający tożsamość Wybierz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość
Wybierz opcję
Posiadasz już wniosek o polisę na życie Generali, z myślą o życiu PLUS złożony poprzez portal Bezpieczny.pl. Co chcesz zrobić?
Adres do korespondencji / zamieszkania
Osoby uprawnione do otrzymania renty
Płeć
Podsumowanie renty na wybrany okres -

Śmierć ubezpieczonego (umowa podstawowa niezbędna do zawarcia renty)

Suma ubezpieczenia 100 PLN

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Składka miesięczna 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Płeć
Podsumowanie renty na wybrany okres -

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Składka miesięczna 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Płeć
Podsumowanie renty na wybrany okres -

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Składka miesięczna 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Oświadczenie

Realizując nałożony przez Ustawodawcę na zakłady ubezpieczeń obowiązek określony w art. art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) prosimy o zapoznanie się oraz wypełnienie poniższego oświadczenia zgodnie z stanem faktycznym oraz prawnym.

 • Oświadczam, iż jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) zgodnie z definicją znajdującą się w podpowiedzi poniżej;
 • Oświadczam, iż jestem członkiem rodziny PEP / osobą znaną jako bliski współpracownik PEP zgodnie z definicją znajdującą się w podpowiedzi poniżej;
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ?

Definicja PEP zgodnie z definicją ustawową:

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiskapubliczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

- osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – przez które rozumie się:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

- członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – przez które rozumie się:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

W przypadku wątpliwości dotyczącego statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne prosimy o zapoznanie się z treścią aktu wykonawczego do Ustawy w postaci Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U. 2021 poz. 1381).

Ankieta Medyczna

Zaznacz odpowiednio TAK lub NIE dla poniższych pytań

Dokumentacja medyczna

 • Dokumentacja medyczna
  Załaduj plik
  Nic nie załadowano...

BMI

Oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Uposażeni

bpl

Śmierć ubezpieczonego (umowa podstawowa niezbędna do zawarcia renty)

Suma ubezpieczenia 100 PLN

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

bpl

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

bpl

Renta w wyniku śmierci w wypadku komunikacyjnym

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci w NNW

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Renta w wyniku śmierci

Wysokość miesięcznej wypłaty renty 0 PLN

Suma świadczenia 0 PLN

Odbiorca renty po przekroczeniu 25 roku życia będzie mógł zdecydować o dalszym pobieraniu miesięcznej renty lub o jednorazowej wypłaty pozostałej części należnej wysokości świadczenia.

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Śmierć ubezpieczonego (umowa podstawowa niezbędna do zawarcia renty) 0.00 PLN

Renta 0.00 PLN

Renta 0.00 PLN

Renta 0.00 PLN

Rabat 10% 0.00 PLN

Razem (składka miesięczna) 0.00 PLN

Płatność

UWAGA: Pierwszą składkę należy opłacić z rachunku bankowego, którego Klient jest właścicielem. Jeżeli posiadasz konto wspólne, do którego dostępne są dwa loginy, pamiętaj aby zalogować się na swój profil.
Wybierz rodzaj płatności

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 24011 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Więcej o moich rabatach

Zdalna pomoc online

Zdalnie dopasuję ubezpieczenie, wypełnię formularz umowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Nie udało się zamówić rozmowy, spróbuj ponownie.
Jan Bezpieczny Pośrednik