Ubezpieczenie NNW Szkolne

Dedykowane dla dzieci i młodzieży od 7 do 25 roku życia

Im wyższa składka, tym wyższe wartości świadczeń

Pakiety NNW Szkolne

Wariant 1
44PLN
rocznie Kupuję
Wariant 2
58PLN
rocznie Kupuję
Wariant 3
82PLN
rocznie Kupuję
Wariant 4
94PLN
rocznie Kupuję
Wariant 5
125PLN
rocznie Kupuję
Wariant 6
198PLN
rocznie Kupuję
Nagłe zdarzenia dziecka
Suma ubezpieczenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego ?
21 000 PLN
24 000 PLN
29 000 PLN
35 000 PLN
47 000 PLN
80 000 PLN

wypadek komunikacyjny
nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako:
a) kierowca bądź pasażer quada, wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, motocykla, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy (w tym także podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej) w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
b) pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego
statku powietrznego. Pojęcia pojazd, rower, droga oraz kierowca rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu ?
12 000 PLN
15 000 PLN
20 000 PLN
25 000 PLN
30 000 PLN
50 000 PLN

nieszczęśliwy wypadek
przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego lub odpowiednio rodzica Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się omdlenia, zasłabnięcia, ataku epilepsji i innych chorób, nawet występujących nagle;

udar mózgu
trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujące powstanie ubytków neurologicznych utrzymujących się ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawałem tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnątrzczaszkowym, mające miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Termin nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem oraz epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu;

zawał serca
martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;
b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST - załamka T (ST-T), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa);
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:
- rany skóry,
- złamania,
- zwichnięcia,
- skręcenia,
- wstrząśnienie mózgu,
- utrata zębów stałych.

Około 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU
?
12 000 PLN 100% SU
120 PLN 1% SU
15 000 PLN 100% SU
150 PLN 1% SU
20 000 PLN 100% SU
200 PLN 1% SU
25 000 PLN 100% SU
250 PLN 1% SU
30 000 PLN 100% SU
300 PLN 1% SU
50 000 PLN 100% SU
500 PLN 1% SU

uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie danego organu, narządu albo układu; Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku będącej Załącznikiem nr 1 do OWU;
Ochroną ubezpieczeniową objęte są urazy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, powstałe nie później niż 12 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku;

W tym m.in.: rany skóry, oparzenia, odmrożenia, złamania, zwichnięcia, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenia narządu słuchu i wzroku, utrata zębów stałych.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) ?
3 600 PLN
20 PLN / dzień
5 400 PLN
30 PLN/dzień
5 400 PLN
30 PLN/dzień
5 400 PLN
30 PLN/dzień
9 000 PLN
50 PLN/dzień
18 000 PLN
100 PLN/dzień

pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terenie całego świata w celu leczenia doznanych obrażeń ciała, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego, trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień; W rozumieniu OWU pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku rozpoczyna się w momencie przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy się w momencie wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego samego dnia. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;
Łączna liczba dni pobytów w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, za które Generali wypłaci świadczenie wynosi 180 dni;

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ?
1 200 PLN
1 500 PLN
2 500 PLN
3 000 PLN
5 000 PLN
10 000 PLN

środki pomocnicze
elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe oraz wózki inwalidzkie; za środki pomocnicze nie uznaje się protezy zębowej;
Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na naprawę, wypożyczenie lub zakup środków pomocniczych, zaleconych przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i o ile nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
Zwrot kosztów z tytułu naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych, następuje do wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, na podstawie dostarczonych rachunków albo faktur wystawionych na Ubezpieczonego;

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ?
1 200 PLN
1 500 PLN
2 000 PLN
3 000 PLN
5 000 PLN
7 500 PLN

Generali zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych, koszty leczenia i rehabilitacji poniesione na:
- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
- pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań, zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego wypadku),
- nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
- transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium (za koszty transportu w ramach niniejszej klauzuli rozumiane są koszty poniesione na pogotowie, taxi lub usługę transportu oferowaną przez aplikację mobilną służącą do zamawiania usług transportu samochodowego);

Generali zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych, koszty odbudowy zębów stałych poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych następuje do wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie zajścia nieszczęśliwego wypadku, na podstawie dostarczonych, imiennych rachunków albo faktur wystawionych na Ubezpieczonego wraz z dokumentacją medyczną uzasadniającą te wydatki.

Powyższe koszty zwracane są pod warunkiem, że zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Zdrowie Twojego dziecka
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego ?
1 000 PLN
1 500 PLN
2 000 PLN
2 500 PLN
3 000 PLN
3 500 PLN

Poważne zachorowanie
jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
k) stwardnienie rozsiane (nowość)

Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że:
- pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy i stwardnienia rozsianego przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia oraz
- Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty zdiagnozowania poważnego zachorowania;

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie) ?
200 PLN
250 PLN
300 PLN
350 PLN
450 PLN
550 PLN

pobyt w szpitalu wskutek choroby
potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terenie całego świata w celu leczenia choroby, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego, trwający nieprzerwanie co najmniej 5 dni; w rozumieniu OWU pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby rozpoczyna się w momencie przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy się w momencie wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego samego dnia. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;
Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, który:
- miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- trwał co najmniej nieprzerwanie 5 dni oraz
- rozpoczął się po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (postanowienie to nie ma zastosowania od drugiego roku obowiązywania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej za pośrednictwem strony www.bezpieczny.pl).

Ugryzienie przez kleszcza (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii) ?
do 1 500 PLN
do 1 500 PLN
do 1 500 PLN
do 1 500 PLN
do 1 500 PLN
do 1 500 PLN

ugryzienie przez kleszcza - naruszenie tkanki skóry przez kleszcza;
koszt wizyty u lekarza - do 500 PLN
koszt badań na boreliozę - do 500 PLN
koszt antybiotykoterapii - do 500 PLN

Pogryzienie przez psa (uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa, które nie wymagało zaopatrzenia chirurgicznego) ?
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN

pogryzienie przez psa – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa, które nie wymagało zaopatrzenia chirurgicznego, ale zgodnie z zaleceniem lekarskim konieczne było leczenie antybiotykiem.

Uwaga! Jeżeli doszło do chirurgicznego zaopatrzenia rany, to korzystamy z definicji rany znajdującej się w Tabeli urazów i wskaźnika procentowego urazu. Wysokość odszkodowania zależna jest od wielkości rany oraz jej umiejscowienia.

Dodatkowe świadczenia w zakresie
Wyczynowe uprawianie sportu ?

wyczynowe uprawianie sportu - forma działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń;

W zakres ochrony wchodzą m.in.: sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ?
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku rodzica Ubezpieczonego, Generali zobowiązane jest do zapłaty Ubezpieczonemu wskazanej w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia. Świadczenie jest należne, jeżeli śmierć rodzica Ubezpieczonego miała miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku;

Pomoc psychologiczna ?
do 600 PLN
do 600 PLN
do 600 PLN
do 600 PLN
do 600 PLN
do 600 PLN

Jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji, mającej miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony wymaga specjalistycznej pomocy psychologa lub psychiatry, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które zostały poniesione na odbycie przez niego wizyt psychologicznych lub sesji psychoterapeutycznej do łącznej wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.
Koszty zwracane są na podstawie imiennych rachunków lub faktur oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego zaistnienie sytuacji traumatycznej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, która dotyczy Ubezpieczonego.
Za sytuację traumatyczną w ramach niniejszej klauzuli rozumiane są:
- śmierć rodzica Ubezpieczonego, na podstawie aktu zgonu rodzica dostarczonego do Generali;
- śmierć rodzeństwa Ubezpieczonego, na podstawie aktu zgonu rodzeństwa dostarczonego do Generali;
- próba samobójcza Ubezpieczonego;
- zdiagnozowanie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego, na podstawie zaświadczenia od lekarza lub dokumentacji medycznej potwierdzającej zdiagnozowanie poważnego zachorowania;
- sytuacja, w której Ubezpieczony doznał prześladowania w placówce oświatowo-wychowawczej, do której uczęszcza oraz otrzymał zaświadczenie od pedagoga lub psychologa szkolnego potwierdzające konieczność odbycia specjalistycznej terapii psychologicznej lub psychoterapeutycznej;
- wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył Ubezpieczony.

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej ?
do 1 000 PLN
do 1 000 PLN
do 1 000 PLN
do 1 000 PLN
do 1 000 PLN
do 1 000 PLN

Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej wycieczce szkolnej, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które poniósł Ubezpieczony na zakup tej wycieczki. Za wycieczkę szkolną w ramach niniejszej klauzuli rozumiane są wyjazdy organizowane przez placówkę oświatowo-wychowawczą, do której uczęszcza Ubezpieczony.
Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów, które poniósł Ubezpieczony na zakup wycieczki szkolnej do maksymalnej wysokości nie przekraczającej wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia.
Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu niniejszej klauzuli jest dostarczenie zaświadczenia z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzającego poniesienie kosztów wycieczki szkolnej wraz z informacją, że koszty te nie zostały zwrócone Ubezpieczonemu/Rodzicowi i Ubezpieczony w niej nie uczestniczył oraz zaświadczenia od lekarza potwierdzającego konieczność leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w okresie, w którym planowana była wycieczka szkolna.
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej dotyczy wycieczki szkolnej organizowanej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby zdiagnozowanej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Odrabiamy.pl
14-dniowy darmowy dostęp Premium do serwisu Odrabiamy.pl

Więcej szczegółów poniżej.
Zniżka na pełny roczny dostęp Premium
20%
50%
50%
50%
50%
50%

Specjalna oferta: Ubezpieczenie NNW Szkolne z dostępem do: Odrabiamy.pl

Kup ubezpieczenie NNW Szkolne i przetestuj dostęp Premium do serwisu Odrabiamy.pl przez 14 dni całkowicie za darmo. Po wykorzystaniu okresu testowego dajemy możliwość dobrowolnego skorzystania z rabatów do dostępu Premium w Odrabiamy.pl:

  • 50% zniżki na pełny roczny dostęp Premium przy wyborze wariantu II lub wyższego ubezpieczenia NNW Szkolnego
  • 20% zniżki na pełny roczny dostęp Premium przy wyborze wariantu I ubezpieczenia NNW Szkolnego

Kto może skorzystać z oferty:

  • Każdy kto kupi ubezpieczenie NNW Szkolne.

Zadbaj o bezpieczeństwo i rozwój Twojego dziecka z pomocą najlepszych materiałów edukacyjnych i profesjonalnego wsparcia!

Regulamin promocji

Ubezpieczenie OC Twojego Dziecka

Oferta dostępna jako opcja dodatkowa dla dzieci i młodzieży od 13 roku życia do oferty NNW Szkolne
Ze względu na przepisy prawa polskiego nie ubezpiecza się dzieci od odpowiedzialności cywilnej poniżej 13 roku życia. Dowiedz się więcej

OC Dziecka

Ochrona w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym chroni dzieci powyżej 13 roku życia między innymi przed skutkami nieumyślnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w życiu prywatnym.
OC Dziecka

Ochrona od nieplanownych zdarzeń

To wyjątkowy wiek, wyjątkowa aktywność i wyjątkowe pomysły Twojego dziecka, dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć je od np. wybicia szyby podczas gry w piłkę, uszkodzenia zaparkowanego samochodu, podczas jazdy rowerem, hulajnogą, deskorolką itp. oraz wiele innych nieprzewidzianych zdarzeń.
OC Dziecka

Ochrona w czasie praktyk

W przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych zakresem objęte są praktyki przygotowujące do pracy w zawodzie.

OC Twojego dziecka

Wariant 1
11PLN
rocznie Kupuję
Wariant 2
17PLN
rocznie Kupuję
Wariant 3
28PLN
rocznie Kupuję
OC dziecka
Odpowiedzialność cywilna deliktowa dziecka od 13 roku w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynnościami życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu
30 000 PLN
40 000 PLN
50 000 PLN

Ubezpieczenie Szkolne w bezpieczny.pl

  • Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 na dobę na całym świecie
  • Polisę wraz z załącznikami otrzymujesz na adres e-mail wskazany przy zakupie
  • NOWOŚĆ Usługa zdalnego zawarcia umowy z lokalnym Pośrednikiem
  • Najłatwiejszy sposób likwidacji roszczeń - nie musisz czekać na zakończenie leczenia
  • Możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie - każde z nich może mieć inny wariant ochrony
  • Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakresie m.in. sporty walki, jazda konna, piłka nożna, narciarstwo, hokej, lekkoatletyka, akrobatyka, koszykówka, wspinaczka na ściance, łyżwiarstwo.

Ubezpieczenie szkolne dla każdego dziecka

Ubezpieczenie dla dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły i na studia

Nieobowiązkowy obowiązek, który spełnia 87% rodziców

Z badań wynika, że 87% rodziców ubezpiecza swoje dzieci. Popularność ubezpieczeń NNW jest ogromna, a wszystko to dzięki rosnącej z roku na rok świadomości rodziców, dostępności produktów, w których znaczącą rolę odgrywa Bezpieczny.pl (Generali Polska) jako lider ubezpieczeń NNW dziecka w Polsce.

Sprawdź
Jan Bezpieczny Pośrednik