Trwa przetwarzanie danych...

OC Dyrektora jednostki oświatowej

Odpowiedzialność Cywilna placówki oświatowej

Rodzaj placówki

Wskaż rodzaj jednostki oświatowej ?

Zaznacz rodzaj placówki, dla której chcesz poznać ofertę.

Dane placówki
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Wybierz sumę gwarancyjną dla wariantu podstawowego ?

Suma gwarancyjna - określona w polisie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia.

Liczba pracowników (nauczycieli) ?

Podaj łączną liczbę osób zatrudnionych w placówce (nauczyciele i inni pracownicy)

To pole jest wymagane
Odpowiedzialność pracodawcy ?

Odpowiedzialność pracodawcy - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody na osobie lub w mieniu poniesione przez pracowników Ubezpieczającego, będące następstwem wypadku przy pracy, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Zaznacz, czy ma być "Odpowiedzialność pracodawcy"

Wybierz sumę gwarancyjną ?

Suma gwarancyjna - określona w polisie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia.

Szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem ?

Szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu, powstałe w nieruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze.

Wybierz sumę gwarancyjną ?

Suma gwarancyjna - określona w polisie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia.

Szkody w ruchomościach wziętych w najem lub leasing ?

Szkody w ruchomościach wziętych w najem lub leasing - ochrona ubezpieczeniowa dotycząca szkód w mieniu powstałych w ruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze.

Wybierz sumę gwarancyjną ?

Suma gwarancyjna - określona w polisie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia.

Szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie w szatni ?

Szkody w mieniu przyjętym naprzechowanie w szatni - ochrona ubezpieczeniowa dotycząca szkód w mieniu przyjętym przez Ubezpieczającego na przechowanie w szatni na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie.

Wybierz sumę gwarancyjną ?

Suma gwarancyjna - określona w polisie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz Klauzula OC ochrony prawnej związanej z COVID-19?

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń - zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (wymienionych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), w tym zakażeniem wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW oraz w szczególności SARS2 Covid-19.

Klauzula OC ochrony prawnej związanej z COVID-19 - Ochrona interesów administracyjnych dyrektora z tytułu niewłaściwego zastosowania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych nałożonych przez: organ prowadzący, urzędy administracji rządowej kierowane przez ministra odpowiedzialne za obszar edukacji i zdrowia, kuratorium oświaty oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Ochrona obejmuje udokumentowane i uzasadnione koszty pomocy prawnej dotyczące odwołania się od kar nałożonych na dyrektora placówki oświatowej, w tym sankcji z tytułu prawa pracy, z tytułu nie zastosowania lub niewłaściwego zastosowania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z Covid-19. Ochrona obowiązuje podczas stanu epidemicznego ogłoszonego przez odpowiednie organy państwowe.

Czy chcesz rozszerzyć polisę o Ubezpieczenie szkód spowodowanych przez podopiecznych pracownikom placówki oświatowej? ?

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przez podopiecznych pracownikom placówki oświatowej - Ochrona obejmuje:
a. szkody w mieniu prywatnym należącym do pracowników placówki oświatowej lub praktykantów i stażystów
b. szkody na osobie wyrządzone na terenie placówki oświatowej.

Podsumowanie

Podsumowanie

Liczba pracowników  

Suma gwarancyjna dla wariantu podstawowego 0 PLN

Suma gwarancyjna dla odpowiedzialności pracodawcy 0 PLN

Suma gwarancyjna dla szkód w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem 0 PLN

Suma gwarancyjna dla szkód w ruchomościach wziętych w najem lub leasing 0 PLN

Suma gwarancyjna dla szkód w rzeczach przyjętych na przechowanie w szatni 0 PLN

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz Klauzula OC ochrony prawnej związanej z COVID-19 NIE

Rozszerzenie polisy o Ubezpieczenie szkód spowodowanych przez podopiecznych pracownikom placówki oświatowe NIE

Razem (składka roczna) 0 PLN

Dane kontaktowe do zawarcia ubezpieczenia
bpl
Jarosław Kaczmarek 600148603 jkaczmarek@bezpieczny.pl
Adres email
Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Oferty oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Jan Bezpieczny Pośrednik