Trwa przetwarzanie danych...

Dokumenty

Dane psa

Podaj płeć psa ?

Wskaż płeć Twojego psa

Czy Twój Pies był adoptowany ze schroniska lub punktu pomocy dla zwierząt? ?

Czy adoptowałeś/aś psa ze schroniska lub punktu pomocy dla zwierząt.

Wybierz typ rasy psa ?

Wskaż dokładną rasę Twojego psa. Proszę sprawdzić dokładną rasę, która potwierdzona jest przez lekarza weterynarii.
np.: w karcie rejestracyjnej chipa, w metryce lub książeczce szczepień psa

Pies w typie rasy - pies, który fenotypowo odpowiada cechom danej rasy według międzynarodowych organizacji kynologicznych: FCI (Federation Cynologique Internationale), AKC (American Kennel Club), WKU (World Kennel Union), KC (Kennel Club in the United Kingdom), UCI (United kennel Clubs International e.V.), IKU (International Kennel Union), ACW (Allianz Canine Worldwide), ale nie jest Psem rasowym.

Pies rasowy - pies o odpowiednim dla rasy fenotypie i genotypie z ustalonym wzorcem rasy według międzynarodowych organizacji kynologicznych: FCI (Federation Cynologique Internationale), AKC (American Kennel Club), WKU (World Kennel Union), KC (Kennel Club in the United Kingdom) , UCI (United kennel Clubs International e.V.), IKU (International Kennel Union), ACW (Allianz Canine Worldwide), który ma dokument rejestracyjny lub wpis do księgi wstępnej (rodowodowej), które są honorowane przez międzynarodowe organizacje kynologiczne, które wskazaliśmy powyżej.

Zaznacz zakres wagi psa
Czy Twój Pies był chipowany? ?

Czy Twój pies ma wszczepionego chipa?
Dlaczego o to pytamy?
Ubezpieczymy Twojego psa tylko w przypadku, kiedy został mu wszczepiony chip, a zabieg ten był potwierdzony kartą rejestracyjną chipa przez kwalifikowanego lekarza weterynarii.
W dalszym kroku poprosimy Cię o wpisanie numeru chipa.

Informujemy, że ubezpieczamy tylko psy, które zostały zachipowane. Jeśli chcesz skorzystać z naszego ubezpieczenia odwiedź lekarza weterynarii, aby zachipować psa.
Czy Twój Pies był lub jest objęty ubezpieczeniem w Bezpieczny.pl? ?

Dotyczy Psa, który kiedykolwiek był lub jest obecnie objęty ubezpieczeniem w produkcie "Generali Z myślą o Twoim Psie, bezpieczny.pl".

Podaj numer chipa ubezpieczanego psa

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Koszty leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

OC właściciela psa

Odpowiedzialność cywilna właściciela psa

Śmierć psa

Ubezpieczenie śmierci psa

Oświadczenie o stanie zdrowia Twojego psa

Czy Twój Pies ucierpiał wskutek wypadku, chorował lub choruje? Czy musi znajdować się pod stałą opieką lekarską?
Zaznacz schorzenia, które dotyczą Twojego psa Choroby układu kostno-stawowego:
Choroby nowotworowe:
Choroby narządów wewnętrznych:
Choroby endokrynologiczne:
Inne - w polu poniżej wpisz wszystkie inne choroby lub schorzenia, które dotyczą Twojego psa, a nie zostały wskazane powyżej
 • Oświadczenie dotyczące szczepień ochronnych psa?

  nosówka - choroba zakaźna, którą wywołuje wirus nosówki psów z rodziny Paramyxoviridae;

  parwowiroza - choroba zakaźna, którą wywołuje parwowirus psi;

  wścieklizna - ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego, którą wywołuje wirus wścieklizny z rodziny rabdowirusów;

  zakaźne zapalenie wątroby (choroba Rubartha) - zakaźna choroba wirusowa, którą wywołuje adenowirus psów typ 1 (CAV-1);

  zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) - choroba zakaźna układu oddechowego psów. To choroba, którą najczęściej wywołują adenowirusy typu 2 (CAV-2), bakterie krztuśca Bordetella bronchiseptica i wirusy grypy Parainfluenza canis (CPI);

  Oświadczenie

  Oświadczam, że:

  • Jestem świadomy/a
   • - zakresu ubezpieczenia oraz wyłączeń odpowiedzialności Generali oraz, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem, którego podstawowym zakresem są Koszty leczenia Psa.
   • - że w Ubezpieczeniu Kosztów leczenia Psa Generali przy wyliczeniu kwoty do wypłaty Generali uwzględnia wysokość Udziału własnego oraz Wskaźnik Zwrotu lub Wskaźnik Zwrotu przy Schorzeniach ortopedycznych
   • - że w przypadku gdy mój Pies w przeszłości chorował lub choruje obecnie lub miał wypadek to Generali nie będzie odpowiadało za konsekwencje tych zdarzeń.
  • Zapoznałem/am się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
  Potwierdzam powyższe informacje ?

  Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

  Okres ochrony ubezpieczeniowej

  Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
  Twoja polisa zostanie zawarta na okres jednego roku począwszy od dnia: .

  Dodatkowe dane psa

  Podaj numer chipa ubezpieczanego psa

  Adres email

  Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia "Generali. Z myślą o Twoim psie, bezpieczny.pl"

  Dane Ubezpieczającego / Właściciela psa

  Adres zamieszkania

  Czy chcesz podać inny adres do korespondencji?

  Adres do korespondencji

  Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali. Z myślą o Twoim psie, bezpieczny.pl", Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Obowiązki informacyjne dystrybutora - OID, Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (Generali T.U. S.A.), Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Pełnomocnictwo Agenta.

  Zgody i oświadczenia

  Zgody marketingowe

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

  Ubezpieczający

  bpl

  Ubezpieczony pies

  bpl

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie psa

  Ubezpieczenie Psa

  • Razem PLN 0.00
  Zamknij
  Jan Bezpieczny Pośrednik