Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie psa

Koszty leczenia psa

Dane psa

Podaj imię psa ?

Imię psa - podaj jak wabi się Twój pies.

Podaj płeć psa ?

Wskaż płeć Twojego psa

Wybierz typ rasy psa ?

Wskaż dokładną rasę Twojego psa. Proszę sprawdzić dokładną rasę, która potwierdzona jest przez lekarza weterynarii.
np.: w karcie rejestracyjnej chipa, w metryce lub książeczce szczepień psa

Pies w typie rasy - pies, który fenotypowo odpowiada cechom danej rasy według międzynarodowych organizacji kynologicznych: FCI (Federation Cynologique Internationale), AKC (American Kennel Club), WKU (World Kennel Union), KC (Kennel Club in the United Kingdom), UCI (United kennel Clubs International e.V.), IKU (International Kennel Union), ACW (Allianz Canine Worldwide), ale nie jest Psem rasowym.

Pies rasowy - pies o odpowiednim dla rasy fenotypie i genotypie z ustalonym wzorcem rasy według międzynarodowych organizacji kynologicznych: FCI (Federation Cynologique Internationale), AKC (American Kennel Club), WKU (World Kennel Union), KC (Kennel Club in the United Kingdom) , UCI (United kennel Clubs International e.V.), IKU (International Kennel Union), ACW (Allianz Canine Worldwide), który ma dokument rejestracyjny lub wpis do księgi wstępnej (rodowodowej), które są honorowane przez międzynarodowe organizacje kynologiczne, które wskazaliśmy powyżej.

Czy Twój pies był adoptowany ze schroniska lub punktu pomocy dla zwierząt? ?

Czy adptowałeś/aś psa ze schroniska lub punktu pomocy dla zwierząt.

Podaj rok urodzenia psa ?

Wskaż dokładny rok urodzenia Twojego psa.
np.: w metryce psa, w karcie rejestracyjnej chipa

Podaj miesiąc urodzenia psa ?

Wskaż dokładny miesiąc urodzenia Twojego psa.
np.: w metryce psa, w karcie rejestracyjnej chipa

Podaj dzień urodzenia psa ?

Wskaż dokładny dzień urodzenia Twojego psa.
np.: w metryce psa, w karcie rejestracyjnej chipa

Czy Twój pies był chipowany? ?

Czy Twój pies ma wszczepionego chipa?
Dlaczego o to pytamy?
Ubezpieczymy Twojego psa tylko w przypadku, kiedy został mu wszczepiony chip, a zabieg ten był potwierdzony kartą rejestracyjną chipa przez kwalifikowanego lekarza weterynarii.
W dalszym kroku poprosimy Cię o wpisanie numeru chipa.

Informujemy, że ubezpieczamy tylko psy, które zostały zachipowane. Jeśli chcesz skorzystać z naszego ubezpieczenia odwiedź lekarza weterynarii, aby zachipować psa.

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

Koszty leczenia psa
Zwrócimy Ci koszty, które poniosłeś na leczenie Twojego psa.

Choroba – reakcja organizmu Psa na działanie czynnika chorobotwórczego, którą stwierdził Lekarz weterynarii. Prowadzi ona do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju. Stan chorobowy to również Choroba.

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, w wyniku którego Pies doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

Eutanazja – uśpienie Psa, które potwierdza pisemnie i wykonuje Lekarz weterynarii, gdy w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku:
a) konieczne jest skrócenie cierpień Psa,
b) istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo śmierci Psa i jego leczenie nie gwarantuje wyleczenia.

Kremacja zbiorowa – spopielenie ciała Psa z wieloma innymi psami. Nie masz możliwości odzyskania prochów Psa.

Wybierz wysokość rocznej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia psa ?

Kwoty poniżej to roczny maksymalny limit, do którego Generali ponosi odpowiedzialność. Każdy wypłacony zwrot kosztów leczenia psa pomniejsza ten limit.

Leki podawane w placówce weterynaryjnej: do wysokości sumy ubezpieczenia

Limit na leki podawane poza placówką: 500 PLN
Limit na chemioterapię: 1 500 PLN
Leki podawane w placówce weterynaryjnej: do wysokości sumy ubezpieczenia

Limit na leki podawane poza placówką: 1000 PLN
Limit na chemioterapię: 1 500 PLN
Leki podawane w placówce weterynaryjnej: do wysokości sumy ubezpieczenia

Limit na leki podawane poza placówką: 2 500 PLN
Limit na chemioterapię: 1 500 PLN
Wybierz poziom Wskaźnika Udziału własnego. Udział to część kosztów, które będziesz musiał opłacić. ?

Co to jest Wskaźnik Udziału własnego i Udział własny?

Udział własny jest to kwota, o którą Generali pomniejsza odszkodowanie.


Udział własny jest liczony jako iloczyn Wskaźnika Udziału własnego (10% albo 30%) i wartości.

Przykład: Jeżeli wysokość odszkodowania została wyliczona na poziomie 2500 PLN, wówczas wysokość Udziału własnego wyniesie:
a) Dla wskaźnika 10% -> 2500 PLN * 10% = 250 PLN, czyli o 250 PLN Generali pomniejszy odszkodowanie
b) Dla wskaźnika 30% -> 2500 PLN * 30% = 750 PLN, czyli o 750 PLN Generali pomniejszy odszkodowanie

90% kosztów leczenia pokrywa Generali 10% kosztów leczenia pokrywasz Ty
70% kosztów leczenia pokrywa Generali 30% kosztów leczenia pokrywasz Ty
Udział własny przy Schorzeniach ortopedycznych wynosi 50%

Co to jest Schorzenie ortopedyczne?
Jest to stan chorobowy powstający na tle zaburzeń narządów ruchu: stawów lub kości, mięśni, ścięgien (występujących pojedynczo lub wspólnie) i będących przyczyną bólu i kulawizny bez deficytów neurologicznych.

Ile wynosi Udział własny przy Schorzeniach ortopedycznych?
Standardowo Twój Udział własny przy Schorzeniach ortopedycznych wynosi 50%. Oznacza to, że Ty pokrywasz 50% Kosztów leczenia za Schorzenia ortopedyczne, a pozostałe 50% pokrywa Generali.

Jak zmniejszyć Udział własny przy Schorzeniach ortopedycznych?
Aby zmniejszyć swój Udział własny Kosztów leczenia za Schorzenia ortopedyczne do 10% 30% 30% lub 10% (w zależności od wybranej opcji Udziału własnego) należy udać się do lekarza Weterynarii z ukończoną specjalizacją w chirurgii weterynaryjnej lub lekarza z tytułem doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie ortopedii weterynaryjnej, aby wypełnił Formularz badania ortopedycznego Psa. Formularz należy dostarczyć nam do dnia wskazanego w formularzu, który wyślemy do Ciebie mailem po zakupie ubezpieczenia.

Koszt badania mający na celu zmniejszenie Udziału własnego pokrywany jest przez właściciela Psa.

Podgląd formularza

Ubezpieczenie OC właściciela psa

Ubezpieczenie OC właściciela psa
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właściciela psa.

Wybierz wysokość sumy gwarancyjnej ?

Kwoty poniżej to maksymalny limit do jakiego odpowiada Generali z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właciciela psa

Ubezpieczenie śmierci psa

Ubezpieczenie śmierci psa
Wypłacimy Ci wybraną kwotę w przypadku śmierci psa.

Spośród podanych poniżej kwot wybierz tę najbardziej odpowiadającą wartości Twojego psa. To będzie jednorazowa kwota jaką otrzymasz w przypadku śmierci psa? ?

Podane kwoty są jednorazową wypłatą

Wybierz do jakiej wysokości chcesz ubezpieczyć psa w przypadku jego śmierci?

Okres ochrony ubezpieczeniowej

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
Twoja polisa zostanie zawarta na okres jednego roku począwszy od dnia: . Częstotliwość opłacania składki ?

Wybierz - jak chcesz opłacać ubezpieczenie. Raz w roku lub co miesiąc.

Oświadczenie o stanie zdrowia Twojego psa

Czy Twój Pies ucierpiał wskutek wypadku, chorował lub choruje? Czy musi znajdować się pod stałą opieką lekarską?
Zaznacz schorzenia, które dotyczą Twojego psa
  Choroby układu kostno-stawowego:
 • Choroby nowotworowe:
 • Choroby narządów wewnętrznych:
 • Choroby endokrynologiczne:
 • Inne - w polu poniżej wpisz wszystkie inne choroby lub schorzenia, które dotyczą Twojego psa, a nie zostały wskazane powyżej
Oświadczenie dotyczące szczepień ochronnych psa?

nosówka - choroba zakaźna, którą wywołuje wirus nosówki psów z rodziny Paramyxoviridae;

parwowiroza - choroba zakaźna, którą wywołuje parwowirus psi;

wścieklizna - ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego, którą wywołuje wirus wścieklizny z rodziny rabdowirusów;

zakaźne zapalenie wątroby (choroba Rubartha) - zakaźna choroba wirusowa, którą wywołuje adenowirus psów typ 1 (CAV-1);

zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) - choroba zakaźna układu oddechowego psów. To choroba, którą najczęściej wywołują adenowirusy typu 2 (CAV-2), bakterie krztuśca Bordetella bronchiseptica i wirusy grypy Parainfluenza canis (CPI);

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem świadomy/a
 • - zakresu ubezpieczenia oraz wyłączeń odpowiedzialności Generali oraz, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem, którego podstawowym zakresem są Koszty leczenia Psa.
 • - że w Ubezpieczeniu Kosztów Leczenia Psa Generali pomniejszy odszkodowanie o wysokość Udziału własnego lub o wysokość Udziału własnego przy Schorzeniach ortopedycznych.
 • - że w przypadku gdy mój Pies w przeszłości chorował lub choruje obecnie lub miał wypadek to Generali nie będzie odpowiadało za konsekwencje tych zdarzeń.
 • Zapoznałem/am się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia "Generali. Z myślą o Twoim psie, bezpieczny.pl"

Dane Ubezpieczającego / Właściciela psa

Adres zamieszkania

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji

Dodatkowe dane psa

Podaj numer chipa ubezpieczanego psa
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali. Z myślą o Twoim psie, bezpieczny.pl", Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Obowiązki informacyjne dystrybutora - OID, Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Pełnomocnictwo Agenta.

Zgody i oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczony pies

bpl

Zakres ubezpieczenia

Jan Bezpieczny Pośrednik