Ubezpieczenie NNW do żłobka, przedszkola i zerówki

Dla wszystkich dzieci od 4 miesiąca do 7 roku życia

Im wyższa składka, tym wyższe wartości świadczeń (podane ceny uwzględniają rabat 10%)

34.2PLNrocznie 44.1PLNrocznie 63PLNrocznie 89.1PLNrocznie 140.4PLNrocznie
Nagłe zdarzenia dziecka Suma ubezpieczenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego ? 24 000 PLN 29 000 PLN 35 000 PLN 47 000 PLN 80 000 PLN

wypadek komunikacyjny
nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako:
a) kierowca bądź pasażer quada, wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motoroweru, motocykla, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy (w tym także podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej) w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
b) pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego
statku powietrznego. Pojęcia pojazd, rower, droga oraz kierowca rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu ? 12 000 PLN 20 000 PLN 25 000 PLN 30 000 PLN 50 000 PLN

nieszczęśliwy wypadek
przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego lub odpowiednio rodzica Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się omdlenia, zasłabnięcia, ataku epilepsji i innych chorób, nawet występujących nagle;

udar mózgu
trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujące powstanie ubytków neurologicznych utrzymujących się ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawałem tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnątrzczaszkowym, mające miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Termin nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem oraz epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu;

zawał serca
martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;
b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST - załamka T (ST-T), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa);
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:
- rany skóry,
- złamania,
- zwichnięcia,
- skręcenia,
- wstrząśnienie mózgu,
- utrata zębów stałych.
Około 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w OWU 100% SU?
12 000 PLN 20 000 PLN 25 000 PLN 30 000 PLN 50 000 PLN
1% SU 120 PLN 200 PLN 250 PLN 300 PLN 500 PLN

uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie danego organu, narządu albo układu; Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku będącej Załącznikiem nr 1 do OWU;
Ochroną ubezpieczeniową objęte są urazy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, powstałe nie później niż 12 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku;

W tym m.in.: rany skóry, oparzenia, odmrożenia, złamania, zwichnięcia, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenia narządu słuchu i wzroku, utrata zębów stałych.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) ? 3 600 PLN
20 PLN / dzień
5 400 PLN
30 PLN/dzień
5 400 PLN
30 PLN/dzień
9 000 PLN
50 PLN/dzień
18 000 PLN
100 PLN/dzień

pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terenie całego świata w celu leczenia doznanych obrażeń ciała, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego, trwający nieprzerwanie co najmniej 1 dzień; W rozumieniu OWU pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku rozpoczyna się w momencie przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy się w momencie wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego samego dnia. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;
Łączna liczba dni pobytów w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, za które Generali wypłaci świadczenie wynosi 180 dni;

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ? 2 000 PLN 2 500 PLN 3 000 PLN 5 000 PLN 10 000 PLN

środki pomocnicze
elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe oraz wózki inwalidzkie; za środki pomocnicze nie uznaje się protezy zębowej;
Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na naprawę, wypożyczenie lub zakup środków pomocniczych, zaleconych przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i o ile nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
Zwrot kosztów z tytułu naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych, następuje do wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, na podstawie dostarczonych rachunków albo faktur wystawionych na Ubezpieczonego;

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ? 2 000 PLN 2 500 PLN 3 000 PLN 5 000 PLN 7 500 PLN

Generali zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych, koszty leczenia i rehabilitacji poniesione na:
- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
- pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań, zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego wypadku),
- nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
- transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium (za koszty transportu w ramach niniejszej klauzuli rozumiane są koszty poniesione na pogotowie, taxi lub usługę transportu oferowaną przez aplikację mobilną służącą do zamawiania usług transportu samochodowego);

Generali zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych, koszty odbudowy zębów stałych poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych następuje do wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie zajścia nieszczęśliwego wypadku, na podstawie dostarczonych, imiennych rachunków albo faktur wystawionych na Ubezpieczonego wraz z dokumentacją medyczną uzasadniającą te wydatki.

Powyższe koszty zwracane są pod warunkiem, że zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Zdrowie Twojego dziecka
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego ? 1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN 2 000 PLN

Poważne zachorowanie
jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że:
- pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia oraz
- Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty zdiagnozowania poważnego zachorowania;

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

COVID-19 (koronawirus)
płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu?
200 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN
COVID-19 (pobyt na OIOM)
dodatkowe świadczenie
200 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN

pobyt w szpitalu wskutek choroby
potwierdzony dokumentacją medyczną pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terenie całego świata w celu leczenia choroby, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego, trwający nieprzerwanie co najmniej 5 dni; w rozumieniu OWU pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby rozpoczyna się w momencie przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy się w momencie wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; wpis i wypis ze szpitala nie mogą mieć miejsca tego samego dnia. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;
Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, który:
- miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- trwał co najmniej nieprzerwanie 5 dni z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu był spowodowany zdiagnozowaniem choroby Covid-19, świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni od dnia zdiagnozowania Covid-19 oraz
- rozpoczął się po upływie 30 dni (w przypadku zdiagnozowania Covid-19 po upływie 14 dni) od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (postanowienie to nie ma zastosowania od drugiego roku obowiązywania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej za pośrednictwem strony www.bezpieczni.pl lub www.bezpieczny.pl).

Ugryzienie przez kleszcza
(koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii) ?
do 1 500 PLN do 1 500 PLN do 1 500 PLN do 1 500 PLN do 1 500 PLN

ugryzienie przez kleszcza - naruszenie tkanki skóry przez kleszcza;
koszt wizyty u lekarza - do 500 PLN
koszt badań na boreliozę - do 500 PLN
koszt antybiotykoterapii - do 500 PLN

Dodatkowe świadczenia w zakresie
Wyczynowe uprawianie sportu ?

wyczynowe uprawianie sportu - forma działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń;

W zakres ochrony wchodzą m.in.: sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ? 2 000 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku rodzica Ubezpieczonego, Generali zobowiązane jest do zapłaty Ubezpieczonemu wskazanej w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia. Świadczenie jest należne, jeżeli śmierć rodzica Ubezpieczonego miała miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku;

Pomoc psychologiczna? 600 PLN 600 PLN 600 PLN 600 PLN 600 PLN

Jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji, mającej miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony wymaga specjalistycznej pomocy psychologa lub psychiatry, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które zostały poniesione na odbycie przez niego wizyt psychologicznych lub sesji psychoterapeutycznej do łącznej wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.
Koszty zwracane są na podstawie imiennych rachunków lub faktur oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego zaistnienie sytuacji traumatycznej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, która dotyczy Ubezpieczonego.
Za sytuację traumatyczną w ramach niniejszej klauzuli rozumiane są:
- śmierć rodzica Ubezpieczonego, na podstawie aktu zgonu rodzica dostarczonego do Generali;
- śmierć rodzeństwa Ubezpieczonego, na podstawie aktu zgonu rodzeństwa dostarczonego do Generali;
- próba samobójcza Ubezpieczonego;
- zdiagnozowanie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego, na podstawie zaświadczenia od lekarza lub dokumentacji medycznej potwierdzającej zdiagnozowanie poważnego zachorowania;
- sytuacja, w której Ubezpieczony doznał prześladowania w placówce oświatowo-wychowawczej, do której uczęszcza oraz otrzymał zaświadczenie od pedagoga lub psychologa szkolnego potwierdzające konieczność odbycia specjalistycznej terapii psychologicznej lub psychoterapeutycznej.

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej ? 500 PLN 500 PLN 500 PLN 500 PLN 500 PLN

Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej wycieczce szkolnej, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które poniósł Ubezpieczony na zakup tej wycieczki. Za wycieczkę szkolną w ramach niniejszej klauzuli rozumiane są wyjazdy organizowane przez placówkę oświatowo-wychowawczą, do której uczęszcza Ubezpieczony.
Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów, które poniósł Ubezpieczony na zakup wycieczki szkolnej do maksymalnej wysokości nie przekraczającej wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia.
Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu niniejszej klauzuli jest dostarczenie zaświadczenia z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzającego poniesienie kosztów wycieczki szkolnej wraz z informacją, że koszty te nie zostały zwrócone Ubezpieczonemu/Rodzicowi i Ubezpieczony w niej nie uczestniczył oraz zaświadczenia od lekarza potwierdzającego konieczność leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w okresie, w którym planowana była wycieczka szkolna.
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej dotyczy wycieczki szkolnej organizowanej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby zdiagnozowanej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Pomoc video - instrukcja zakupu Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz

Ubezpieczenie Żłobek, Przedszkole w bezpieczny.pl

  • Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 na dobę na całym świecie
  • Polisę wraz z załącznikami otrzymujesz na adres e-mail wskazany przy zakupie
  • NOWOŚĆ Usługa zdalnego zawarcia umowy z lokalnym Pośrednikiem
  • Najłatwiejszy sposób likwidacji roszczeń - nie musisz czekać na zakończenie leczenia
  • Możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie - każde z nich może mieć inny wariant ochrony
  • Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakresie m.in. sporty walki, jazda konna, piłka nożna, narciarstwo, hokej, lekkoatletyka, akrobatyka, koszykówka, wspinaczka na ściance, łyżwiarstwo.
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Aneta jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570971337