W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Pakiet NNW szkolne

24

składka roczna

33

składka roczna

42

składka roczna

50

składka roczna

68

składka roczna

111

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

16 000

19 000

24 000

30 000

42 000

75 000

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

12 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW
100% SU
stawka za 1% SU


więcej + mniej -


12 000
120


15 000
150


20 000
200


25 000
250


30 000
300


50 000
500

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków
pomocniczych NNW

1 200

1 500

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW

1 200

1 500

2 000

3 000

5 000

7 500

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego więcej + mniej -

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że zdiagnozowanie poważnego zachorowania nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia oraz Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty rozpoznania poważnego zachorowania. Prawo do świadczenia w związku z wystąpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, że cukrzyca została zdiagnozowana przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią warunków ubezpieczenia, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób.
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Wyczynowe uprawianie sportu

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby - oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW Szkolne
Uwaga: świadczenie to można połączyć w dowolny sposób z wybranym wariantem ubezpieczenia NNW Szkolne
Aby zobaczyć szczegóły przesuń tabelkę

Opcja dodatkowa dodatek do NNW Szkolne

20

składka roczna

35

składka roczna

70

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
Płatny za każdy dzień pobytu trwającego nieprzerwanie minimum 4 dni
więcej + mniej -

20 / dzień

50 / dzień

100 / dzień

Choroba - stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 20/50/100 za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby wynosi 30 dni.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 1 miesiąc, liczony od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią WU.
 • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Możesz też kupić tradycyjnie - w formie papierowej u Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie, np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
 • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl lub na stronie axa.pl/zdarzenie.
 • Więcej niż standard - wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
 • Ubezpieczającym jest Rodzic.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Agentem upoważnionym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez AXA TUiR S.A., do oferowania niniejszego produktu ubezpieczeniowego jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest również uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia i ich obsługi, a także przyjmowania zgłoszeń roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry