Trwa przetwarzanie danych...

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Koszty rezygnacji albo przerwania podróży.

Osoby ubezpieczone

Podaj liczbę ubezpieczonych ?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksymalnie 10 osób

Umowa podróży - dokument wydany przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora w imieniu przewoźnika, również podczas sprzedaży internetowej, na rzecz Ubezpieczonego, który zawiera warunki umowy, miejsce pobytu, numer i cenę, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, za umowę podróży uważa się:

 • umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej;
 • umowę uczestnictwa w rejsie;
 • umowę rezerwacji noclegu;
 • umowa czarteru jachtu;
 • umowę wynajmu auta osobowego lub kampera;
 • umowa uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach;
 • bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym;
 • bilet podróży (lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy);
 • Możesz ubezpieczyć rezygnację z podróży do 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zawarcia umowy podróży

 • Możesz ubezpieczyć rezygnację z podróży w dniu zawarcia umowy podróży oraz w kolejnym dniu.

 • Możesz ubezpieczyć rezygnację z podróży tylko w dniu zawarcia umowy podróży

 • Ubezpieczenie nie jest dostępne dla podróży, w których dzień zakupu umowy podróży jest jednocześnie dniem jej rozpoczęcia.

Informacje z umowy podróży

Podaj cenę podróży ?

Całkowity koszt zawarty w umowie podróży dla wszystkich osób ubezpieczonych.
Koszt na jednego Ubezpieczonego nie może przekroczyć 30 000 zł.
W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia obejmującej więcej niż jedną umowę podróży, jako cenę podróży należy wskazać łączny ich koszt, pod warunkiem, że umowy podróży zostały zawarte tego samego dnia.
Jeżeli umowy podróży zawarte zostały z różnymi datami zakupu to każda z nich powinna być ubezpieczona w ramach oddzielnej umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

Podaj datę zakupu podróży ?

Data zawarcia umowy podróży. Za umowę podróży uważa się dokument wydany na rzecz Ubezpieczonego, który zawiera warunki umowy, w tym miejsce pobytu, numer i cenę, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia podróży.

Podaj czas trwania podróży ?

Data rozpoczęcia to najwcześniejsza data widniejąca w umowie podróży np. data wylotu albo data rozpoczęcia imprezy turystycznej albo data zameldowania w obiekcie w przypadku rezerwacji noclegów. Do tej daty będzie obowiązywał okres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

Data zakończenia to data zawarta w umowie podróży, jako koniec podróży. Do tej daty będzie obowiązywał okres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia kosztów przerwania podróży.

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Okres ubezpieczenia

Twoje ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie:
- .

Koszty rezygnacji z podróży

0.00 PLN
0.00PLN
płatne jednorazowo
Zakres dodatkowy: choroby przewlekłe
Zaostrzenie choroby przewlekłej ?

Zaostrzenie choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Zaostrzenie choroby przewlekłej osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

Wariant podstawowy
Nagłe zachorowanie ?

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

Nieszczęśliwy wypadek ?

Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, potwierdzony dokumentem medycznym i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży.

Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży.

COVID-19 ?

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

Obowiązkowa kwarantanna nałożona na Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na terytorium Polski, o ile kwarantanna uniemożliwia rozpoczęcie podróży z Polski i nie zakończy się do dnia planowanej podróży.

Ciąża ?

Powikłania związane z ciążą (w tym przedwczesny poród) Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny Ubezpieczonego, żony lub konkubiny Współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia nie były znane.

Wyznaczenie Ubezpieczonej lub Współuczestniczce podróży, daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia.

Śmierć ?

Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym również w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na COVID-19.

Śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, która nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 45 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, w tym również w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na COVID-19 lub samobójstwa, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży nie wiedzieli o śmierci osoby bliskiej.

Zdarzenia losowe ?

Szkoda w mieniu należącym do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, wymagająca obecności w kraju zamieszkania i powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych.

Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujących konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży.

W związku z pracą ?

Wypowiedzenie przez pracodawcę Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli rozwiązanie takiej umowy o pracę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży.

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę w okresie podróży, gdy Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Kradzież dokumentów albo pojazdu ?

Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom.

Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży.

Wezwanie do sądu ?

Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowe, a termin wezwania przypada na okres podróży.

Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania na sprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie była znana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

Oświadczenia

Jestem świadomy/a, że:

 • Wybrane przeze mnie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z podróży albo przerwania podróży;
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży albo przerwania podróży w zakresie podstawowym z możliwością rozszerzenia o zaostrzenie choroby przewlekłej.
Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID), klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Pełnomocnictwem Agenta:

Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dane Ubezpieczającego

Czy polisę kupujesz w ramach działalności gospodarczej?

Dane Ubezpieczonego 1

Dane Ubezpieczonego 2

Dane Ubezpieczonego 3

Dane Ubezpieczonego 4

Dane Ubezpieczonego 5

Dane Ubezpieczonego 6

Dane Ubezpieczonego 7

Dane Ubezpieczonego 8

Dane Ubezpieczonego 9

Dane Ubezpieczonego 10

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży", Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO Generali T.U. S.A.), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), Obowiązki informacyjne dystrybutora (OID) oraz Pełnomocnictwo Agenta.

Oświadczenia

Zaakceptuj oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający

bpl

Ubezpieczeni

Podsumowanie

Podsumowanie Kwota

Razem 0.00 PLN

Jan Bezpieczny Pośrednik