Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb.
Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 61-80 lat.

Wykaz świadczeń dostępnych w ofercie

Ubezpieczenie na życie

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta, która wystąpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera Ubezpieczonego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.
Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera Ubezpieczonego.
Za Nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli i stanu zdrowia Klienta albo Partnera, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Przeciążenia, udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę życia Klienta w Wypadku komunikacyjnym.
Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o życie Partnera.
Za wypadek komunikacyjny uznaje się Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Klient albo odpowiednio Partner jako:
- kierowca bądź pasażer quada wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu, motocykla, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym;
- pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Klienta. Zakres ubezpieczenia obejmuje Uszczerbek na zdrowiu Klienta.
Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zdrowie Partnera.
Za Uszczerbek na zdrowiu uznaje się powstały wskutek Nieszczęśliwego wypadku uszczerbek lub uszkodzenie danego organu, narządu albo układu. Definicja obejmuje 397 przypadków umieszczonych w Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej załącznik nr 1 do OWUD.

Jan Bezpieczny Pośrednik