Trwa przetwarzanie danych...
Dokumenty ubezpieczeniowe

Cel ubezpieczenia

Jakiego ubezpieczenia nieruchomości poszukujesz?

W tym wariancie oferujemy dla Ciebie:

W tym wariancie zapewnimy ochronę:

 • otrzymasz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) - dla najemcy oraz wynajmującego mieszkanie wraz z osobami, które z Tobą mieszkają. OC ochroni Cię nie tylko w mieszkaniu, ale w całej Europie lub na Świecie włączając w to rażące niedbalstwo.
 • ochronę Twoich rzeczy osobistych (ruchomości domowych), które znajdują się w wynajmowanym mieszkaniu - od ognia, kradzieży, zalania, kradzieży z włamaniem lub innych dodatkowych ryzyk w zależności od wyboru
 • ubezpieczenie obejmujące pakiet pomocy assistance np. interwencję ślusarza, hydraulika, pomoc medyczną
 • Nr 1 w rankingu ubezpieczeń nieruchomości „Rz” 2023

Jeśli masz już ubezpieczenie "murów" z cesją dla banku pomyśl o polisie, która:

 • zabezpieczy rzeczy osobiste, czy nakłady poniesione w Twoim wymarzonym domu (stałe elementy np.: zabudowa kuchni, armatura łazienkowa, podłogi, sprzęt w zabudowie lub na ścianie)
 • da możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone osobom trzecim. Ochrona obejmuje nie tylko typowe szkody związane z zalaniem sąsiadów, ale również wynikające z innych czynności życia prywatnego np. jazda na rowerze, nartach, hulajnodze, posiadanie zwierząt, zabawa dronem.
 • ma w zakresie pakiet pomocy assistance np. interwencja ślusarza, hydraulika, pomoc medyczna
 • daje możliwość wyboru zakresu ryzyk nazwanych (ochrona od wymienionych zdarzeń) albo formuły ALL RISK (ochrona od wszelkich zdarzeń, których brak w katalogu wyłączeń)
 • Nr 1 w rankingu ubezpieczeń nieruchomości „Rz” 2023

W tym wariancie masz pełną dowolność skonstruowania swojej ochrony.

 • Możesz ubezpieczyć mury wraz ze stałymi elementami (np.: zabudowa kuchni, armatura łazienkowa, podłogi, sprzęt w zabudowie lub na ścianie), ruchomości domowe (sprzęt rtv, ubrania, meble) , OC w życiu prywatnym (zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody innym osobom).
 • Ty decydujesz co i w jakim zakresie ma być objęte ochroną. Do wyboru zakres ryzyk nazwanych (ochrona od wymienionych zdarzeń) albo formuła ALL RISK (ochrona od wszelkich zdarzeń, których brak w katalogu wyłączeń)
 • Nr 1 w rankingu ubezpieczeń nieruchomości „Rz” 2023

Dane nieruchomości

Rodzaj nieruchomości ?

Mieszkanie - lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym i: stałe elementy, pomieszczenia przynależne, miejsce parkingowe.

Dom - budynek mieszkalny i: stałe elementy, ogrodzenie, garaż w bryle domu. Dom może posiadać do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych.

Lokal segment - lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami w zabudowie szeregowej, stanowiący samodzielną całość od parteru po dach oraz ogrodzenie i garaż w bryle lokalu segmentu.

Podaj piętro na jakim znajduje się ?
Dom w budowie ?

Budowa - roboty budowlane prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, polegające na wznoszeniu nowego domu, mieszkania, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, a także ich odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, o ile roboty budowlane zmieniają konstrukcję budynku, przy czym przyjmuje się, że: zakończenie budowy następuje z dniem:

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem budowlanym lub
- zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym lub
- fizycznego zakończenia budowy i prac związanych z budową, o ile nie było wymagane, zgodnie z Prawem budowlanym, pozwolenie na budowę lub
- zamieszkania w domu, mieszkaniu rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia w nich gospodarstwa domowego, ewentualnie w odniesieniu do garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego. domu letniskowego - rozpoczęcie ich użytkowania

Podaj dokładną powierzchnię ?

Powierzchnia - powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wyrażona w m2 (bez powierzchni balkonów, pomieszczeń przynależnych, loggi, tarasów, antresoli, ogrodów zimowych i powierzchni pod ścianami działowymi).

Podaj przybliżony rok budowy ?

Wpisz przybliżony roku budowy

Jaka jest konstrukcja budynku? ?

Konstrukcja murowana - konstrukcja, której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z materiałów niepalnych (z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu, szkła) w tym budynki, których stropy i więźba dachowa wykonane są z drewna

Konstrukcja drewniana - konstrukcja, w której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z drewna (budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, budynki z bali drewnianych) oraz budynki, których część drewniana stanowi powyżej 50%

Jeżeli mieszkanie znajduje się w kamienicy o konstrukcji drewnianej należy zaznaczyć konstrukcję drewnianą

Ściana szkieletowa typu mur pruski wypełniona cegłą lub betonem jest konstrukcją murowaną

Ściana szkieletowa typu szachulec z wypełnienem gliniano - słomianym lub gliniano - trzcinowym jest konstrukcja drewnianą

Czy potrzebna jest cesja polisy na bank? ?

Określ czy do polisy dodana będzie cesja. Dane Banku należy uzupełnić na kolejnej stronie kalkulacji.

Podaj liczbę szkód w ciągu ostatnich 5 lat ?

Zaznacz liczbę szkód, które łącznie zostały wypłacone w ciągu ostatnich 5 lat zarówno z mienia jak i z OC w życiu prywatnym, bez względu na Ubezpieczyciela

Liczba osób zamieszkujących ?

Podaj liczbę osób wspólnie zamieszkujących dom/mieszkanie.

Adres ?

Adres - wpisz kod pocztowy oraz adres nieruchomości zgodny z miejscem ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia

Wybierz okres ubezpieczenia

Kod rabatowy 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Rabat zakupowy / ocena ryzyka

Dostępne rabaty: umowy ubezpieczenia zawarte na Bezpieczny.pl

Twój dodatkowy rabat: 0%

Przedmiot i sumy ubezpieczenia

Wybierz co chcesz ubezpieczyć ?

i stałe elementy Wpisz łączną sumę ubezpieczenia domu (murów), jego stałych elementów, ogrodzenia oraz garażu, jeżeli stanowi on jedną bryłę z domem.

Stałe elementy elementy domu zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Wybierz kwotę ubezpieczenia i stałych elementów? ?

Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 8 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego.

PLN
Wybierz wysokość ubezpieczenia murów ?

Określ wartość samych murów nieruchomości

PLN
Wybierz wysokość ubezpieczenia stałych elementów ?

Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

PLN
Określ wartość ruchomości domowych wprowadzanych do ?

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 8 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego.

PLN
Określ wartość stałych elementów i ruchomości domowych wprowadzanych do ?

Stałe elementy elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 8 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego.

PLN

Dodatkowe przedmioty ubezpieczenia

Wskaż dodatkowe przedmioty ubezpieczenia ?

Budynki gospodarcze - budynki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a które znajdują się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczany dom.
Budynkiem gospodarczym nie jest garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

Garaż wolnostojący - to budynek, który przeznaczony jest do parkowania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem obejmujemy również garaże blaszane, które są na stałe związane z gruntem.

Budowle to obiekty budowlane wraz z instalacjami, o ile są trwale związane z gruntem np. wiata, altana, basen, śmietnik, lampa ogrodowa, zbiornik na gaz lub paliwo płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill ogrodowy, solary i fotowoltaika do SU 50 000 zł, twarda nawierzchnia ulepszona(boisko, plac, chodnik, droga i podjazdy).

Wybierz wysokość ubezpieczenia budynków gospodarczych ?

Budynki gospodarcze - budynki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a które znajdują się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczany dom.
Budynkiem gospodarczym nie jest garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

PLN
Czy budynki gospodarcze mają konstrukcję murowaną?
Wybierz wysokość ubezpieczenia garażu wolnostojącego ?

Garaż wolnostojący - to budynek, który przeznaczony jest do parkowania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem obejmujemy również garaże blaszane, które są na stałe związane z gruntem.

PLN
Czy garaż wolnostojący ma konstrukcję murowaną?
Czy garaż znajduje się pod innym adresem?
Adres garażu
Wybierz wysokość ubezpieczenia budowli ?

Budowle to obiekty budowlane wraz z instalacjami, o ile są trwale związane z gruntem np. wiata, altana, basen, śmietnik, lampa ogrodowa, zbiornik na gaz lub paliwo płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill ogrodowy, solary i fotowoltaika do SU 50 000 zł, twarda nawierzchnia ulepszona(boisko, plac, chodnik, droga i podjazdy).

PLN

Twoja ochrona ubezpieczeniowa

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ogień - pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, dym i sadza
upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu
uderzenie fali ponaddźwiękowej, akcja ratownicza
katastrofa budowlana

Naturalne zdarzenia - trzęsienie ziemi, tąpnięcie, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi
upadek drzew i budowli, pękanie na skutek mrozu
silny wiatr, deszcz, grad, śnieg i lód

Powódź - bezpośrednie zalanie terenu na skutek:
nadmiernych opadów atmosferycznych
spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych
topnienia kry lodowej
tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących
sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych

Zalanie - zalanie wodą, cieczą, parą m.in. na skutek:
awarii lub uszkodzenia przewodów, instalacji lub urządzeń sieci m.in. wodociągowej i kanalizacyjnej
przerwy w dopływie prądu
awarii lub uszkodzenia pralki, zmywarki, urządzeń chłodniczych
cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
pozostawienia otwartych kranów lub zaworów bez względu na przerwy w dopływie wody
zalania przez osoby trzecie z innego lokalu
rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń
opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu
pękania na skutek mrozu
koszty poszukiwania przyczyny szkody
koszty utraconej wody

Kradzież - Suma ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku w podziale na przedmiot ubezpieczenia określona jest powyżej, w sekcji "Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia".

kradzież z włamaniem - zabór mienia z zamkniętych pomieszczeń
rabunek - zabór mienia m.in. poprzez wyłudzenie bądź oszustwo osoby małoletniej, osoby po 65 roku życia lub osoby niepełnosprawnej, a także zabór mienia przy użyciu siły.

assistance techniczny - w miejscu ubezpieczenia
assistance RTV/AGD/PC - w miejscu ubezpieczenia
assistance medyczny - na terenie RP
usługi informacyjne - na terenie RP
usługi concierge - na terenie RP

Przepięcie - gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub komputerowej

Wybierz wysokość ubezpieczenia na wypadek przepięcia

Stłuczenie stałych elementów - rozbicie, stłuczenie lub pęknięcie obejmuje m.in.:
szyby okienne i drzwiowe
oszklenie ścian i dachów
ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze
wbudowane akwaria i terraria
szyby kominkowe, szyby zabudowanych: piekarników i kuchenek mikrofalowych
szklane lub plastikowe osłony: kabin natryskowych, boksów, wanien i brodzików
zabudowę balkonów, tarasów, loggii i ogrodów zimowych

Wybierz wysokość ubezpieczenia na wypadek stłuczenia stałych elementów

Wandalizm - celowe zniszczenie mienia
dewastacja w związku z kradzieżą

Zasada jest prosta. Bez wpisywania danych auta, bez zdjęć itd., chronimy auto od kradzieży z garażu pod warunkiem, że ten konkretny garaż (mury) zostanie ubezpieczony na polisie mieszkaniowej ( zakres polisy musi mieć zaznaczoną opcje kradzież). W przypadku garażu w bryle domu jednorodzinnego wystarczy więc ubezpieczenie tego domu. Jeśli garaż jest oddzielnym budynkiem na posesji zaznaczamy garaż wolnostojący. Ochrona nie obejmuje kradzieży z miejsc postojowych budynków wielorodzinnych.

W systemie udostępniliśmy możliwość dodania lokalizacji garażu z innym adresem niż dom/lokal.

Limit ochrony 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ochrony co oznacza, że tego typu szkoda może zdarzyć się tylko raz nawet w polisie 3 letniej.

Ochrona nie obejmuje samochodów:
- niezarejestrowanych w Polsce oraz wycofanych z ruchu;
- których właścicielem wskazanym w dowodzie rejestracyjnym nie jest Ubezpieczający lub jego osoby bliskie wspólnie zamieszkałe pod adresem ubezpieczenia wskazanym na polisie;
- zarejestrowanych na firmę lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- ubezpieczonych w zakresie Autocasco w zakresie kradzieży.

Ochrona obowiązuje zarówno w wariancie all risk jak również w ryzykach nazwanych

1) telekonsultacje lekarzy specjalistów:
chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg plastyczny, chirurg szczękowy, fizjoterapeuta, neurolog, neurochirurg, okulista, ortopeda, ortopeda traumatolog, otolaryngolog, psychiatra, psycholog, rehabilitant medyczny, stomatolog.

2) badania diagnostyczne:
diagnostyka ultrasonograficzna (USG), diagnostyka radiologiczna (RTG), diagnostyka obrazowa TK, diagnostyka obrazowa MRI

3) Rehabilitacja:
kinezyterapia – indywidualny plan rehabilitacji ustalany przez lekarza specjalistę, fizykoterapia – elektroterapia, hydroterapia, laseroterapia, masaż leczniczy, sonoterapia, termoterapia.

Limit ochrony 3.000 zł na każdą osobę objętą ubezpieczeniem na jedno zdarzenie.

Ochrona przysługuje w sytuacji gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku osoba objęta ubezpieczeniem doznała urazu (złamania, zwichnięcia, skręcenia) skutkującego trwałym unieruchomieniem na zlecenie lekarza na co najmniej 7 dni (gips, gips syntetyczny, szyny, stabilizator, kołnierz ortopedyczny, gorset). Wypadek może mieć miejsce na terenie całego świata ale opieka medyczna świadczone będą na terenie Polski.

Czy chcesz rozszerzyć wybrane pakiety o All Risk? ?

Rozszerzenie zakresu ochrony o wszystkie zdarzenia, które mogą wyrządzić szkodę chyba, że w katalogu wyłączenia znajduje się ograniczenie ochrony w danej sytuacji.
Dodatkowo All Risk zapewnia:

 • podwyższenie limitu odpowiedzialności za ryzyko przepięcia do sumy głównej
 • podwyższenie limitu odpowiedzialności za ryzyko stłuczenia do sumy głównej
 • podwyższenie limitu ochrony w pomieszczeniach przynależnych (np. piwnica) do 30% sumy ruchomości domowych
 • NNW psa i kota – czyli ochrony na wypadek pogryzienia Twojego pupila przez inne zwierzę lub potracenia przez samochód
 • assistance rowerowy (pomoc przy awarii lub transport do miejsca zamieszkania)
 • ryzyko "oszustwo na wnuczka" zabezpieczenie osób powyżej 65 roku życia od popularnych wyłudzeń gotówki
 • objęcie ochroną rzeczy osobistych gości, którzy przebywają u Ciebie z wizytą
 • objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez graffiti
 • objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez zwierzęta (z wyłączeniem kretów, ptaków, owadów i zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem, ich osób bliskich lub najemców)

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Czy chcesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o OC w życiu prywatnym? ?

Polska, Europa, Świat - zakres pełny - obejmuje m.in. szkody powstałe w związku z:
posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości lub ruchomości w miejscu ubezpieczenia
posiadaniem zwierząt domowych
posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających lub latawców (w tym dronów do 10 kg) na terenie RP
posiadaniem lub użytkowaniem rowerów
amatorskim uprawianiem sportów
użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni
odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe spowodowane przez dzieci poniżej 13 lat, bez ustalania winy w nadzorze rodzica

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
Wybierz terytorium obowiązywania OC w życiu prywatnym?
Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, OC wynajmującego i osób wspólnie zamieszkujących
Wybierz terytorium obowiązywania OC w życiu prywatnym wynajmującego i osób wspólnie zamieszkujących? ?

Polska, Europa, Świat - zakres pełny - obejmuje m.in. szkody powstałe w związku z:
posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości lub ruchomości w miejscu ubezpieczenia
posiadaniem zwierząt domowych
posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających lub latawców (w tym dronów do 10 kg) na terenie RP
posiadaniem lub użytkowaniem rowerów
amatorskim uprawianiem sportów
użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni
odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe spowodowane przez dzieci poniżej 13 lat, bez ustalania winy w nadzorze rodzica

Czy chcesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o śmierć wskutek NNW? ?

Śmierć wskutek NNW - Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadkuubezpieczeniowego doznane przez osoby objęte ubezpieczeniem w postaci śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, mającego miejsce na terenie całego świata.

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia za śmierć wskutek NNW
Czy chcesz rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę robotów koszących, mebli i akcesorii ogrodowych? ?

Roboty koszące, meble i akcesoria ogrodowe - ochroną objęte są roboty koszące trawę, stoły, krzesła, leżaki, fotele, grille (w tym elektryczne) znajdujące się na balkonie mieszkania lub terenie posesji domu. Ochrona obejmuje zdarzenia losowe i kradzież zwykłą.

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia za ochronę robotów koszących, mebli i akcesorii ogrodowych

Płatność

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem zainteresowany/a dobrowolnym ubezpieczeniem nieruchomości w zakresie wybranym przeze mnie w nieniejszym formularzu.
 • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Dane kontaktowe

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym "Generali, z myślą o domu i rodzinie", przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 25 maja 2023 r.

Dane do cesji

Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

Czy ubezpieczasz na rachunek działalności gospodarczej?
Ilu jest dodatkowych Ubezpieczonych? ?

Wybierz liczbę dodatkowych Ubezpieczonych.

Adres zameldowania

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 2

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Adres zameldowania Ubezpieczony 2

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczony 2

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 3

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Adres zameldowania Ubezpieczony 3

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczony 3

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 4

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Adres zameldowania Ubezpieczony 4

Inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczony 4

Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora, Pełnomocnictwo Agenta.

Zgody i oświadczenia

Zgody marketingowe

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający / Ubezpieczony

Przedmiot ubezpieczenia

bpl

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości

 • Ubezpieczenie nieruchomości PLN 0.00
 • Rabat 10% - PLN 0.00
PLN 0.00

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 20007 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Więcej o moich rabatach

Zdalna pomoc online

Zdalnie dopasuję ubezpieczenie, wypełnię formularz umowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Nie udało się zamówić rozmowy, spróbuj ponownie.
Jan Bezpieczny Pośrednik