Trwa przetwarzanie danych...

Dane nieruchomości

Jaki jest rodzaj własności nieruchomości?
Czy potrzebna jest cesja polisy na bank??

Cesja polisy na bank dotyczy budynków objętych ubezpieczeniem w przypadku posiadania kredytu hipotecznego, banki wówczas wymagają cesji polisy. Suma ubezpieczenia dotycząca murów wraz ze stałymi elementami staje się zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, ale nie większej niż kwota bieżącego zobowiązania wobec banku.

Wskaż rodzaj nieruchomości
Podaj piętro na jakim znajduje się
Czy Twój Dom jest jeszcze w budowie ?

Budowa - roboty budowlane prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, polegające na wznoszeniu nowego domu, mieszkania, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, a także ich odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, o ile roboty budowlane zmieniają konstrukcję budynku, przy czym przyjmuje się, że: zakończenie budowy następuje z dniem:

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem budowlanym lub
- zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym lub
- fizycznego zakończenia budowy i prac związanych z budową, o ile nie było wymagane, zgodnie z Prawem budowlanym, pozwolenie na budowę lub
- zamieszkania w domu, mieszkaniu rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia w nich gospodarstwa domowego, ewentualnie w odniesieniu do garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego. domu letniskowego - rozpoczęcie ich użytkowania

Podaj dokładną powierzchnię użytkową ?

Powierzchnia - powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wyrażona w m² (bez powierzchni balkonów, pomieszczeń przynależnych, loggi, tarasów, antresoli, ogrodów zimowych i powierzchni pod ścianami działowymi).

Podaj przybliżony rok budowy ?

Wpisz przybliżony rok budowy

Jaka jest konstrukcja budynku? ?

Konstrukcja murowana - konstrukcja, której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z materiałów niepalnych (z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu, szkła) w tym budynki, których stropy i więźba dachowa wykonane są z drewna

Konstrukcja drewniana - konstrukcja, w której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z drewna (budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, budynki z bali drewnianych) oraz budynki, których część drewniana stanowi powyżej 50%

Jeżeli mieszkanie znajduje się w kamienicy o konstrukcji drewnianej należy zaznaczyć konstrukcję drewnianą

Ściana szkieletowa typu mur pruski wypełniona cegłą lub betonem jest konstrukcją murowaną

Ściana szkieletowa typu szachulec z wypełnienem gliniano - słomianym lub gliniano - trzcinowym jest konstrukcja drewnianą

Podaj liczbę szkód w ciągu ostatnich 5 lat ?

Zaznacz liczbę szkód, które łącznie zostały wypłacone w ciągu ostatnich 5 lat zarówno z mienia jak i z OC w życiu prywatnym, bez względu na Ubezpieczyciela

Liczba osób zamieszkujących ubezpieczaną nieruchomość ?

Podaj liczbę osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość. Osoby objęte ubezpieczeniem – Ubezpieczony (osoba fizyczna) i osoby mu bliskie, które prowadzą lub pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują wspólnie dom, mieszkanie lub lokal segment w miejscu ubezpieczenia.

Adres nieruchomości

Okres ochrony ubezpieczeniowej

Wybierz długość ochrony ubezpieczeniowej

Kod rabatowy Pośrednika 10% zniżki

Podgląd upoważnienia pośrednika
Upoważnienie

Wygenerowano dnia
Pobierz do PDF

Bezpieczny.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549919, kapitał zakładowy 125 500 PLN w pełni opłacony, NIP 5833177765 reprezentowaną przez:

Andrzeja Adamczyka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Łabiaka – Wiceprezesa Zarządu
zwany dalej Agentem. Niniejszym udziela

Pani/Panu:
Data urodzenia:
Numer w RPU KNF:
Kod pośrednika:

zwany/a dalej Pośrednikiem.

Upoważnienia do świadczenia przez Pośrednika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na stałym wykonywaniu w imieniu Agenta i na rzecz zakładów ubezpieczeń:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul Senatorska 18, 00-082 Warszawa
czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Niniejsze Upoważnienie daje umocowanie w szczególności do:

 • Określenia na podstawie uzyskanych od klienta informacji wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych danego klienta,
 • Przekazywania klientom zainteresowanym zawarciem za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia wszelkich danych i informacji o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym w tym ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych na zasadach określonych w Umowie.
 • Odbierania od klientów i przekazywania do Agenta, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich dokumentów związanych z umowami ubezpieczenia zawieranymi za pośrednictwem Agenta, a w szczególności wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i potwierdzania przyjęcia oświadczeń woli i wiedzy (w tym wszelkiego rodzaju zawiadomień i oświadczeń) od ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia zawartych przy udziale Agenta i niezwłoczne ich przekazanie Agentowi zgodnie z wytycznymi Agenta,
 • Przekazywania klientom wszelkich informacji o zawieranych przez klienta umowach ubezpieczenia,
 • Wykonywania czynności związanych z obsługą zawartych umów ubezpieczenia,
 • Przyjmowania i przekazywania do Agenta lub do Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z wytycznymi Agenta, wszelkich skarg lub reklamacji klientów.

Niniejsze Upoważnienie nie obejmuje umocowania do:

 • Składania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek oświadczeń woli, za wyjątkiem określonych w Upoważnieniu,
 • Podejmowania czynności w imieniu Agenta, które wykraczają poza zakres Upoważnienia,
 • Zmieniania lub rozwiązywania jakichkolwiek Umów ubezpieczenia,
 • Sporządzania warunków Umów ubezpieczenia;
 • Dokonywania zmiany terminu płatności lub zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • Dokonywania zmian w treści Umowy ubezpieczenia, w tym polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia,
 • Składania oświadczeń lub przekazywania Klientom informacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obietnica uprawnień lub korzyści lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia, bądź zwolnienie z jakiegokolwiek zobowiązania,
 • Przyjmowania jakichkolwiek środków pieniężnych związanych z wykonywaniem zawartych za jego pośrednictwem Umów ubezpieczenia,
 • Ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach ubezpieczeniowych, polisach lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia lub z nią związanych, chyba, że zgodę w tym zakresie wyrazi Klient;
 • Wykonywania Czynności agencyjnych po odwołaniu lub wygaśnięciu Upoważnienia,

Niniejsze Upoważnienie wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy, na podstawie, której Pośrednik wykonuje Czynności agencyjne w imieniu Agenta i na rzecz Zakładu ubezpieczeń.

Rabaty zakupowe / ocena ryzyka

Dostępne rabaty (umowy zawarte na Bezpieczny.pl):

Twój dodatkowy rabat: 0%

Przedmiot i sumy ubezpieczenia

Czy budynek, który chcesz ubezpieczyć ogrzewasz przy wykorzystaniu pompy ciepła? ?

Pompy ciepła (zamontowane: w budynku, na ścianie lub dachu budynku oraz na terenie posesji bez konieczności ich kotwiczenia w gruncie).

Pompa ciepła znajduje się w zakresie stałych elementów. Uwzględnij jej wartość w sumie ubezpieczenia murów i stałych elementów.

Uwzględnij wartość pompy ciepła w ramach sumy ubezpieczenia murów i stałych elementów.
Czy na ubezpieczanym budynku posiadasz instalację fotowoltaiczną?
Czy instalacja fotowoltaiczna jest związana z budynkiem? ?

Wybierz "Tak" - jeśli instalacja fotowoltaiczna jest związana ze ścianą zewnętrzną budynku lub przytwierdzona na stałe do dachu budynku

Zaznacz co chcesz ubezpieczyć ?

Mury i stałe elementy Wpisz łączną sumę ubezpieczenia domu (murów), jego stałych elementów, ogrodzenia oraz garażu, jeżeli stanowi on jedną bryłę z domem.

Stałe elementy elementy budynku, mieszkania lub lokalu segmentu zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi:

a) okładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów i słupów,
b) gładzie, szpachle ścian i sufitów, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie i okleiny,
c) trwała zabudowa meblowa i kuchenna, obudowa instalacji, grzejników, wanien i kabin natryskowych, zabudowa wnęk, pawlaczy, ścian i podwieszane sufity,
d) żyrandole, kinkiety,
e) antresole, przegrody i ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej,
f) instalacje i urządzenia techniczne, przyłącza mediów (grzejniki, podgrzewacze, piece, kuchnia gazowa, elektryczna i indukcyjna, kominki,
klimatyzatory, wentylatory, gniazda wtyczkowe i włączniki, czujki, sygnalizatory i elementy systemu alarmowego),
g) zewnętrzna i wewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i zamkami,
h) zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe okien i drzwi, zewnętrzne i wewnętrzne żaluzje, kraty w oknach i drzwiach, rolety antywłamaniowe,
i) lustra wmontowane w stałe elementy lub w ściany (w tym w meble stanowiące trwałą zabudowę),
j) armatura sanitarna (umywalka, wanna, zlew, zlewozmywak, kabina natryskowa, brodzik, sedes i bidet),
k) sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni, łazienki i WC,
l) parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
m) tynki zewnętrzne, elewacja, izolacja cieplna, przeciwwodna i dźwiękochłonna,
n) schody, poręcze i podłogi,
o) kolektory, baterie i panele słoneczne, solary oraz panele fotowoltaiczne,
p) pompy ciepła ( zamontowane: w budynku, na ścianie lub dachu budynku oraz na terenie posesji bez konieczności ich kotwiczenia w gruncie)
q) zabudowa balkonów, logii, tarasów i ogrodów zimowych,
r) zewnętrzne elementy trwale związane z domem, lokalem segmentem (rynny, płotki śniegowe),
s) zewnętrzneelementyoświetlenia,instalacjialarmowych(wtymkamery, czujki i sygnalizatory)oraz instalacjiwentylacyjnychi klimatyzacyjnych;
t) sprzęt AGD i RTV przeznaczony do zabudowy lub montażu na ścianie/suficie;

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 8 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 10 000 zł

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia murów i stałych elementów? ?

Stałe elementy elementy budynku, mieszkania lub lokalu segmentu zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi:

a) okładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów i słupów,
b) gładzie, szpachle ścian i sufitów, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie i okleiny,
c) trwała zabudowa meblowa i kuchenna, obudowa instalacji, grzejników, wanien i kabin natryskowych, zabudowa wnęk, pawlaczy, ścian i podwieszane sufity,
d) żyrandole, kinkiety,
e) antresole, przegrody i ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej,
f) instalacje i urządzenia techniczne, przyłącza mediów (grzejniki, podgrzewacze, piece, kuchnia gazowa, elektryczna i indukcyjna, kominki,
klimatyzatory, wentylatory, gniazda wtyczkowe i włączniki, czujki, sygnalizatory i elementy systemu alarmowego),
g) zewnętrzna i wewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i zamkami,
h) zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe okien i drzwi, zewnętrzne i wewnętrzne żaluzje, kraty w oknach i drzwiach, rolety antywłamaniowe,
i) lustra wmontowane w stałe elementy lub w ściany (w tym w meble stanowiące trwałą zabudowę),
j) armatura sanitarna (umywalka, wanna, zlew, zlewozmywak, kabina natryskowa, brodzik, sedes i bidet),
k) sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni, łazienki i WC,
l) parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
m) tynki zewnętrzne, elewacja, izolacja cieplna, przeciwwodna i dźwiękochłonna,
n) schody, poręcze i podłogi,
o) kolektory, baterie i panele słoneczne, solary oraz panele fotowoltaiczne,
p) pompy ciepła ( zamontowane: w budynku, na ścianie lub dachu budynku oraz na terenie posesji bez konieczności ich kotwiczenia w gruncie)
q) zabudowa balkonów, logii, tarasów i ogrodów zimowych,
r) zewnętrzne elementy trwale związane z domem, lokalem segmentem (rynny, płotki śniegowe),
s) zewnętrzneelementyoświetlenia,instalacjialarmowych(wtymkamery, czujki i sygnalizatory)oraz instalacjiwentylacyjnychi klimatyzacyjnych;
t) sprzęt AGD i RTV przeznaczony do zabudowy lub montażu na ścianie/suficie;

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 8 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 20 000 zł

PLN
Określ wartość ruchomości domowych wprowadzanych do nieruchomości ?

Ruchomości domowe Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 8 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

W wariancie All Risk to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. Ochrona za ruchomości w domu w budowie (stan surowy zamknięty) maksymalnie do 20 000 zł

PLN

Dodatkowe przedmioty ubezpieczenia

Wskaż dodatkowe przedmioty ubezpieczenia ?

Budynki gospodarcze - budynki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a które znajdują się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczany dom.
Budynkiem gospodarczym nie jest garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

Garaż wolnostojący - to budynek, który przeznaczony jest do parkowania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem obejmujemy również garaże blaszane, które są na stałe związane z gruntem.

Budowle to obiekty budowlane wraz z instalacjami, o ile są trwale związane z gruntem np. wiata, altana, basen, śmietnik, lampa ogrodowa, zbiornik na gaz lub paliwo płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill ogrodowy, solary i fotowoltaika do SU 50 000 zł, twarda nawierzchnia ulepszona(boisko, plac, chodnik, droga i podjazdy).

Budynki gospodarcze

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia budynków gospodarczych ?

Budynki gospodarcze - budynki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a które znajdują się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczany dom.
Budynkiem gospodarczym nie jest garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

PLN
Czy budynki gospodarcze mają konstrukcję murowaną?

Garaż wolnostojący

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia garażu wolnostojącego ?

Garaż wolnostojący - to budynek, który przeznaczony jest do parkowania pojazdów mechanicznych i znajduje się w tym samym miejscu ubezpieczenia co ubezpieczony dom.

PLN
Jaka jest konstrukcja garażu wolnostojącego?
Czy garaż znajduje się pod innym adresem?
Adres garażu

Budowle

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia budowli ?

Budowle to obiekty budowlane wraz z instalacjami, o ile są trwale związane z gruntem np. wiata, altana, basen, śmietnik, lampa ogrodowa, zbiornik na gaz lub paliwo płynne, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill ogrodowy, solary i fotowoltaika do SU 50 000 zł, twarda nawierzchnia ulepszona (boisko, plac, chodnik, droga i podjazdy).

PLN

Wariant podstawowy

Od ryzyk nazwanych

- PLN

Wariant rozszerzony

Od ryzyk nazwanych

- PLN

Wariant All Risk

Od wszystkich ryzyk

- PLN

Wybierz wariant ubezpieczenia

Korzyści wariantu All Risk

OC w życiu prywatnym

Wybierz dodatkowy zakres ubezpieczenia

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
Wybierz terytorium obowiązywania OC w życiu prywatnym?

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wybierz dodatkowy zakres ubezpieczenia

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia za śmierć wskutek NNW

Ubezpieczenie robotów koszących, mebli i akcesorii ogrodowych

Wybierz dodatkowy zakres ubezpieczenia

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia za ochronę robotów koszących, mebli i akcesorii ogrodowych

Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia

Wybierz dodatkowy zakres ubezpieczenia

Wybierz wysokość sumy ubezpieczenia za ochronę rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia

Ogień - dom letniskowy

Wybierz dodatkowy zakres ubezpieczenia

Jaka jest konstrukcja?

Płatność

Oświadczenie

Oświadczam, że:

 • Jestem zainteresowany/a dobrowolnym ubezpieczeniem nieruchomości: w zakresie wybranym przeze mnie w niniejszym formularzu.
 • Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym: Karta Produktu, obowiązkami informacyjnymi dystrybutora: OID, Klauzulą Informacyjną oraz Pełnomocnictwem Agenta.
Potwierdzam powyższe informacje ?

Aby przejść dalej należy potwierdzić powyższe informacje

Adres email

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym "Generali, z myślą o domu i rodzinie", przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 23 maja 2024 r.

Cesja na bank

Liczba dodatkowych ubezpieczonych

Ilu jest dodatkowych ubezpieczonych? ?

Dotyczy osób fizycznych będących współwłaścicielem nieruchomości, stałych elementów wyposażania itp. których chcesz wpisać do polisy

Dane Ubezpieczającego Ubezpieczający / Ubezpieczony 1

Czy ubezpieczasz na rachunek działalności gospodarczej?

Adres zamieszkania Ubezpieczający / Ubezpieczony 1

Czy chcesz podać inny adres do korespondencji?

Adres do korespondencji Ubezpieczający / Ubezpieczony 1

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 2

Czy ubezpieczasz na rachunek działalności gospodarczej?

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 3

Czy ubezpieczasz na rachunek działalności gospodarczej?

Dane Ubezpieczonego Ubezpieczony 4

Czy ubezpieczasz na rachunek działalności gospodarczej?
Na Twoją skrzynkę pocztową został wysłany e-mail zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym "Generali, z myślą o domu i rodzinie", regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dokument - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, obowiązki informacyjne dystrybutora.

Zgody i oświadczenia

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na formę komunikacji z Bezpieczny.pl Spółka z o.o.

Ubezpieczający / Ubezpieczony

bpl

Przedmiot ubezpieczenia

bpl

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie Nieruchomości

 • Razem PLN 0.00
Zamknij
Jan Bezpieczny Pośrednik