Renta dla dziecka lub bliskich

Zapewnij stałą, comiesięczną pomoc finansową dla dzieci lub innych bliskich osób na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Czym jest renta na bezpieczny.pl?

Renta jest ubezpieczeniem przeznaczonym głównie dla rodziców mających na utrzymaniu dzieci.
W przypadku gdy Ciebie zabraknie, Generali Życie TU SA będzie wypłacać stałą, comiesięczną rentę dla Twojego dziecka, w wysokości określonej przez Ciebie. Rentę można stworzyć również dla innych osób, które są dla Ciebie bliskie, bez względu na ich wiek i stopień pokrewieństwa.
Długość trwania umowy oraz wysokość renty określasz indywidualnie dla każdego dziecka lub innej osoby bliskiej.

Wskazujesz wysokość miesięcznej renty w przypadku:

 • Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym
 • Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Twojej śmierci

Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie stałych, comiesięcznych środków pieniężnych do życia lub na dalszą edukację Twojego dziecka na wypadek Twojej śmierci.
Najważniejszym elementem tego ubezpieczenia jest regularna pomoc finansowa, pozwalającą na utrzymanie, naukę i realizację planów.
W momencie gdy Twoje dziecko ukończy 25 rok życia, będzie mogło zdecydować o jednorazowej wypłacie całej pozostałej kwoty świadczenia, które może przeznaczyć na dowolny cel (np. na wsparcie w zakupie mieszkania, samochodu, zorganizowanie wesela itp.).

Renta - informacje o ubezpieczeniu

Wsparcie finansowe

Stwórz rentę dla swoich dzieci lub bliskich Ci osób, aby zapewnić im wsparcie finansowe, gdy Cię zabraknie.

Sprawdź

Bezpieczna przyszłość dzieci i bliskich

Wskaż osoby, które mają być objęte rentą. Mogą to być dzieci, bliscy lub inne wskazane przez Ciebie osoby.

Sprawdź

Finansowanie edukacji i studiów

Istotą ubezpieczenia jest, by upoważnione do otrzymywania renty osoby otrzymywały regularne świadczenia pozwalające im na kontynuację edukacji lub realizację innych planów.

Sprawdź

Spokojne i bezpieczne wejście w dorosłe życie

Odbiorca renty po ukończeniu 25 lat zdecyduje, czy wypłacić całą pozostałą kwotę, czy dalej wypłacić miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź

Sam wybierasz, przez ile lat i jaka kwota będzie wypłacana

Samodzielnie wybierasz, przez jaki okres i w jakiej wysokości ma być wypłacana renta na wypadek Twojej śmierci.

Sprawdź

Ważne informacje

Przedstawiamy ważne informacje, które pozwolą Ci pozyskać wiedzę - w jaki sposób i kto będzie nadzorował oraz kontrolował wypłatę świadczeń w momencie, gdy Ciebie zabraknie. Poniższe zagadnienia pozwolą pozyskać wiedzę by znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż żaden nowy przedstawiciel ustawowy dziecka (ani rodzic, ani opiekun czy kurator) nie może - po Twojej śmierci - dokonywać w imieniu dziecka czynności „z samym sobą”. W szczególności nie może przenosić środków pieniężnych ze świadczenia w postaci renty, który staje się majątkiem dziecka do swojego majątku. Taka czynność jest nieważna w świetle prawa.

Jeśli Uposażonym jest dziecko, to w sensie prawnym świadczenia należne Uposażonemu dziecku stanowią majątek dziecka. Jeśli chodzi o rozporządzanie tym majątkiem, to zastosowanie mają ogólne zasady prawa cywilnego i rodzinnego.

 • Przedstawicielem ustawowym dziecka są:
  1. Rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Każde z rodziców może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
  2. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, przedstawicielem ustawowym dziecka jest drugie z rodziców.
  3. W przypadku gdy oboje rodzice nie żyją lub żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, przedstawicielem ustawowym dziecka jest opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Do czasu ustanowienia opieki takim przedstawicielem ustawowym może być kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy.
  4. Dziecko, którego rodzice zmarli, może być również przysposobione (adoptowane). W takim przypadku rodzic / rodzice adopcyjni są przedstawicielami ustawowymi dziecka zasadniczo na takich samych zasadach jak rodzice biologiczni.
 • Jeśli chodzi o możliwość samodzielnego rozporządzania świadczeniami z ubezpieczenia przez dziecko, należy uwzględnić wiek dziecka w momencie otrzymywania świadczenia:
  1. Dziecko do 13 roku życia
   Dziecko, które na moment wypłaty renty miesięcznej nie ukończyło 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnych. Możliwości prawne dysponowania przez takie dziecko swoim majątkiem są bardzo mocno ograniczone. Generalnie o majątku dziecka decydują jego przedstawiciele ustawowi w ramach sprawowania pieczy nad tym majątkiem oraz zarządu tym majątkiem, na zasadach opisanych poniżej. Dlatego renta miesięczna (lub świadczenie jednorazowe z umowy ubezpieczenia) będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany przez przedstawiciela ustawowego dziecka (może to być rachunek prowadzony dla dziecka lub rachunek przedstawiciela ustawowego dziecka) lub na ręce tego przedstawiciela ustawowego. Dziecko poniżej 13-go roku życia pod względem prawnym nie może dysponować swoim majątkiem, za wyjątkiem wydatków w ramach umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. drobne zakupy w sklepie, zakup biletów komunikacji publicznej, biletów do kina, etc.). Inne umowy zawierane przez takie dziecko będą z mocy prawa nieważne a wydatki poczynione przez dziecko w ramach takich umów będą nienależnym świadczeniem (dziecko, a w praktyce raczej przedstawiciele ustawowi dziecka mogą domagać się ich zwrotu).
  2. Kliknij, aby dowiedzieć się wiecej o nadzorze i kontroli majątku dziecka
  3. Dziecko powyżej 13 roku życia
   Dziecko, które na moment wypłaty renty miesięcznej ukończyło 13 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Możliwości prawne dysponowania przez takie dziecko swoim majątkiem są szersze niż w przypadku dziecka poniżej 13-go roku życia, jednak wciąż ograniczone. Również w tym przypadku generalnie o majątku dziecka decydują jego przedstawiciele ustawowi w ramach sprawowania pieczy nad tym majątkiem oraz zarządu tym majątkiem, na zasadach opisanych poniżej. Dlatego renta miesięczna (lub świadczenie jednorazowe z umowy ubezpieczenia) będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany przez przedstawiciela ustawowego dziecka (może to być rachunek prowadzony dla dziecka lub rachunek przedstawiciela ustawowego dziecka) lub na ręce tego przedstawiciela ustawowego.
   Dziecko, które ukończyło lat 13, ale nie ukończyło lat 18 (podobnie jak dziecko poniżej 13-go roku życia) może dysponować swoim majątkiem dokonując wydatków w ramach umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W pozostałych przypadkach, jeśli takie dziecko chciałoby rozporządzać swoimi pieniędzmi, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka (dopóki taka zgoda nie zostanie udzielona, można kwestionować ważność czynności prawnej i żądać zwrotu wydatków poczynionych przez dziecko). Dziecko może jednak dowolnie dysponować pieniędzmi, które przedstawiciel ustawowy przekazał dziecku „do swobodnego użytku”, chyba że chodzi o czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (co w praktyce sprowadza się tutaj do jednorazowego wydatkowania znacznych kwot z majątku dziecka lub zaciągnięcia zobowiązania do dokonywania regularnych wydatków, których suma będzie znaczna). Na podobnych zasadach dziecko powyżej 13-go roku życia może dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na swoim rachunku bankowym.
  4. Kliknij, aby dowiedzieć się wiecej o nadzorze i kontroli majątku dziecka
  5. Oczywiście w praktyce - aby dziecko w ogóle mogło dokonywać jakichkolwiek wydatków ze swego majątku musi mieć do swoich pieniędzy „fizyczny dostęp” (co dotyczy również pieniędzy wypłacanych w ramach świadczenia z umowy ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty). A o takim dostępie (np. „kieszonkowe”, założenie konta dla dziecka i umożliwienie mu dostępu do konta) będą decydować przedstawiciele ustawowi w ramach w ramach sprawowania pieczy nad tym majątkiem oraz zarządu tym majątkiem. Dotyczy to zarówno dzieci poniżej 13 roku życia jak i takich, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 roku życia.
  6. Dziecko po ukończeniu 18-go roku życia
   Należy pamiętać o tym, że w sensie prawnym dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Dziecko zmarłego Ubezpieczonego, które ukończyło 18 lat jest w rozumieniu prawa osobą dorosłą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mogąc swobodnie dysponować swoim majątkiem. Dlatego począwszy od ukończenia przez Uposażone dziecko 18 roku życia renta miesięczna będzie wypłacana na rachunek wskazany przez takiego Uposażonego (lub do jego rąk) – nawet jeśli wcześniej była wypłacana do rąk lub na rachunek wskazany przez przedstawiciela ustawowego takiego dziecka. Jedynie w przypadku, w którym dziecko zostało ubezwłasnowolnione (np. z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego) jego sytuacja prawna kształtuje się podobnie jak w przypadku dzieci do 13-go roku życia (przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym) lub dzieci pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia (przy ubezwłasnowolnieniu częściowym).

   Uposażony (dziecko lub osoba bliska) po osiągnięciu przez niego 25 roku życia, może jednak złożyć dyspozycję wypłaty świadczenia w formie jednorazowej. W takim przypadku Uposażonemu wypłacane są jednorazowo wszystkie renty miesięczne należne za cały pozostały Okres wypłacania renty.
 • Nadzór i kontrola majątku dziecka

  Możliwości rozporządzania świadczeniami wypłacanymi z ubezpieczenia dla dziecka przez przedstawicieli ustawowych dziecka:
  1. Przedstawiciele ustawowi dziecka powinni sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka – w tym świadczeniami z ubezpieczenia przypadającymi dziecku jako Uposażonemu.
  2. Świadczenia przypadające dziecku jako Uposażonemu powinny być przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz rodzeństwa, które wychowuje się razem z dzieckiem – w szczególności zaspokojenie potrzeb bieżących (wyżywienie, odzież, wydatki na leczenie, edukację, etc.). Jednak nadwyżka może być przeznaczona również na inne uzasadnione potrzeby rodziny (w tym potrzeby rodzica dziecka).
  3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub wyrażenia zgody na dokonanie przez dziecko takich czynności (co dotyczy w praktyce tylko dzieci powyżej 13-go roku życia) przedstawiciele ustawowi powinni uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu będą tu oznaczać w praktyce czynności związane z jednorazowym wydatkowaniem znacznych kwot z majątku dziecka bądź zobowiązanie do regularnych wydatków, których suma jest znaczna. Pojęcie „znacznej kwoty” jest oczywiście ogólnikowe i niedookreślone. To czy mamy do czynienia z taką znaczną kwotą będzie zależeć generalnie m.in. od sytuacji majątkowej dziecka. W jednym przypadku taką znaczną kwotą może być kilka tysięcy złotych, w innym przypadku będzie to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niemniej, generalnie rzecz biorąc (w kontekście ustalonych przez Generali limitów wysokości renty miesięcznej) bieżące wydatkowanie miesięcznej renty przypadającej dla dziecka będzie czynnością zwykłego zarządu (nie jest potrzebna zgoda sądu). Jednak już jednorazowe wydatkowanie „uzbieranych” rent miesięcznych może już być czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka. Czynności, które wymagają zgody sądu rodzinnego dokonane bez takiej zgody są z mocy prawa nieważne. W konsekwencji można domagać się zwrotu sum wydatkowanych w ramach takich czynności od osób, które te kwoty otrzymały (takie żądania może w szczególności zgłaszać dziecko np. po osiągnięciu pełnoletniości).
  4. Dodatkowo, jeśli przedstawicielem ustawowym dziecka nie jest rodzic tylko opiekun lub kurator, środki pieniężne należące do dziecka (w tym pochodzące z ubezpieczenia), jeśli nie są potrzebne do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinny zostać ulokowane w banku. Opiekun lub kurator może podejmować te środki tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego. Ponadto opiekun lub kurator powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Wyrażenie „ważniejsze sprawy” jest ogólnikowe i niedookreślone, jednak przyjmuje się, że wymóg uzyskania takiej zgody dotyczy w praktyce szerszego zakresu spraw niż sprawy „przekraczające zwykły zarząd” (czyli spraw, w których zgodę sądu muszą uzyskać rodzice). Ponadto opiekun lub kurator podlegają nadzorowi sądu opiekuńczego, który może im wydawać wskazówki i zalecenia.
  Jakie instrumenty prawne mogą mieć zastosowanie jeśli nowy przedstawiciel ustawowy Twojego dziecka w sposób niewłaściwy zarządza majątkiem dziecka po Twojej śmierci?
 • W praktyce może zdarzyć się, że osoba będąca przedstawicielem ustawowym dziecka (rodzic, opiekun, kurator) uchybia zasadom wynikającym z przepisów prawa dotyczącym sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka i zarządu tym majątkiem. Przykładowo – wydaje pieniądze przypadające dziecku jako Uposażonemu na własne potrzeby (nie będące jednocześnie uzasadnionymi potrzebami rodziny, po uprzednim zaspokojeniu potrzeb dziecka i jego rodzeństwa) lub na potrzeby osób trzecich innych niż dziecko lub jego rodzeństwo albo wyzbywa się tych pieniędzy w jeszcze inny sposób. Albo – wydaje pieniądze wprawdzie na potrzeby dziecka, ale nie uzyskuje potrzebnych zgód ze strony sądu (np. zgoda sądu rodzinnego na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka). Klient, który zawiera umowę ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty może być zainteresowany tym jakie są „gwarancje prawne” tego, że opiekun ustawowy dziecka będzie zarządzał świadczeniem z umowy ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty przypadające Uposażonemu dziecku zgodnie z przepisami prawa.
 • Świadczenia przypadające Uposażonemu dziecku w ramach umowy ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty, które to świadczenia nie podlegają żadnemu szczególnemu trybowi „ochrony prawnej”. Do tych świadczeń mają zatem zastosowanie ogólne reguły prawa rodzinno-opiekuńczego oraz prawa cywilnego.
 • Ogólny nadzór nad sprawowaniem wykonywaniem przez przedstawicieli ustawowych dziecka opieki nad dzieckiem (w tym zarządzeniem majątkiem dziecka) sprawuje sąd opiekuńczy. Dotyczy to zarówno rodziców jak i opiekunów oraz kuratorów (w przypadku opiekunów i kuratorów ten nadzór jest szerszy). W przypadku, w którym dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może odpowiednie zarządzenia lub postanowienia. Zagrożenie dobra dziecka może polegać m.in. na tym, że przedstawiciele ustawowi dziecka będą uchybiać zasadom wynikającym z przepisów prawa dotyczącym sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka i zarządu tym majątkiem. Postępowanie przed sądem opiekuńczym jest wszczynane na wniosek lub z urzędu (jeśli sąd pozyska informacje o faktach stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania). W praktyce zatem możliwość zainicjowania takiego postępowania ma każdy komu leży na sercu dobro dziecka i i kto ma informacje o tym, że opiekun prawny uchybia swoim obowiązkom. W ramach takiego postępowania sąd opiekuńczy może m.in.:
  1. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  2. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  3. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  4. powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi;
  5. zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej;
  6. pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej;
  7. odwołać opiekuna / kuratora i wyznaczyć nowego;
  - przy czym w kontekście ewentualnych uchybień dotyczących zarządu / pieczy nad majątkiem dziecka w praktyce te z wymienionych powyżej uprawnień sądu, które są najbardziej „radykalne” będą najczęściej wiązać się z naruszeniami ze strony przedstawicieli ustawowych, które dotyczą nie tylko sfery majątku dziecka, ale też ogólnie kompetencji do sprawowania opieki nad dzieckiem (np. „przepijanie środków wchodzących w skład majątku dziecka).
 • W przypadku, w którym przepisy prawa przewidują wymóg zgody sądu opiekuńczego na dokonanie określonej czynności dotyczącej majątku dziecka przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. zgoda dla rodziców na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka / zgoda dla opiekuna lub kuratora również na inne czynności we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku dziecka), brak takiej zgody ze strony sądu opiekuńczego oznacza możliwość zakwestionowania ważności czynności prawnej dokonanej przez dziecko (jeśli taka czynność w ogóle może być skuteczna – czyli pod warunkiem zgody przedstawiciela ustawowego i w konsekwencji sądu opiekuńczego; dotyczy to w praktyce dzieci powyżej 13-go roku życia) lub dokonanej przez przedstawiciela ustawowego w imieniu dziecka. W konsekwencji dziecko (w praktyce – po uzyskaniu pełnoletniości) może domagać się od osoby, która otrzymała płatność z majątku dziecka zwrotu tej płatności (przy jednoczesnym obowiązku zwrotu ze strony tego dziecka otrzymanego od tej osoby świadczenia „materialnego” (np. zakupionej rzeczy).
 • Niezależnie od powyższego, w przypadku, w którym Uposażone dziecko dozna szkody w swoim majątku na skutek uchybień po stronie przedstawiciela ustawowego, dziecko może kierować wobec takiego przedstawiciela roszczenia odszkodowawcze. Dotyczy to zarówno tych przypadków, w których rozporządzenie majątkiem dziecka dokonane przez przedstawiciela było z mocy prawa nieważne (np. brak wymaganej zgody sądu opiekuńczego, czynność dokonana w imieniu dziecka „z samym sobą” – i nie da się wyegzekwować zwrotu świadczenia od osoby, która otrzymała zapłatę z majątku dziecka), jak i tych uchybień, które wprawdzie nie są nieważne z mocy prawa, ale stanowią naruszenie zasad wynikających z przepisów (np. obowiązku przeznaczenia dochodów z majątku dziecka na zaspokajanie jego potrzeb lub potrzeb wychowującego się z dzieckiem rodzeństwa lub - jeśli jest jakaś nadwyżka – na zaspokajanie uzasadnionych potrzeb rodziny). W praktyce dziecko będzie mogło dochodzić tych roszczeń najczęściej po osiągnięciu pełnoletniości (albo wcześniej za pośrednictwem swojego aktualnego przedstawiciela ustawowego wobec byłego przedstawiciela ustawowego).

Jak długo Uposażony (dziecko, odbiorca renty) będzie otrzymywać rentę?

Uposażony będzie otrzymywać rentę co miesiąc, przez cały Okres wypłacania renty, liczony od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć Ubezpieczonego. Okres wypłacania renty ustalany jest przez Ubezpieczającego i jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

Jeśli prowadzone przez Generali postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia zakończy się jakiś czas po śmierci Ubezpieczonego, Uposażony nie traci prawa do renty miesięcznej za okres od dnia śmierci Ubezpieczonego. Uposażony otrzyma „zaległe” renty miesięczne (za okres do dnia wydania przez Generali decyzji o przyznaniu świadczenia) w formie jednorazowej wypłaty. Kolejne renty miesięczne będą wypłacane Uposażonemu na normalnych zasadach.

Uposażony po osiągnięciu przez niego 25 roku życia, może jednak złożyć dyspozycję wypłaty świadczenia w formie jednorazowej. W takim przypadku Uposażonemu wypłacane są jednorazowo wszystkie renty miesięczne należne za cały pozostały Okres wypłacania renty.


Jaka jest wysokość wypłacanej renty miesięcznej?

Wysokość renty miesięcznej dla danego Uposażonego ustalana jest przez Ubezpieczającego i potwierdzona w dokumencie ubezpieczenia. Jeśli w stosunku do danego Uposażonego zawarto więcej niż jedną umowę ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty, w ramach każdej z tych umów można ustalić inną wysokość renty miesięcznej.


Co się dzieje ze świadczeniem z umowy ubezpieczenia gdy Uposażony umrze przed śmiercią Ubezpieczonego (Ubezpieczającego)?

W takim przypadku:

 • Ubezpieczający (jeśli wciąż żyje) może w miejsce tego zmarłego Uposażonego wyznaczyć innego Uposażonego;
 • Jeśli Ubezpieczający tego nie uczyni i umrze, świadczenie dla danego Uposażonego (o ile zachodzi odpowiedzialność Generali) przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego (Ubezpieczającego) w następującej kolejności:
  1. małżonek;
  2. dzieci – w częściach równych;
  3. rodzice – w częściach równych;
  4. rodzeństwo – w częściach równych;
  5. pozostałe osoby będące spadkobiercami ustawowymi Ubezpieczonego, z wyłączeniem gminy właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz Skarbu Państwa – w częściach równych.
  Nie ma to jednak wpływu na prawo do świadczeń po stronie pozostałych żyjących Uposażonych (jeśli takich wyznaczono).
  Świadczenie dla osób wskazanych powyżej wypłacane jest zawsze jednorazowo.

Co się dzieje ze świadczeniem z umowy ubezpieczenia gdy Uposażony umrze po śmierci Ubezpieczonego?

Jeśli Uposażony, który jest uprawniony do świadczenia umiera w po śmierci Ubezpieczonego, cała suma należnych danemu Uposażonemu, a nie wypłaconych mu dotąd rent miesięcznych wchodzi do masy spadkowej po tym Uposażonym. Oznacza to, że kwota ta należy się spadkobiercy / spadkobiercom Uposażonego, a Generali wypłaci ją po zakończeniu postępowania spadkowego w formie jednorazowej wypłaty obejmującej całą tą kwotę (dzieląc ją pomiędzy spadkobierców zgodnie z ich udziałami w spadku). Nie ma to jednak wpływu na prawo do świadczeń po stronie pozostałych żyjących Uposażonych (jeśli takich wyznaczono).


Czy jeśli wyznaczono kilku Uposażonych, to każdy z nich będzie uprawniony do renty miesięcznej w takiej samej wysokości?

Ubezpieczający, wyznaczając kilku Uposażonych może dla każdego z nich:

 • zawrzeć 1, 2 lub 3 rodzaje umów ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty (na wypadek śmierci, na wypadek śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub na wypadek śmierci w wyniku Wypadku komunikacyjnego);
 • wskazać różną wysokość renty (również w ramach umów ubezpieczenia dodatkowego dotyczących tego samego Uposażonego);
 • wskazać różne Okresy wypłacania renty (jednak w odniesieniu do tego samego Uposażonego zawarto więcej niż jedną umowę ubezpieczenia dodatkowego, w ramach każdej z tych umów Okres wypłaty renty musi być taki sam).

Każdy z Uposażonych będzie uprawniony do otrzymywania renty w takiej wysokości i przez taki okres, jaki wynika ze wskazania przez Ubezpieczającego.

Jeśli Ubezpieczający zawarł dwie lub trzy umowy ubezpieczenia dodatkowego (wypłaty renty w przypadku śmierci Ubezpieczonego; wypłaty renty w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; wypłaty renty w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku komunikacyjnego), osoba będąca Uposażonym w ramach każdej z tych umów może być uprawniona do renty w różnej wysokości z poszczególnych umów, ale Okres wypłacania renty dla tej osoby będzie być taki sam w ramach każdej umowy.

 • Ubezpieczający – osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty. W ramach umów ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty oferowanych za pośrednictwem www.bezpieczny.pl Ubezpieczający może zawrzeć umowę wyłącznie na własny rachunek (jest jednocześnie Ubezpieczonym).
 • Ubezpieczony – osoba, której życie jest ubezpieczone w ramach ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty. Świadczenie z tego ubezpieczenia (w postaci renty miesięcznej) jest wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego. W ramach umów ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty oferowanego za pośrednictwem www.bezpieczny.pl Ubezpieczonym jest Ubezpieczający.
 • Uposażony – osoba, która w przypadku śmierci Ubezpieczonego jest uprawniona do świadczenia (renty miesięcznej) z ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty. Jest to każda wskazana przez Ciebie osoba: Twoje dziecko, osoba bliska, spokreniona lub niespokrewniona. W ramach jednej umowy ubezpieczenia może być kilku Uposażonych. Uposażonego / Uposażonych wskazuje Ubezpieczający przy zawarciu umowy ubezpieczenia i może on dokonywać zmian Uposażonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
 • Suma ubezpieczenia - kwota określona w dokumencie ubezpieczenia, będąca podstawą do ustalenia wysokości renty miesięcznej wypłacanej w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Kwota ta jest iloczynem wysokości renty miesięcznej oraz Okresu wypłacania renty (suma ubezpieczenia = wysokość renty miesięcznej * liczba miesięcy Okresu wypłacania renty).
 • Renta miesięczna – świadczenie z umowy ubezpieczenia dodatkowego wypłaty renty, wypłacane Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Renta miesięczna jest wypłaca w stałej kwocie (określonej w dokumencie ubezpieczenia), miesięcznie, przez Okres wypłacania renty;
 • Okres wypłacania renty – wskazany w dokumencie ubezpieczenia okres, w którym Uposażony otrzymuje świadczenie w postaci renty miesięcznej w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Okres ten rozpoczyna się od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć Ubezpieczonego.

Ze mną kupujesz taniej

Mój kod rabatowy 25902 daje Ci min. 10% zniżki na zakup ubezpieczeń na naszej platformie.

Więcej o moich rabatach

Zdalna pomoc online

Zdalnie dopasuję ubezpieczenie, wypełnię formularz umowy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Nie udało się zamówić rozmowy, spróbuj ponownie.
Jan Bezpieczny Pośrednik