Koszty rezygnacji z podróży Koszty rezygnacji z podróży

Koszty rezygnacji albo przerwania podróży

Za koszty rezygnacji z podróży albo przerwania podróży, uważa się koszty w wysokości do 100% udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego, wyłącznie wynikających z zawartej przez Ubezpieczonego umowy podróży, które zostały utracone i nie zostały zwrócone przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, w związku z rezygnacją z podróży albo przerwania podróży.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta umowa podróży – dokument wydany (również podczas sprzedaży internetowej) przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, na rzecz Ubezpieczonego, który zawiera warunki umowy, miejsce pobytu, numer i cenę, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, za umowę podróży uważa się:

 • umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • umowę uczestnictwa w rejsie,
 • umowę rezerwacji noclegu,
 • umowę czarteru jachtu,
 • umowę wynajmu auta osobowego lub kampera,
 • umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach,
 • bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym,
 • bilet podróży (lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy).

Jednocześnie można ubezpieczyć kilka umów podróży pod warunkiem, że zostały zawarte tego samego dnia.

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia obejmującego więcej niż jedną umowę podróży, jako sumę ubezpieczenia należy wskazać łączny ich koszt.

W przypadku gdy umowy podróży zostały zawarte w różnych dniach, wówczas każda z tych umów wymaga zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia „Generali, z myślą o koszach rezygnacji z podróży”

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia jest sumą łączną dla wszystkich Ubezpieczonych i jest równa cenie zawartej w umowie podróży, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 30 000 PLN na jednego Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

Jeśli od zawarcia umowy podróży do dnia jej rozpoczęcia jest więcej niż 30 dni:

 • w terminie do 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zawarcia umowy podróży

Jeśli od zawarcia umowy podróży do dnia jej rozpoczęcia jest 30 dni lub mniej:

 • w dniu zawarcia umowy podróży oraz w kolejnym dniu

Jeśli do wyjazdu zostało 7 dni lub mniej:

 • w dniu zawarcia umowy podróży

 • Ubezpieczenie nie jest dostępne dla podróży, w których dzień zakupu umowy podróży jest jednocześnie dniem jej rozpoczęcia.

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży w zakresie podstawowym

 • Nagłe zachorowanie
  Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

  Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.
 • Nieszczęśliwy wypadek
  Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, potwierdzony dokumentem medycznym i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży.

  Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży.
 • Covid-19
  Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

  Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

  Obowiązkowa kwarantanna nałożona na Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na terytorium Polski, o ile kwarantanna uniemożliwia rozpoczęcie podróży z Polski i nie zakończy się do dnia planowanej podróży.
 • Ciąża
  Powikłania związane z ciążą (w tym przedwczesny poród) Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny Ubezpieczonego, żony lub konkubiny Współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia nie były znane.

  Wyznaczenie Ubezpieczonej lub Współuczestniczce podróży, daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia.
 • Śmierć
  Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym również w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na COVID-19.

  Śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, która nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 45 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, w tym również w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na COVID-19 lub samobójstwa, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży nie wiedzieli o śmierci osoby bliskiej.
 • Zdarzenia losowe
  Szkoda w mieniu należącym do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, wymagająca obecności w kraju zamieszkania i powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych.

  Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujących konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży.
 • W związku z pracą
  Wypowiedzenie przez pracodawcę Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli rozwiązanie takiej umowy o pracę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży.

  Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę w okresie podróży, gdy Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
 • Kradzież dokumentów albo pojazdu
  Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom.

  Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży.
 • Wezwanie do sądu
  Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowe, a termin wezwania przypada na okres podróży.

  Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania na sprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie była znana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży w zakresie dodatkowym

 • Zaostrzenie choroby przewlekłej
  Zaostrzenie choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

  Zaostrzenie choroby przewlekłej osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.
Sprawdź cenę lub kup online
Jan Bezpieczny Pośrednik