Koszty rezygnacji z podróży Koszty rezygnacji z podróży

Koszty rezygnacji albo przerwania podróży

Za koszty rezygnacji z podróży albo przerwania podróży, uważa się koszty w wysokości do 100% udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego, wyłącznie wynikających z zawartej przez Ubezpieczonego umowy podróży, które zostały utracone i nie zostały zwrócone przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, w związku z rezygnacją z podróży albo przerwania podróży.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta umowa podróży – dokument wydany (również podczas sprzedaży internetowej) przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, na rzecz Ubezpieczonego, który zawiera warunki umowy, miejsce pobytu, numer i cenę, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, za umowę podróży uważa się:

 • umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • umowę uczestnictwa w rejsie,
 • umowę rezerwacji noclegu,
 • umowę czarteru jachtu,
 • umowę wynajmu auta osobowego lub kampera,
 • umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach,
 • bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym,
 • bilet podróży (lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy).

Jednocześnie można ubezpieczyć kilka umów podróży pod warunkiem, że zostały zawarte tego samego dnia.

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia obejmującego więcej niż jedną umowę podróży, jako sumę ubezpieczenia należy wskazać łączny ich koszt.

W przypadku gdy umowy podróży zostały zawarte w różnych dniach, wówczas każda z tych umów wymaga zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia „Generali, z myślą o koszach rezygnacji z podróży”

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia jest sumą łączną dla wszystkich Ubezpieczonych i jest równa cenie zawartej w umowie podróży, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 30 000 PLN na jednego Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

Jeśli do dnia rozpoczęcia podróży pozostało 61 dni lub więcej:

 • możesz ubezpieczyć rezygnację z podróży w dowolnym terminie

Jeśli od zawarcia umowy podróży do dnia jej rozpoczęcia jest od 60 do 31 dni:

 • w terminie do 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zawarcia umowy podróży

Jeśli od zawarcia umowy podróży do dnia jej rozpoczęcia jest od 30 do 8 dni:

 • w dniu zawarcia umowy podróży oraz w kolejnym dniu

Jeśli do wyjazdu zostało 7 dni lub mniej:

 • w dniu zawarcia umowy podróży

 • Ubezpieczenie nie jest dostępne dla podróży, w których dzień zakupu umowy podróży jest jednocześnie dniem jej rozpoczęcia.

Przyczyny rezygnacji z podróży albo przerwania podróży

 • Nagłe zachorowanie
  Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, które zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży i uniemożliwia rozpoczęcie podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

  Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji, które zgodnie z dokumentacja medyczną nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.
 • Nieszczęśliwy wypadek
  Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, potwierdzony dokumentacją medyczną, który nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży i uniemożliwia rozpoczęcie podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

  Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, skutkujący natychmiastową hospitalizacją, który zgodnie z dokumentacją medyczną nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.
 • Zaostrzenie choroby przewlekłej
  Zaostrzenie choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, które zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży i uniemożliwia rozpoczęcie podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

  Zaostrzenie choroby przewlekłej osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji, które zgodnie z dokumentacją medyczną nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.
 • Choroby pandemiczne (WHO)
  Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, które nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży i uniemożliwia rozpoczęcie podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

  Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji, które nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

  Pobyt w izolatorium Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, uniemożliwiający rozpoczęcie podróży albo, który ma miejsce w czasie podróży.
 • Ciąża
  Powikłania związane z ciążą (w tym przedwczesny poród) Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny Ubezpieczonego, żony lub konkubiny Współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia nie były znane.

  Wyznaczenie Ubezpieczonej lub Współuczestniczce podróży, daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia.
 • Śmierć
  Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży bez względu na przyczynę zgonu.

  Śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, która nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, bez względu na przyczynę zgonu.
 • Zdarzenia losowe
  Szkoda w mieniu należącym do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, wymagająca obecności w kraju zamieszkania i powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych.

  Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujących konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży.
 • W związku z pracą
  Wypowiedzenie przez pracodawcę Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli rozwiązanie takiej umowy o pracę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży.

  Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę w okresie podróży, gdy Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
 • Kradzież dokumentów albo pojazdu
  Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom.

  Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży.
 • Wezwanie do sądu
  Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowe, a termin wezwania przypada na okres podróży.

  Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania na sprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie była znana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
Sprawdź cenę lub kup online
Jan Bezpieczny Pośrednik