Zgłoszenie zdarzenia: Assistace AXA - Kleszcz

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz kategorię i sprawdż jak zgłosić szkodę, zdarzenie

 • Assistace AXA - Kleszcz

  Zgłoszenie roszczenia z tytułu ukąszenia przez kleszcza:

  1. W celu skorzystania ze świadczeń assistance (organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, transport kleszcza oraz organizacja i pokrycie kosztów badań kleszcza, refundacja kosztów antybiotykoterapii), Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są – przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie – niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o zorganizowanie określonego świadczenia do Centrum Operacyjnego AXA, pod numer telefonu + 48 22 529 85 68.

  Jakie dane należy przygotować?

  1. 1) imię i nazwisko Ubezpieczonego i w miarę możliwości jego numer telefonu;
  2. 2) numer polisy;
  3. 3) datę urodzenia Ubezpieczonego
  4. 4) miejsce zdarzenia.


  W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu nie mogli skontaktować się z Centrum Operacyjnym AXA i w związku z tym sami pokryli koszty świadczeń, o których mowa powyżej, Towarzystwo zwróci w całości bądź częściowo (w zależności od tego jaka część wydatków została przeznaczona na sfinansowanie świadczeń, do których zobowiązane było Centrum Operacyjne AXA) poniesione koszty, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia do Centrum Operacyjnego AXA najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty ustąpienia przyczyn uniemożliwiających skontaktowanie się z Centrum Operacyjnym AXA i przedstawienia dokumentów wskazanych przez Centrum Operacyjne AXA. Zwrot kosztów będzie następował po zweryfikowaniu ich zasadności.

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.

Jan Bezpieczny Pośrednik