W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zapraszamy do kontaktu.

Infolinia Generali

913 913 913 pn-pt 08:00-18:00

Infolinia Bezpieczny.pl

(58) 718 92 53 pn-pt 08:00-17:00

Wyślij SMS oddzwonimy

Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych i assistance.

SMS o treści SZKODA
na nr 604 441 091*
* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów

Zgłoszenie zdarzenia - Generali

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz kategorię i sprawdż jak zgłosić szkodę, zdarzenie

 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, wypadku komunikacyjnego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia aktu zgonu;
  5. kopia statystycznej karty zgonu lub innej dokumentacji potwierdzającej przyczynę zgonu;
  6. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia;
  7. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu o zakończeniu postępowania, wyjaśniającego, o ile zostały wydane;
  8. kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy);
  9. kopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego, (w przypadku śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym);
  10. kopia odpisu postanowienia sądu o stwierdzeni nabycia spadku w przypadku braku wskazania uposażonych;
  11. numer rachunku bankowego osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  12. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia;
  5. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, o ile zostały wydane;
  6. kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy);
  7. kopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego (w przypadku wypadku komunikacyjnego);
  8. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  9. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
  10. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  11. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia;
  5. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, o ile zostały wydane;
  6. kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy);
  7. kopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego (w przypadku wypadku komunikacyjnego);
  8. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  9. kopia karty informacyjna leczenia szpitalnego;
  10. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  11. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej pierwotne zdiagnozowanie choroby;
  5. kopia karty informacyjna leczenia szpitalnego;
  6. w uzasadnionych przypadkach kopia dokumentacji medycznej z leczenia poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;
  7. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  8. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia imiennych rachunki lub faktury potwierdzające wysokość poniesionych kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych;
  5. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność poniesionych zakupów;
  6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  7. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia imiennych rachunków lub faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;
  5. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność poniesionych kosztów (zalecenia lekarskie, skierowania, recepty, skierowania na zabiegi rehabilitacyjne oraz karty zabiegów rehabilitacyjnych);
  6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  7. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej datę zdiagnozowania poważnego zachorowania, wyniki badań, dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia;
  5. w uzasadnionych przypadkach kopia dokumentacji medycznej z leczenia poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;
  6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  7. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia;
  5. kopia aktu zgonu rodzica Ubezpieczonego;
  6. kopia statystycznej karty zgonu lub innej dokumentacji potwierdzającej przyczynę zgonu;
  7. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia;
  8. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu o zakończeniu postępowania, wyjaśniającego, o ile zostały wydane;
  9. kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy);
  10. kopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego, (w przypadku śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym);
  11. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  12. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Ugryzienie przez kleszcza

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
  3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po ugryzieniu przez kleszcza (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  5. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia ugryzienia przez kleszcza (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego;
  6. kopia imiennych rachunków lub faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów wizyty lekarskiej po ugryzieniu przez kleszcza, badań laboratoryjnych oraz antybiotykoterapii, dla antybiotyków zakupionych w aptece Generali akceptuje również kopię paragonu wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą zasadność poniesionych kosztów;
  7. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  8. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Szkoda na osobie z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie o rodzaju i wysokości zgłaszanych roszczeń;
  3. oświadczenie Sprawcy zdarzenia;
  4. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  5. oświadczenie o stopniu pokrewieństwa między Sprawcą/Ubezpieczonym a Poszkodowanym;
  6. oświadczenie czy Poszkodowany i Sprawca zdarzenia wspólnie zamieszkują;
  7. oświadczenie Poszkodowanego czy dopatruje się winy Ubezpieczonego;
  8. oświadczenie czy na miejscu zdarzenia znajdowali się świadkowie zdarzenia (ich dane osobowe);
  9. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  10. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
  11. numer rachunku bankowego Uprawnionego do świadczenia lub jego Opiekuna prawnego;
  12. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Szkoda w mieniu z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Sprawcy zdarzenia;
  3. oświadczenie o rodzaju i wysokości zgłaszanych roszczeń;
  4. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia;
  5. kopia dokumentów potwierdzających własność przedmiotu szkody (rachunki lub faktury);
  6. numer rachunku bankowego Uprawnionego do świadczenia;
  7. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Zgłoszenie roszczenia - Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl

  Jak zgłosić roszczenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:


  1. polisa ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl
  2. dowód tożsamości - użyty w formularzu zakupowym w serwisie bezpieczny.pl podczas zakupu ubezpieczenia na życie
  3. dokumentacja medyczna

  Zgłoś Online

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC

  Jak zgłosić zdarzenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:

  1. polisa OC / polisa AC
  2. dowód osobisty
  3. prawo jazdy
  4. dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu
  5. dokumentacja medyczna (w przypadku szkody osobowej)
  6. dokumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem, tj.: oświadczenie sprawcy, protokół Policji z miejsca zdarzenia lub zaświadczenie o poinformowaniu Policji o szkodzie.

  Zgłoś Online

  Uwaga! Z usługi Assistance możesz skorzystać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem
  913 913 913.

 • Zgłoszenie i likwidacja szkód

  Jak zgłosić zdarzenie?

  W przypadku zajścia zdarzenia Assistance zadzwoń pod nr telefonu 913 913 913.

  Po połączeniu z infolinią, na klawiaturze telefonu wybierz: 1 1 2  Przed przystąpieniem do zgłoszenia zdarzenia prosimy o przygotowanie:

  1. nr polisy Assistance
  2. dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu

  Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

  1. numer Twojej polisy Assistance
  2. dane pojazdu
   1. nr rejestracyjny
   2. marka, model
  3. dane osoby zgłaszającej zdarzenie:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  4. informacje: gdzie i kiedy powstało zdarzenie, opis przebiegu zdarzenia

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Agnieszka jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 604441091