Pomoc - ubezpieczenia komunikacyjne

 • Zielona Karta

  W jakich krajach wymagana jest Zielona Karta?

  Zielona Karta niezbędna jest przy wyjeździe do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Czarnogóry, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

  Zamówienie Zielonej Karty

  Zielona Karta jest dokumentem wystawianym na prośbę Klienta. Dokument jest wysyłany pocztą tradycyjną w związku z powyższym informacja, iż będą go Państwo potrzebowali powinna być zgłoszona do Generali na minimum kilka dni przed planowaną podróżą.

 • Jak zgłosić sprzedaż pojazdu?

  W przypadku sprzedaży pojazdu należy przesłać do Generali dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu.

  Wykaz dokumentów potwierdzających sprzedaż pojazdu:

  1. oświadczenie o sprzedaży pojazdu, zawierające podpis zbywcy pojazdu,
  2. umowa sprzedaży pojazdu,
  3. umowa darowizny pojazdu,
  4. faktura sprzedaży pojazdu,
  5. kopia umowy komisowej oraz kopia faktury sprzedaży pojazdu przez komis, jeśli pośredniczył w sprzedaży pojazdu.

  Dokument powinien zawierać:

  1. datę sprzedaży pojazdu,
  2. dane pojazdu,
  3. dane adresowe zbywcy,
  4. pełne dane adresowe nabywcy,
  5. numer PESEL/REGON.

  Dokumenty można przesłać:

  1. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676
  2. złożyć u Agenta Generali
  3. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl

  Do dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu należy dołączyć wniosek o zwrot składki. Zwrot środków zostanie zrealizowany z ubezpieczeń dobrowolnych oraz jeśli nabywca złoży wypowiedzenie z ubezpieczenia OC. Dokumenty powinny wpłynąć do Generali w terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu.

  Zbywca pojazdu zobowiązany jest również do przekazania polisy OC nowemu właścicielowi pojazdu. Od dnia sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu.

 • Wypowiedzenie polisy OC z końcem okresu ubezpieczenia

  Ubezpieczenie OC ulega automatycznego przedłużeniu na kolejny rok. W przypadku chęci zamknięcia umowy z końcem jej trwania należy przesłać do Generali wypowiedzenie zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wypowiedzenie powinno wpłynąć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania. Jeśli wypowiedzenie wpłynie po terminie, umowa zostanie przedłużona na kolejny rok.

  Wypowiedzenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  5. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. załącz przez stronę klikając tutaj
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali,
  4. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu składka za ubezpieczenie OC zostanie zmniejszona o 95%. Składka jest pomniejszona proporcjonalnie do okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

  W celu przeliczenia składki należy przesłać do Generali:

  1. kopię lub skan decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  2. wniosek o zwrot składki, jeśli polisa OC została opłacona w całości.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

  Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

  1. sprzedaży pojazdu. Warunkiem zwrotu składki z ubezpieczenia OC jest wypowiedzenie umowy przez nabywcę pojazdu.
  2. demontażu pojazdu. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie do Generali zaświadczenia o demontażu.
 • Jak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przelewem bankowy

  W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta Generali zwraca składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. W celu zwrotu środków przelewem bankowym należy przesłać wniosek o zwrot składki.

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko/nazwę firmy
  2. numer Pesel/Regon
  3. numer rejestracyjny pojazdu lub numer polisy
  4. numer konta bankowego
  5. własnoręczny podpis

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Jak zgłosić demontaż pojazdu

  W przypadku demontażu pojazdu należy przesłać do Generali:

  1. zaświadczenie o demontażu pojazdu,
  2. wniosek o zwrot składki

  Umowa zostanie rozwiązana z datą demontażu pojazdu a środki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostaną zwrócone zgodnie z dyspozycją wskazaną we wniosku.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej

  W przypadku gdy doszło do automatycznego wznowienia ubezpieczenia OC i jednocześnie pojazd został ubezpieczony w innym towarzystwie ubezpieczeniowym istnieje możliwość wypowiedzenia umowy automatycznie przedłużonej zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Wówczas składka z tytułu polisy automatycznie wznowionej zostanie naliczona do dnia rozwiązania umowy.

  Wypowiedzenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  5. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. załącz przez stronę klikając tutaj
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali,
  4. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zakupionego pojazdu

  Nabywca pojazdu ubezpieczonego w Generali ma prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wówczas umowa zostanie zamknięta z dniem wpływu wypowiedzenia. Jeśli składka nie jest opłacona, zostanie ona naliczona od dnia zakupu pojazdu do dnia złożenia wypowiedzenia umowy. Brak wypowiedzenia ubezpieczenia oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania.

  Wypowiedzenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  5. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. załącz przez stronę klikając tutaj
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali,
  4. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (telefon, internet)

  Od umowy, która została zawarta przez telefon lub internet można odstąpić w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Konsument został poinformowany o jej zawarciu. Odstąpienie jest możliwe bez podania podania przyczyn.

  Odstąpienie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Przeksięgowanie składki w ubezpieczeniu OC

  W przypadku wpłaty składki na nieprawidłowy numeru konta, w celu przeksięgowania środków należy przesłać do Generali:

  1. potwierdzenie wpłaty składki
  2. wniosek o przeksięgowanie ze wskazaniem prawidłowego numeru konta, numerem polisy oraz własnoręcznym podpisem

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676,
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Aktualizacja danych osobowych

  W celu aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych należy przesłać do Generali wniosek o ich zmianę.

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer polisy
  3. dane zgłoszone do aktualizacji
  4. własnoręczny podpis.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676,
  3. złożyć u Agenta Generali.

  Zmiany numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji można również dokonać kontaktując się z infolinią dzwoniąc na numer 913913913.

 • Kiedy przysługuje zwrot składki z ubezpieczenia AC

  Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

  1. sprzedaży pojazdu. Warunkiem zwrotu składki jest przesłanie do Generali dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu.
  2. demontażu pojazdu. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie do Generali zaświadczenia o demontażu.
 • Przeksięgowanie składki w ubezpieczeniu AC

  W przypadku wpłaty składki na nieprawidłowy numeru konta, w celu przeksięgowania środków należy przesłać do Generali:

  1. potwierdzenie wpłaty składki
  2. wniosek o przeksięgowanie ze wskazaniem prawidłowego numeru konta i numeru polisy oraz własnoręcznym podpisem

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676,
  3. złożyć u Agenta Generali.
Jan Bezpieczny Pośrednik